Home > Canon > Lens > Canon lens CNE15547mm T28 L SP User Manual

Canon lens CNE15547mm T28 L SP User Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Canon lens CNE15547mm T28 L SP User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 1335 Canon manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							Digital Cinema Lens
  数字电影镜头
  CN-E15.5-47mm T2.8 L S
  CN-E15.5-47mm T2.8 L SP
  OPERATION MANUAL
  	{
  †Ì	{
  使用说明书
  在使用本产品之前, 请务必先仔细阅读本使用说明书。
  请务必妥善保管好本书, 以便日后能随时查阅(保留备用)。
  请在充分理解内容的基础上, 正确使用。
  Read this operation manual before using the product.
  Keep the manual in place for future reference. ]–;w
  ²t
  žc\w	{
  †Ì	{›S¡ˆXi^M{
  sSz	{
  †Ì	{x
  žAt ao]ats•”‘OtG
  ~t-`oXi^M{
  Ô Š  
  ENGLISH
  AppendixExternal view
  中 文 
  						
  							ÔŠ 
  ÔŠ 
  [xzÔŠº;w	{
  †Ì	{pb{
  ÔŠ 
  [
   †
  ¶tS–MMhiXhŠt ...................2
  	Ž
  ¼Ï
  R ............................................................ 4
  ¤
  æwÊ	¶ ......................................................... 5
  Ñåï´Ì¿«Ð
  T .......................................... 6
  ¤	ž«·±æ”w
  ÷£ ...................................8
  ž«·±æ”	
  ÇZ
  GO .................................10
  “7 ................................................................. 11
  Appendix¢è¤
  Çå£ Ext
  ernal view¢Ž
  $£ ................. apx. 2 
  						
  							2
  ÔŠ 
  3
  †
  ¶tS–MMhiX 
  hŠt
  
  a
  ¼S‘|	{
  †Ì	{tGL^•oM”†
  ¶
  tb”/«™Äòxz
  žc	loXi
  ^M{
  \•’)ew­w/«™Äòtflh	
  {M›`sM	ÔùzZUÄ‚t¸”Dó
  Q
  UK“‡b{
  \w	{
  †Ì	{›‘X¡œpz	G
  ütgr`
  h	ÍpŠ;›
  Y`X]–;Xi^M{
  ‡hz\w	{
  †Ì	{x
  žAt ao]at
  s•”‘OG
  ~t-`oXi^M{
  \w	{
  †Ì	{w¤pxzSl7S‘|w
  
  ‘w†
  ¶›	“zÄ‚›°
  µtw­b”h
  Šw/«™tŽ
  						
  							23
  Sl7
  1. Sl7w¡lh
  â^tI¼b”	ËtmM
  oxzpþxz
  yÚ›
  ÛMTv‡bwp]
  ƒXi^M{
  2. Š
  a
  ¼w
  ¼í~;óS‘|	{
  †Ì	{t
  `ozSl7w–;è$t0b”&ù
  Q~
  ¢	Ô
  QsrtmMoxz°
  ~w-	›Mh
  `Tv‡b{ 
  ‡hzf\T’
  \a”Ú
  €$~
  €$
  t0`o‹
  yÚ›
  ÛMTv‡b{
  3. Š
  a
  ¼›–;`o˜’•hALtmMoxz
  -	ÂMh`Tv‡b{
  4. Š
  a
  ¼w“7~	Ž
  ¼Ï
  R~Ž
  $srxz
  …“sX!Ëb”\qUK“‡b{
  5. 	.g-	:Uz\w	{
  †Ì	{tGL^
  •oMsM	~Ð
  TsrtmMoxzS{Š
  tslhEg3z‡hxà› œi 	Ôùtx z
   TtáMh 
  Íp 
  + 
  ü›~V	“z á 
  é N
  ¢ pV”i Z 	ý` M á 
  é N› – ;£q q ‹t z
  Ï Ç” ç >tÖ •oµ 
  ç` zì 
  ¶tº 
  æ w
  ê >›	† ˆ` oXi ^M { 
  						
  							45
  	Ž
  ¼Ï
  R
  Š
  a
  ¼CN-E15.5-47mm T2.8 LtxzÚ¢ïÄw	ÝUŸs” 2mw» Ó¢EF Ú¢ïÄ
  w S» Óq PLÚ¢ïÄw SP» Ó£UK“‡b{\w	{
  †Ì	{pxz›GÄòUs
  Mv“ S» Ów åµÄ›–;`‡b{
  Î SP » Ó;w¼µÄ©ß¿Óx	ÝUŸs“‡b{
  èﶩ߿Ó
  æÑèﵨ Å
  	{
  †Ì	{
  èﶊ.
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢y£ 	
  ǧª
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢Õ£ ¼µÄ©ß¿Ó
  Î
  èﶊ. 
  .................................................. 1
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢y£ ............... 1
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢Õ£ ............... 1
  	
  ǧª ..................................................... 1èï¶©ß¿Ó 
  .......................................... 1
  ¼µÄ©ß¿Ó .......................................... 1
  	{
  †Ì	{ .................................................. 1
  æÑèﵨ Å ................................... 1 
  						
  							45
  ¤
  æwÊ	¶
  Ñ¥”§µÅå ÒªžÃ
  :133
  Þ´á”ç0.8
  P.C.D.106.4mm
  
  â^¯300 °¶”ÜÅå ÒªžÃ
  :1
  11
  Þ´á”ç0.8
  P .C.D.88.8mm
  
  â^¯93.5 °ž æµÅå ÒªžÃ
  :1
  11
  Þ´á”ç0.8
  P .C.D.88.8mm
  
  â^¯55 °
  §Ë§ª
  F
  .B.Ð
  T
  æ 
  §Ì”æï¬
  ¶”Ü
  /Ñ¥”§µèÌ”PLÚ¢ïÄ¢SP» Ó£
  EFÚ¢ïÄ¢S» Ó£
  	
  ǧª 
  						
  							67
  F.B.¢Ñåï´Ì¿«£Ð
  T
  Šèï¶wÑåï´Ì¿«x
  						
  							67
  3
  ž æµæ﬛s`oÜ“›‰L¢T2.8£t`‡b{
  4
  ¶”Üæ﬛s`ol¢Âè£zt`oT’zÑ¥”§µ
  æ﬛s`o
  ƒø.tÐïÄ›ù˜d‡b{
  5
  ¶”Üæ﬛s`o¿
  ¯¢ë Å£ zt`oT’z
  F.B.Ð
  Tæ﬛s`o
  
  ƒø.tÐïÄ›ù˜d
  ‡b{
  ] «™ \ wÌÑ¥”§µæ﬛ˆT
  ^ sM‘Ot`oXi^M{
  6
  		q4™5›2z3s“&`‡b{
  7
  F.B.Ð
  Tæ﬛{`z
  S0w		qpF.B.Ð
  T
  æ§Ì” 
  æ﬛	“
  ÇZ‡b{
  F.B. Ð
  Tæï¬
  Ð
  Tè
  ]“› 
  ]b;Xi^M{ 
  						
  							89
  ¤	ž«·±æ”w
  ÷£
  é¿ÅΦ
  15z Φ
  19 w³É;ž¼Ó»”›–;`z¤	ž«·±æ”›S–MMhiX\q
  UpV‡b{
  ¢ Φ
  19 wé¿Å›–;b”Mxz
  Çw	
  ǧª›§Ë§ªt	“
  ÇZoXi^M{ £
   « ™
  èﶛ
  ÷£b”Mxz
  žc§Ë§ª›]–;Xi^M{èﶱٔ
  Ätèﶛ
  ÷£b”Mzèï¶wÚ¢ïÄtÁgs—UTT’sM‘
  O]«™Xi^M{  
  						
  							89
   « ™S » Ó¢EF Ú¢ïÄ£èï¶xzŽ
  						
  All Canon manuals Comments (0)

  Related Manuals for Canon lens CNE15547mm T28 L SP User Manual