Home > Canon > Lens > Canon lens CNE30105mm T28 L SP User Manual

Canon lens CNE30105mm T28 L SP User Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Canon lens CNE30105mm T28 L SP User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 1335 Canon manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							ÔŠ 
  ÔŠ 
  [xzÔŠº;w	{
  †Ì	{pb{
  ÔŠ 
  [
   †
  ¶tS–MMhiXhŠt ...................2
  	Ž
  ¼Ï
  R ............................................................ 4
  ¤
  æwÊ	¶ ......................................................... 5
  Ñåï´Ì¿«Ð
  T .......................................... 6
  ¤	ž«·±æ”w
  ÷£ ...................................8
  ž«·±æ”	
  ÇZ
  GO .................................10
  “7 ................................................................. 11
  Appendix¢è¤
  Çå£ Ext
  ernal view¢Ž
  $£ ................. apx. 2 
  						
  							2
  ÔŠ 
  3
  †
  ¶tS–MMhiX 
  hŠt
  
  a
  ¼S‘|	{
  †Ì	{tGL^•oM”†
  ¶
  tb”/«™Äòxz
  žc	loXi
  ^M{
  \•’)ew­w/«™Äòtflh	
  {M›`sM	ÔùzZUÄ‚t¸”Dó
  Q
  UK“‡b{
  \w	{
  †Ì	{›‘X¡œpz	G
  ütgr`
  h	ÍpŠ;›
  Y`X]–;Xi^M{
  ‡hz\w	{
  †Ì	{x
  žAt ao]at
  s•”‘OG
  ~t-`oXi^M{
  \w	{
  †Ì	{w¤pxzSl7S‘|w
  
  ‘w†
  ¶›	“zÄ‚›°
  µtw­b”h
  Šw/«™tŽ
  						
  							23
  Sl7
  1. Sl7w¡lh
  â^tI¼b”	ËtmM
  oxzpþxz
  yÚ›
  ÛMTv‡bwp]
  ƒXi^M{
  2. Š
  a
  ¼w
  ¼í~;óS‘|	{
  †Ì	{t
  `ozSl7w–;è$t0b”&ù
  Q~
  ¢	Ô
  QsrtmMoxz°
  ~w-	›Mh
  `Tv‡b{ 
  ‡hzf\T’
  \a”Ú
  €$~
  €$
  t0`o‹
  yÚ›
  ÛMTv‡b{
  3. Š
  a
  ¼›–;`o˜’•hALtmMoxz
  -	ÂMh`Tv‡b{
  4. Š
  a
  ¼w“7~	Ž
  ¼Ï
  R~Ž
  $srxz
  …“sX!Ëb”\qUK“‡b{
  5. 	.g-	:Uz\w	{
  †Ì	{tGL^
  •oMsM	~Ð
  TsrtmMoxzS{Š
  tslhEg3z‡hxà› œi 	Ôùtx z
   TtáMh 
  Íp 
  + 
  ü›~V	“z á 
  é N
  ¢ pV”i Z 	ý` M á 
  é N› – ;£q q ‹t z
  Ï Ç” ç >tÖ •oµ 
  ç` zì 
  ¶tº 
  æ w
  ê >›	† ˆ` oXi ^M { 
  						
  							45
  	Ž
  ¼Ï
  R
  Š
  a
  ¼CN-E30-105mm T2.8 LtxzÚ¢ïÄw	ÝUŸs” 2mw» Ó¢EF Ú¢ïÄw
  S » Óq PLÚ¢ïÄw SP» Ó£UK“‡b{\w	{
  †Ì	{pxz›GÄòUsMv
  “ S» Ów åµÄ›–;`‡b{
  Î SP » Ó;w¼µÄ©ß¿Óx	ÝUŸs“‡b{
  èﶩ߿Ó
  æÑèﵨ Å
  	{
  †Ì	{
  èﶊ.
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢y£ 	
  ǧª
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢Õ£ ¼µÄ©ß¿Ó
  Î
  èﶊ. 
  .................................................. 1
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢y£ ............... 1
  ¶”Ü—Ñ¥”§µèÌ”¢Õ£ ............... 1
  	
  ǧª ..................................................... 1èï¶©ß¿Ó 
  .......................................... 1
  ¼µÄ©ß¿Ó .......................................... 1
  	{
  †Ì	{ .................................................. 1
  æÑèﵨ Å ................................... 1 
  						
  							45
  ¤
  æwÊ	¶
  Ñ¥”§µÅå ÒªžÃ
  :133
  Þ´á”ç0.8
  P.C.D.106.4mm
  
  â^¯300 °¶”ÜÅå ÒªžÃ
  :1
  11
  Þ´á”ç0.8
  P .C.D.88.8mm
  
  â^¯93.5 °ž æµÅå ÒªžÃ
  :1
  11
  Þ´á”ç0.8
  P .C.D.88.8mm
  
  â^¯55 °
  §Ë§ª
  F
  .B.Ð
  T
  æ 
  §Ì”æï¬
  ¶”Ü
  /Ñ¥”§µèÌ”PLÚ¢ïÄ¢SP» Ó£
  EFÚ¢ïÄ¢S» Ó£
  	
  ǧª 
  						
  							67
  F.B.¢Ñåï´Ì¿«£Ð
  T
  Šèï¶wÑåï´Ì¿«x
  						
  							67
  3
  ž æµæ﬛s`oÜ“›‰L¢T2.8£t`‡b{
  4
  ¶”Üæ﬛s`ol¢Âè£zt`oT’zÑ¥”§µ
  æ﬛s`o
  ƒø.tÐïÄ›ù˜d‡b{
  5
  ¶”Üæ﬛s`o¿
  ¯¢ë Å£ zt`oT’z
  F.B.Ð
  Tæ﬛s`o
  
  ƒø.tÐïÄ›ù˜d
  ‡b{
  ] «™ \ wÌÑ¥”§µæ﬛ˆT
  ^ sM‘Ot`oXi^M{
  6
  		q4™5›2z3s“&`‡b{
  7
  F.B.Ð
  Tæ﬛{`z
  S0w		qpF.B.Ð
  T
  æ§Ì” 
  æ﬛	“
  ÇZ‡b{
  F.B. Ð
  Tæï¬
  Ð
  Tè
  ]“› 
  ]b;Xi^M{ 
  						
  							89
  ¤	ž«·±æ”w
  ÷£
  é¿ÅΦ
  15z Φ
  19 w³É;ž¼Ó»”›–;`z¤	ž«·±æ”›S–MMhiX\q
  UpV‡b{
  ¢ Φ
  19 wé¿Å›–;b”Mxz
  Çw	
  ǧª›§Ë§ªt	“
  ÇZoXi^M{ £
   « ™
  èﶛ
  ÷£b”Mxz
  žc§Ë§ª›]–;Xi^M{èﶱٔ
  Ätèﶛ
  ÷£b”Mzèï¶wÚ¢ïÄtÁgs—UTT’sM‘
  O]«™Xi^M{  
  						
  							89
   « ™S » Ó¢EF Ú¢ïÄ£èï¶xzŽ
  						
  All Canon manuals Comments (0)

  Related Manuals for Canon lens CNE30105mm T28 L SP User Manual