Home > Stiga > Composter > Composter Stiga RECYCLING KITCHEN 8217 3434 05 Instructions Manual

Composter Stiga RECYCLING KITCHEN 8217 3434 05 Instructions Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Composter Stiga RECYCLING KITCHEN 8217 3434 05 Instructions Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							STIGA 
  RECYCLING
  KITCHEN
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJEET
  BRUGSANVISNING
  BRUKSANVISNING
  GEBRAUCHSANWEISUNG
  INSTRUCTIONS FOR USE
  8217-3434-05 
  						
  							2
  SVENSKASE
  Tack för att Ni valde Stiga Kitchen.
  Stiga Kitchen är en helt unik varmkompost. Den arbetar efter en ny patenterad metod - underkompostering. 
  Det betyder att nedbrytningen sker under ett jordtäcke. Snabbare nedbrytning, ingen lukt och inga flugor är 
  några av fördelarna. 
  Metoden är enkel, luktfri och tolerant jämfört med de traditionella komposteringssätten. Det behövs inga 
  speciella förkunskaper för att lyckas med Stiga Kitchen. 
  Kompostering av hushållsavfall nära användaren är mycket bra för naturen. Varför transportera bort tungt 
  avfall många mil för att bränna det i en sopstation när det är så enkelt att kompostera själv? Undersök med 
  din kommun vilka komposteringskrav som gäller.
  För att Ni på bästa och enklaste sätt skall kunna utnyttja er Stiga Kitchen vill vi dela med oss av våra erfa-
  renheter, som vi har fått under flera års test och utvecklingsarbete.
  Hur Ni monterar ihop Stiga Kitchen framgår av bilderna i monteringsanvisningen. Av miljöhänsyn är bara 
  den nedre raden av ramverket tryckimpregnerad. Detta räcker i allmänhet mot röta i många år men ett sätt 
  att förlänga livslängden på komposten är att olja in alla brädor med vanlig träolja. Detta påverkar inte på 
  något sätt processen.
  Här följer några praktiska råd:
  Välj ut en plats nära utgången från köket. Gärna att det finns en ytterlampa som lyser på komposten. Platsen 
  skall inte vara täckt med asfalt eller betongplattor. Stiga Kitchen måste ha markkontakt, jord, gräs eller grus 
  går bra. Komposten trivs bäst i halvskugga, men undvik att ha den placerad under tak eftersom regnvatten 
  har en positiv inverkan.
  Totallängden på Stiga Kitchen är 160 cm, bredden är 80 cm och höjden 72 cm. En yta något större än detta 
  skall vara helt plan. Om den inte är det, plana till den. Var noga med att det är fast och plant under inmat-
  ningsanordningen. Om ytan lutar något skall inmatningsanordningen stå på den högsta kortsidan. Fixera 
  bottennätet mot ramverket t.ex. med en häftpistol eller små spik innan ni lägger ut det understa lagret av 
  brädor. Annars finns risk att näten rör på sig en aning och möss eller andra skadedjur smiter in.
  Inmatningsanordningen förankras med jordspett, som slås ned i marken. (Se bild 7 i monteringsanvisning-
  en). Det är viktigt att båda jordspetten är helt nedslagna. Annars försvårar det inmatningsprocessen. Om du 
  stöter på sten, gör ett nytt försök och vinkla ev. spettet lite snett.
  Montera upp Stiga Kitchen efter monteringsinstruktionen. När Ni kommer till isoleringen skall Ni skära ut 
  ett hål för inmatningsanordningen. Sätt ihop två isolerskivor med skär-anvisningen nedåt. Använd en tandad 
  brödkniv och skär ut ett hål försiktigt. Den gröna sidan av isoleringen vänder ni inåt mot komposten för att 
  få en hård och oöm yta.
  I ett av toppisoleringens block skall Ni skära ut ett lock. Använd brödkniven och skär i skåran (se bild 15). 
  Ni får nu ett sexkantigt hål i isolerblocket. Hålet trär Ni över tratten. Observera att den smala kanten på iso-
  lerblocket skall sitta åt gaveln och den breda kanten in mot centrum.
  De gröna isolerblocken är vinterisolering (se bild 19). Blocket med hål för tratten sitter dock alltid monterat. 
  De två andra blocken skall endast användas vintertid, när dygnsmedeltemperaturen är minus. Det betyder 
  oftast december till februari.
  De båda lådorna med gallerbotten är jordfilter och måste fyllas med torvjord. I annat fall finns risk att den 
  öppna komposten lockar till sig skadedjur. Lägg först i en fiberduk som medföljer, i botten och jämna till 
  duken. Fyll lådorna med torvjord. Torvjorden är lätt och håller fuktigheten bra. En säck om 50-60 liter blir 
  lagom till de båda lådorna. Plantera gärna några växter eller odla sallad, dill, rädisor etc. i dessa jordfilter.
  Stiga Kitchen klarar i regel det mesta av vårt hushållsavfall. Alla typer av matrester såsom köttrester, fågel 
  inklusive mindre ben, fiskrester och skaldjur. Även bröd, frukt, grönsaker går bra, till och med middagens 
  papperservetter fungerar. Observera att vissa frukter är svåra att bryta ner eftersom skalen innehåller stora 
  mängder bekämpningsmedel. 
  						
  							3
  SVENSKASE
  Ej komposterbart är: plast, glas, metall, blöjor, cigarettfimpar, dammsugarpåsar, större köttben, kartonger 
  och tidningar. 
  En första förutsättning för kompostering är källsortering, att det komposterbara avfallet läggs i ett speciellt 
  kärl. Lagom storlek är ett kärl på 4-5 liter. Det är bättre att tömma kärlet varje eller varannan dag än att samla 
  på sig avfall under flera dagar.
  Stiga Kitchen är dimensionerad för en familj upp till 6-7 personer eller en familj som dagligen får 2-3 liter 
  hushållsavfall. Komposten sväljer också någon gång i veckan lite mer avfall t. ex. efter en fest eller famil-
  jemiddag.
  Nu är Stiga Kitchen klar att fyllas.
  Dra ut handtaget helt. Öppna luckan och töm kärlet i tratten. Det isolerande locket används enbart under 
  vinterhalvåret. Ta stötkrossen och stöt ned avfallet tills bottenutrymmet känns packat. För handtaget framåt. 
  Tycker Ni att det går tungt, hjälp till med att pressa ner fotpedalen. Upprepa proceduren tills tratten är tom 
  och stäng därefter luckan. Avsluta med att trycka fram handtaget till främre ändläget. Härvid låses luckan 
  (vikt: 0,45 kg) av handtaget. 
  Nu finns det en hög med hushållsavfall mitt i komposten. Högen skall täckas med jord. Ni kan använda mat-
  jord från trädgårdslandet, gammal kompost eller påsjord som Ni köper. Om Ni använder påsjord är det vik-
  tigt att den är organiskt framställd och har ett mikroliv som matjorden. Lätt torvjord bör undvikas i 
  komposten. Fyll på minst 180 liter. Det motsvarar cirka halva komposten när isoleringen finns på plats. 
  Lyft på jordfiltren och kontrollera jordlagret efter ett par veckor. Om avfallet lyser igenom ta en planterings-
  spade och ös på jord från sidorna. Upprepa kontrollen efter ytterligare ett par veckor. Det skall alltid finnas 
  ett jordlager över avfallet. I annat fall avstannar processen, lukt bildas och skadedjur söker sig till kom-
  posten. Det är vanligt att man får kontrollera detta de första månaderna.
  Nu är det bara att tömma avfallshinken varje eller varannan dag och låta komposten sköta resten.
  Här kommer några vanliga frågor från Stiga Kitchen användare:
  Behöver jag fylla på strömaterial?
  Nej, under våra tester har vi kört normalt hushållsavfall utan strömaterial. Från storhushåll med mycket blött 
  material kan man ibland tvingas ta till strömaterial.
  Kan man lägga i trädgårdsavfall?
  De stora mängder trädgårdsavfall som uppstår efter gräsklippning och lövräfsning bör inte läggas i Stiga 
  Kitchen på en gång. Mindre mängder kan dock vara bra för nedbrytningen.
  Kan man stoppa i köttben i komposten?
  Ben efter fläskkotlett och kyckling vållar sällan några problem. Större ben från jakt och slakt samt ben från 
  nötdjur skall inte läggas i komposten.
  Hur mycket jord producerar Stiga Kitchen?
  Nedbrytningen i en normalt fungerande kompost är stor. Av 100 liter avfall blir det endast 2-5 liter färdig 
  kompostjord. Det brukar betyda 1-3 hinkar jord per år.
  Hur lång tid tar det att få fram färdig kompostjord?
  Detta varierar mycket med var i landet komposten är placerad och vilken typ av avfall som fylls på. Ett rikt-
  värde är att det tar ca 3-6 månader att bryta ner avfallet efter igångkörning av komposten. Det tar alltså något 
  längre tid det första året. Den färdiga jorden skall kännas lite fuktig och homogen. Skörda dock inte kom-
  posten för tidigt. Större volym i behållaren påverkar värme och nedbrytning positivt, särskilt under den kalla 
  årstiden. En full kompostbehållare innehåller ca 350 l kompost/jord och totalvikten är ca 300 kg. 
  						
  							4
  SVENSKASE
  Vad gör man om komposten fryser eller inte blir varm?
  Även en varmkompost kan frysa. Det är viktigt att komposten fylls på regelbundet, dvs. flera gånger i veck-
  an. Det är värmen från nedbrytningen som värmer även de yttre skikten i komposten. Var uppmärksam på 
  att avfallet skall ha rumstemperatur. Ställ inte ut det under vintern i avvaktan på att fylla det i komposten. 
  Vidare bör man se till att de gröna isolerblocken i toppen är på plats liksom locket till inmatningstratten. 
  Snö runt komposten är bara bra, låt den ligga kvar men ta bort den runt locket och inmatningsanordningen. 
  Om komposten fryser får man avvakta ytterligare påfyllning tills temperaturen går upp något. Sedan sätter 
  processen igång automatiskt igen. Om inmatningsanordningen fryser fast kan metalldelarna enkelt tinas upp 
  med t.ex. en varmluftspistol från utsidan.
  Vad gör jag när min kompost luktar?
  Den vanligaste orsaken till lukt är att jordtäcket som skall täcka den aktiva komposten inte är helt. Detta kan 
  bero på att jordmängden från början var för liten och/eller för torr. Det kan också bero på att påfyllningen 
  har skett för snabbt eller i för stor omfattning. Observera att kapaciteten är 6-7 vuxna personer. Dra upp jord 
  från sidorna över mitten och var observant om jordlagret spricker igen. Se även till att jordfiltren är fyllda 
  med jord.
  Kan jag få råttor i min kompost?
  Råttor och möss söker sig till värme och mat. Genom att bevaka jordtäcket minskar man råttornas intresse. 
  Kontrollera även att bottennäten ligger rätt och att de är fixerade mot den nedre ramen av brädor. Se till att 
  det inte finns något glapp mellan inmataren och den bräda som ansluter mot inmataren. Se också till att jord-
  filtren är fyllda med jord.
  Min kompost är hård och för torr. Vad gör jag åt det?
  Under varma sommarveckor kan komposten bli för torr. Det är då viktigt att fylla på vatten rakt uppifrån, 
  inte via inmataren. Fyll på rikligt (3-4 hinkar) tills komposten känns lite mer vattnig. Var observant att inte 
  komposten står under tak så att regnvattnet hittar in. Ta bort de övre gröna isolerblocken som bara skall sitta 
  i locket på vintern.
  Varför rinner det ut lakvatten vid fotpedalen? 
  Kontrollera att inmatningsanordningen står på den högsta kortsidan. Den kan ha sjunkit efter monteringen. 
  När du fyller på vattnigt material t. ex efter syltning, varva det med strömaterial t ex torrt gräs eller spån. Se 
  till att alltid varva mycket blöta material med torra för att bibehålla fuktbalansen.
  Köpvillkor:
  Vissa av Stiga Kitchens delar är mer utsatta för slitage. Det gäller inmatninganordningen med fotpedal, kniv 
  och knivhållare. Dessa delar samt övriga delar i komposten finns att köpa eller beställa hos din Stiga åter-
  försäljare. Stiga lämnar 5 års garanti på alla delar exklusive inmatningsanordningen med fotpedal, kniv och 
  knivhållare (dessa delar har lagstadgad reklamationsrätt) Dessutom garanterar vi att reservdelar finns att be-
  ställa minst 7 år efter att produkten har tagits bort från marknaden. 
  Garantin gäller inte för skador som uppkommit genom normalt slitage, felaktigt handhavande, försumlighet 
  eller slarv, inte heller om produkten modifierats från sitt ursprungliga utförande. Fullständig reservdelsför-
  teckning finns att tillgå hos alla Stiga återförsäljare. 
  Köparen omfattas av respektive lands nationella lagar. De rättigheter som köparen har med stöd av dessa 
  lagar begränsas inte av denna garanti. 
  						
  							5
  SVENSKASE
  Nordisk Miljömärkning
  Denna produkt uppfyller kraven enligt Nordisk Miljömärkning av kompostbehållare.
  Samtliga delar i komposten är möjliga att återvinna. Plastdetaljer är dessutom märkta med 
  plastkvalitet.
  Mer information om produkter och återförsäljare finns på vår hemsida www.stiga.se.
  Lycka till med Din Stiga Kitchen!
  319016 
  						
  							6
  SUOMIFI
  Kiitos siitä, että valitsit Stiga Kitchen -kompostorin.
  Stiga Kitchen on täysin ainutlaatuinen lämpökompostori. Sen toiminta perustuu uuteen patentoituun mene-
  telmään – pohjakompostointiin. Tämä tarkoittaa, että maatuminen tapahtuu multakerroksen alla. Hajoami-
  nen on silloin nopeampaa eikä kompostin ympärillä pyöri ikävää hajua eikä kärpäsiä. 
  Menetelmä on yksinkertainen, hajuton ja eikä ole yhtä herkkä olosuhteille kuin perinteiset menetelmät. Sti-
  ga Kitchenillä onnistut ilman erityisiä esitietoja. 
  Keittiöjätteiden kompostointi käyttäjän läheisyydessä on ympäristöystävällistä. Miksi kuljettaa raskaita jät-
  teitä kymmeniä kilometrejä jäteasemalle polttoa varten, kun sen voi niin helposti kompostoida itse? Jäte-
  huoltoviranomaisilta saat lisätietoa paikallisista kompostointia koskevista määräyksistä.
  Jotta saisit eniten hyötyä Stiga Kitchen –kompostoristasi haluamme jakaa kanssasi kokemuksemme, joita 
  meille on kertynyt useiden vuosien testaus- ja kehitystyön aikana.
  Stiga Kitchen –kompostorin kokoaminen ilmenee asennusohjeen kuvista. Ympäristösyistä vain kehikon 
  alin lautarivi on painekyllästettyä. Tämä riittää yleensä suojaksi lahoamista vastaa, mutta voit pidentää 
  kompostin elinikää öljyämällä kaikki laudat tavallisella puusuojaöljyllä. Tämä ei vaikuta millään tavalla 
  prosessiin.
  Muutamia käytännön ohjeita:
  Sijoita komposti keittiön oven läheisyyteen. Mieluiten hyvin valaistuun paikkaan. Kompostin alla ei saa 
  olla asfalttia eikä betonilaattoja. Stiga Kitchen –kompostorilla pitää olla suora yhteys maahan. Alustaksi 
  käyvät multa, nurmikko tai sora. Komposti viihtyy parhaiten puolivarjoisassa paikassa, mutta älä sijoita sitä 
  katoksen alle koska kompostille on hyötyä sadevedestä.
  Stiga Kitchenin kokonaispituus on 160 cm, leveys 80 cm ja korkeus 72 cm. Sijoituspaikaksi tarvitset hieman 
  tätä suuremman, täysin tasaisen alustan. Ellei alusta ole tasainen, tasoita se ensin. Varmista, että alusta on 
  tukeva ja tasainen myös jätteentyöntimen alla. Jos alusta on hieman kalteva, jätteentyönnin pitää sijoittaa 
  ylempänä olevaan päätyyn. Kiinnitä pohjaverkko kehikkoon esim. nitojalla tai pienillä nauloilla ennen 
  alimman lautakerroksen asettamista. Muussa tapauksessa verkko voi siirtyä ja hiiret ja muut tuhoeläimet 
  pääsevät kompostoriin.
  Jätteentyönnin ankkuroidaan maahan lyötävillä ankkuritapeilla. (kuva 7 asennusohjeessa). On tärkeää, että 
  molemmat ankkuritapit lyödään täysin maan tasoon. Muussa tapauksessa ne haittaavat jätteentyöntimen toi-
  mintaa. Jos ankkuritappi osuu kiveen, yritä uudelleen kallistaen hieman tappia.
  Kokoa Stiga Kitchen asennusohjeen mukaisesti. Ennen lämpöeristeen asennusta siihen on leikattava reikä 
  jätteentyöntimelle. Aseta kaksi eristelevyä vastakkain niin, että leikkausmerkintä on alaspäin. Leikkaa auk-
  ko varovasti veitsellä. Eristeen vihreä puoli tulee kompostorin sisäpuolelle, jolloin se muodostaa kovan ja 
  kestävän pinnan.
  Leikkaa aukko yhteen kansieristeistä. Leikkaa veitsellä uraa pitkin (kuva 15). Eristeessä on nyt kuusikul-
  mainen reikä. Pujota eriste suppilon päälle. Huomaa, että eristeen kapean reunan tulee olla kompostorin 
  päätyä vasten ja leveän reunan kompostorin keskustaa kohti.
  Vihreä eriste on talvieriste (kuva 19). Eristeen, jossa on reikä suppiloa varten, pitää aina olla paikallaan. 
  Kahta muuta eristettä käytetään ainoastaan talvisaikaan, kun päivän keskilämpötila on nollan alapuolella. 
  Tämä tarkoittaa useimmiten marras-maaliskuuta.
  Ritiläpohjilla varustetut laatikot ovat multasuodattimia ja ne pitää täyttää turvemullalla. Muussa tapaukses-
  sa avoin komposti saattaa houkutella tuhoeläimiä. Aseta ensin laatikon pohjalle mukana toimitettu suoda-
  tinkangas ja tasoita kangas. Täytä laatikot turvemullalla. Turvamulta on kevyttä ja sitoo hyvin kosteutta. 
  Yksi 50-60 litran pussi riittää molempien laatikoiden täyttämiseen. Voit istuttaa näihin multasuodattimiin 
  kasveja tai viljellä niissä salaattia, tilliä, retiisejä jne. 
  						
  							7
  SUOMIFI
  Stiga Kitcheniin voidaan laittaa suurin osa keittiöjätteistä. Kaikentyyppiset ruuantähteet kuten liha, kana ml 
  pienemmät luut, kala ja äyriäiset. Voit laittaa siihen myös leivät, hedelmät, vihannekset ja jopa päivällis-
  pöydän servetit. Huomaa, että eräät hedelmät maatuvat hitaasti, koska niiden kuoret sisältävät niin paljon 
  torjunta-aineita.
  Kompostoriin ei saa laittaa: muovia, lasia, metallia, vaippoja, tupakantumppeja, pölynimuripusseja, suu-
  rempia keittoluita, pahvia eikä lehtiä. 
  Kompostoinnin ensimmäinen edellytys on erottelu eli että kompostoitava jäte erotellaan erilliseen astiaan. 
  Sopiva koko on noin 4-5 litraa. Astia kannattaa tyhjentää päivittäin tai vähintään joka toinen päivä.
  Stiga Kitchen on mitoitettu enintään 6-7 henkilölle tai talouksille, jotka tuottavat päivässä noin 2-3 litraa 
  keittiöjätettä. Tarvittaessa kompostori nielee muutaman kerran viikossa hieman suuremman määrän jätettä, 
  esim. juhlan tai perhepäivällisen jälkeen.
  Nyt Stiga Kitchen on täyttövalmiina.
  Vedä kahva täysin taakse. Avaa luukku ja tyhjennä jäteastia suppiloon. Eristettyä kantta käytetään vain tal-
  visaikaan. Painele jätettä painimella kunnes alatila tuntuu tiiviiltä. Työnnä kahvaa eteenpäin. Jos kahva on 
  raskas työntää, voit auttaa painamalla poljinta. Toista menettely kunnes suppilo on tyhjä ja sulje sitten luuk-
  ku. Paina kahva lopuksi ääriasentoon eteen. Kahva lukitsee silloin luukun (paino 0,45 kg). 
  Kompostin keskellä on nyt kasa keittiöjätettä. Tämä kasa pitää peittää mullalla. Voit käyttää puutarhasta 
  otettua ruokamultaa, vanhaa kompostia tai ostettua säkkimultaa. Säkkimultaa käytettäessä on tärkeää, että 
  se on orgaanisesti tuotettua ja siinä on samanlainen mikroeliöstö kuin ruokamullassa. Vältä kevyen turve-
  mullan käyttöä kompostissa. Täytä multaa vähintään 180 litraa. Tämä vastaa noin puolta kompostin ti-
  lavuudesta kun eristys on paikallaan. 
  Nosta multasuodatinta ja tarkasta multakerros parin viikon kuluttua. Jos jätettä näkyy kerroksen läpi, nosta 
  multaa sivuilta jätteen päälle. Tarkasta uudelleen muutaman viikon kuluttua. Jätteen pitää aina olla mul-
  takerroksen peitossa. Muussa tapauksessa hajoaminen pysähtyy, komposti alkaa haista ja houkuttelee tu-
  hoeläimiä. On normaalia, että tätä täytyy valvoa ensimmäisten kuukausien aikana.
  Nyt sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin tyhjentää jäteastia päivän tai kahden välein ja anna kompostin hoitaa 
  loput.
  Olemme koonneet alle yleisimpiä kysymyksiä Stiga Kitchenin käyttäjiltä:
  Onko kompostiin laitettava kuiviketta?
  Ei, testeissä olemme käyttäneet tavallisia keittiöjätteitä ilman kuiviketta. Suurtalouksissa, joissa syntyy erit-
  täin kosteaa jätettä, voi olla joskus tarpeen lisätä kuiviketta.
  Voiko kompostiin laittaa puutarhajätettä?
  Ruohoa leikattaessa tai lehtiä haravoitaessa kertyviä suuria jätemääriä ei saa laittaa Stiga Kitcheniin yhdellä 
  kertaa. Pienemmät määrät edistävät maatumista.
  Voiko kompostiin laittaa keittoluita?
  Porsaankyljysten ja broilerin luut aiheuttavat harvoin ongelmia. Kompostiin ei tulisi laittaa suurempia riis-
  tan teurastuksesta jääviä luita eikä nautaeläinten luita.
  Kuinka paljon multaa Stiga Kitchen tuottaa ?
  Maatuminen on voimakasta normaalisti toimivassa kompostissa. 100 litrasta jätettä syntyy vain 2-5 litraa 
  valmista kompostimultaa. Tämä merkitsee 1-3 ämpärillistä vuodessa. 
  						
  							8
  SUOMIFI
  Kuinka kauan kestää ennen kuin kompostista saa valmista kompostimultaa?
  Tämä vaihtelee suuresti maantieteellisestä sijainnista ja jätteistä riippuen. Ohjearvona voidaan pitää n. 3-6 
  kuukautta kompostin käynnistymisestä. Se kestää toisin sanoen hieman kauemmin ensimmäisenä vuotena. 
  Valmiin mullan pitää olla hieman kosteaa ja tasalaatuista. Älä tyhjennä kompostia liian aikaisin. Täydessä 
  kompostissa syntyy enemmän lämpöä ja jäte maatuu paremmin, erityisesti kylmänä vuodenaikana. Täydes-
  sä kompostiastiassa on noin 350 litraa kompostia/multaa ja sen kokonaispaino on noin 300 kg.
  Mitä tulee tehdä jos komposti jäätyy tai se ei lämpene?
  Jopa lämpökomposti voi jäätyä. On tärkeää, että komposti täytetään säännöllisesti eli muutaman kerran vii-
  kossa. Hajoamisessa syntyvä lämpö lämmittää myös kompostin ulointa kerrosta. Huolehdi siitä, että täytet-
  tävä jäte on huoneenlämpöistä. Älä aseta sitä ulos pakkaseen odottamaan kompostiin täyttöä. Varmista 
  myös, että vihreät kansieristeet ja suppilon kansi ovat paikallaan. Lumi on vain eduksi kompostin ympärillä. 
  Älä puhdista sitä pois muualta kuin kannen ja jätteentyöntimen päältä. Jos komposti jäätyy, jätettä ei voi 
  täyttää ennen kuin lämpötila nousee. Silloin maatumisprosessi käynnistyy uudelleen. Jos jätteentyönnin jää-
  tyy kiinni voidaan sen metalliosat sulattaa esim. kuumailmapuhaltimella.
  Mitä tulee tehdä jos komposti alkaa haista?
  Tavallisin syy on se, että aktiivisen kompostin peittävä multakerros ei ole ehjä. Tämä voi johtua siitä, että 
  multaa on alussa täytetty liian vähän ja/tai se on liian kuivaa. Toinen syy voi olla se, että jätettä on täytetty 
  liian usein tai liian suuria määriä. Huomaa, että kompostori on mitoitettu 6-7 aikuiselle. Siirrä multaa reu-
  noilta keskelle ja seuraa halkeaako multakerros uudelleen. Huolehdi myös, että multasuodattimet ovat täyn-
  nä multaa.
  Voiko kompostiin tulla rottia?
  Rotat ja hiiret hakeutuvat lämpimään ja ruuan luo. Rottien mielenkiintoa voidaan vähentää huolehtimalla 
  multakerroksen peittävyydestä. Tarkasta myös, että pohjaverkko on oikein paikallaan ja että se on tukevasti 
  kiinni kehikon alalaudoissa. Varmista, ettei jätteentyöntimen ja sitä ympäröivien lautojen välillä ole välystä. 
  Huolehdi myös, että multasuodattimet ovat täynnä multaa.
  Komposti on kova ja liian kuiva. Mitä sille tulisi tehdä?
  Lämpimien kesäviikkojen aikana komposti voi kuivua liikaa. Silloin on tärkeää kastella sitä yläkautta, ei 
  jätteentyöntimen kautta. Kaada kompostin päälle reilusti vettä (3-4 ämpärillistä), kunnes komposti tuntuu 
  hieman kosteammalta. Älä sijoita kompostia katon alle, jotta sädevesi kastelee sen. Poista vihreä kansieris-
  teet, joiden tulee olla paikallaan vain talvisaikaan.
  Miksi polkimen ympäriltä valuu vettä? 
  Varmista, että jätteentyönnin on kompostorin ylemmässä päässä. Se on voinut painua asennuksen jälkeen. 
  Kun täytät kompostiin vetistä materiaalia esim. säilönnän jälkeen, täytä välillä kompostiin kuiviketta esim. 
  kuivaa heinää tai purua. Täytä aina kuivaa materiaalia vuorotellen erittäin kostean materiaalin kanssa kos-
  teustasapainon säilyttämiseksi.
  Takuuehdot:
  Tietyt Stiga Kitchenin osat ovat alttiimpia kulumiselle. Tämä koskee jätteentyönnintä ml. poljin, terä ja te-
  ränpidin. Näitä osia sekä muita kompostorin osia voit hankkia tai tilata Stiga-jälleenmyyjältäsi. Stiga myön-
  tää 5 vuoden takuun kaikille osille paitsi jätteentyöntimelle ml. poljin, terä ja teränpidin (näitä osia koskevat 
  kuluttajasuojalain määräykset). Lisäksi takaamme, että varaosia on saatavana vähintään 7 vuoden ajan tuot-
  teen poistuttua markkinoilta. 
  Takuu ei koske normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, laiminlyönneistä tai huolimattomuudesta 
  aiheutuvia vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen on tehty luvattomia muutoksia. Täydellinen va-
  raosaluettelo on saatavana kaikilta Stiga-jälleenmyyjiltä. 
  Ostajaa suojaa kyseisen maan lainsäädäntö. Takuu ei rajoita näiden lakien turvaamia oikeuksia. 
  						
  							9
  SUOMIFI
  Pohjoismainen Ympäristömerkki
  Tämä tuote täyttää Pohjoismaisen Ympäristömerkin kompostiasti oille asetetut vaatimukset.
  Kaikki kompostorin osat ovat kierrätettäviä. Muoviosiin on lisäksi merkitty muovilaatu.
  Lisätietoa tuotteista ja jälleenmyyjistä on Internet-sivuillamme osoitteessa www.stiga.fi.
  Toivottavasti saat paljon iloa Stiga Kitchenistäsi!
  319016 
  						
  							10
  DANSKDK
  Tak fordi du valgte Stiga Kitchen.
  Stiga Kitchen er en helt unik varmkompost. Den arbejder efter en ny patenteret metode - underkomposte-
  ring. Det betyder, at nedbrydningen sker under et jorddække. Hurtigere nedbrydning, ingen lugt og ingen 
  fluer - for blot at nævne nogle af fordelene. 
  Metoden er enkel, lugtfri og robust sammenlignet med de traditionelle komposteringsmåder. Det er ikke 
  nødvendigt at have særlige forkundskaber for at få Stiga Kitchen til at fungere. 
  Kompostering af husholdningsaffald tæt på brugeren er rigtig godt for naturen. Hvorfor transportere tungt 
  affald mange mil for at brænde det på en affaldsstation, når det er så nemt at kompostere selv? Undersøg 
  med din kommune, hvilke komposteringskrav der er gældende.
  For at du på den bedste og nemmeste måde skal kunne udnytte dit Stiga Kitchen, vil vi dele ud af vores 
  erfaringer, som vi har erhvervet gennem flere års test- og udviklingsarbejde.
  Hvordan du monterer Stiga Kitchen, fremgår af billederne i monteringsanvisningen. Af miljøhensyn er det 
  kun den nederste række af rammen, der er trykimprægneret. Det plejer at være nok til at forhindre svamp 
  og råd i mange år, men en måde at forlænge levetiden på komposten er at oliere alle brædder med almindelig 
  træolie. Det påvirker på ingen måde processen.
  Her følger nogle praktiske råd:
  Vælg et sted tæt på udgangen fra køkkenet. Der må meget gerne være en udvendig lampe, der lyser på kom-
  posten. Stedet må ikke være dækket med asfalt eller betonplader. Stiga Kitchen skal have jordkontakt (jord, 
  græs eller grus er fint). Komposten trives bedst i halvskygge, men undgå at have den placeret under et tag, 
  da regnvand har en positiv effekt.
  Den samlede længde på Stiga Kitchen er 160 cm, bredden er 80 cm og højden 72 cm. Et areal, der er større 
  end dette, skal være helt plant. Hvis det ikke er plant, skal man sørge for, at det bliver det. Vær omhyggelig 
  med, at der er stabilt og plant under fødeanordningen. Hvis fladen hælder lidt, skal føreanordningen stå på 
  den højeste korte side. Fastgør bundnettet mod rammen, f.eks. med en hæftepistol eller små søm, før du læg-
  ger det underste lag brædder ud. Ellers kan nettet risikere at bevæge sig en anelse, og så kan der smutte mus 
  eller andre skadedyr derind.
  Fødeanordningen forankres med stænger, som slås ned i jorden. (Se billede 7 i monteringsanvisningen). Det 
  er vigtigt, at begge jordstængerne er slået helt ned. Ellers vil det vanskeliggøre fødeprocessen. Hvis du stø-
  der på sten, kan du gøre et nyt forsøg og evt. vinkle stangen lidt skråt.
  Montér Stiga Kitchen efter monteringsanvisningen. Når du kommer til isoleringen, skal du skære et hul til 
  fødeanordningen. Sæt to isolerplader sammen, med skære-anvisningen nedad. Brug en takket brødkniv og 
  skær forsigtigt et hul ud. Den grønne side af isoleringen vender du indad mod komposten for at få en hård 
  og robust flade.
  I en af topisoleringens blokke skal du udskære et dæksel. Brug brødkniven og skær i rillen (se billede 15). 
  Du får nu et sekskantet hul i isolerblokken. Hullet krænger du ned over tragten. Vær opmærksom på, at den 
  smalle kant på isolerblokken skal sidde mod gavlen og den bredde kant ind mod centrum.
  De grønne isolerblokke er vinterisolering (se billede 19). Blokken med hul til tragten sidder dog altid mon-
  teret. De to andre blokke skal kun bruges om vinteren, når døgnets gennemsnitstemperatur ligger under fry-
  sepunktet. Det betyder oftest december til februar.
  Begge boksene med gitterbund er jordfiltre og skal fyldes med tørvejord. Ellers vil der være risiko for, at 
  den åbne kompost tiltrækker skadedyr. Læg først en fiberdug (medleveret) i bunden og glat den ud. Fyld 
  boksene med tørvejord. Tørvejorden er let og holder godt på fugten. En sæk på 50-60 liter vil være passende 
  til begge bokse. Plant gerne nogle planter, eller dyrk salat, dild, radisser m.v. i disse jordfiltre. 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for Composter Stiga RECYCLING KITCHEN 8217 3434 05 Instructions Manual