Home > Stiga > Lawn Mower > Lawn Mower 8211 0223 09 Stiga Multiclip 46 EURO Pro 46 Operators Manual Czech Version

Lawn Mower 8211 0223 09 Stiga Multiclip 46 EURO Pro 46 Operators Manual Czech Version

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Lawn Mower 8211 0223 09 Stiga Multiclip 46 EURO Pro 46 Operators Manual Czech Version online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							STIGA 
  MULTICLIP
  46
  46 EURO
  PRO 46
  8211-0223-09 
  						
  							2
  SVENSKA S
  STOP
  B*
  G
  G
  EURO
  ADD
  FULL
  FULL
  ADD
  12
  34
  2.
  8.7. Honda
  6. Briggs & Stratton5.
  3. PRO 464. PRO 46
  A
  1. 
  						
  							3
  SVENSKAS
  3x
  9. Briggs & Stratton10. Honda
  11 .12. Briggs & Stratton
  13. Honda
  0,75 mm
  14.
  Briggs & Stratton : 0,76 mm
  Honda: 0,7-0,8 mm
  15a.
  40 Nm
  15b.
  40 Nm 
  						
  							5
  EŠTINACZ
  SYMBOLY
  Na stroji jsou umíst ny následující symboly
  upozor ující na opat ení nezbytná pro jeho
  bezpe né používání.
  Symboly znamenají:
  Výstraha! P ed použitím stroje si p e t te
  návod k obsluze a bezpe nostní pokyny.
  Výstraha! Pracujte v dostate né
  vzdálenosti od p ihlížejících lidí. Dávejte
  pozor na odhozené p edm ty.
  Výstraha! Nevkládejte ruce ani chodidla
  pod podvozek zapnutého stroje.
  Výstraha! Než za nete stroj opravovat,
  odpojte kabel zapalování od zapalovacích
  sví ek.
  DLEŽITÉ
  N které modely nejsou vybaveny ovlada em
  plynu. Rychlost motoru je nastavena tak, aby
  zajišovala optimální funkci p i minimálních
  emisích.
  INSTALACE
  RUKOJE
  Sklopte spodní ást rukojeti.
  Potom p ipevn te horní ást rukojeti. P ipev uje
  se pomocí šroub , podložek a velkých pojistných
  matic (viz obr. 1).
  Rukoje má ty i r zné polohy. Nohou uvoln te
  pojistku a nastavte rukoje do požadované polohy
  (viz obr. 2).
  1. Poloha k normálnímu sekání trávy
  2. Poloha k sekání trávy pod stromy, k ovinami
  atd.
  3. Parkovací poloha4. P epravní a skladovací poloha Rukoje zabírá
  mén místa, pokud se povolí velké pojistné
  matice a rukoje se sklopí.
  PRO 46
  Zvedn te horní ást rukojeti a p eklopte ji za stroj.
  Spodní ást rukojeti sklopte a utáhn te velké
  pojistné maticeA(viz obr. 3).
  Potom p ipojte horní ást rukojeti. Na pravé stran
  je umíst n ep pro spoušt cí madlo (viz obr. 1).
  Skladovací poloha: Uvoln te velké pojistné matice
  ve spodní ásti rukojeti a p eklopte ji dop edu.
  Potom uvoln te velké pojistné matice horní ásti
  rukojeti a sklopte ji dozadu (viz obr. 4).
  UPOZORN NÍ! Zkontrolujte, zda p i skládání a
  rozkládání rukojeti nedošlo k zachycení nebo
  p erušení lanek.
  LANKOVÝ DRŽÁK
  Lanka umíst te do lankového držáku (viz obr. 5).
  POUŽITÍ SEKA KY
  P ED SPUŠT NÍM
  NAPL TE MOTOROVOU SK Í OLEJEM
  Seka ka se dodává bez oleje v motorové
  sk íni. P ed prvním spušt ním seka ky
  je nutno motorovou sk í naplnit
  olejem.
  Vyjm te olejovou m rku (viz obr. 6, 7).
  Do motorové sk ín nalijte 0,55 l kvalitního oleje
  (servisní t ídy SE, SF nebo SG). Použijte olej SAE
  30 nebo SAE 10W-30.
  Olej nalévejte pomalu po zna ku ‘FULL/MAX’.
  Dbejte, abyste nep elili.
  ZKONTROLUJTE HLADINU OLEJE
  P ed použitím stroje zkontrolujte olejovou
  m rkou, zda je hladina oleje mezi zna kami
  ‘FULL/MAX’ a ‘ADD/MIN’ (viz obr. 6, 7).
  Seka ka by m la stát na rovném povrchu.
  Vyjm te olejovou m rku a ot ete ji (viz obr. 6, 7).
  Zasu te ji až dol a zašroubujte. Odšroubujte
  m rku a znovu ji vytáhn te. Ode t te hladinu
  oleje. Pokud je hladina oleje nízká, dolijte olej do
  zna ky ‘FULL/MAX’. 
  						
  							6
  EŠTINACZ
  PLN NÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE
  Palivovou nádrž napl te d íve, než
  spustíte motor. Pokud je motor v chodu
  nebo je stále teplý, neodstra ujte víko
  nádrže, ani nedopl ujte palivo.
  Palivovou nádrž nikdy zcela
  nenapl ujte. Ponechejte trochu místa
  na rozpínání benzínu.
  Dávejte p ednost použití ekologického benzínu, tj.
  alkylátového benzínu. Složení benzínu tohoto typu
  je mén škodlivé pro lidi a p írodu. Nap íklad
  neobsahuje olovnaté p ísady, okysli ovadla
  (alkoholy a étery), alkeny ani benzen.
  UPOZORN NÍ! Jestliže p echázíte na použití
  ekologického benzínu u motoru, kde jste d íve
  používali b žný bezolovnatý benzín (95), musíte
  p ísn dodržovat doporu ení výrobce benzínu.
  M žete take používat bezolovnaný 95 oktanový
  benzín. V žádném p ípad nesmíte používat
  benzín pro dvoutaktní motory s olejem.
  UPOZORN NÍ! Vezm te na v domí, že se
  bezolovnatý benzín kazí, a proto nekupujte více
  benzínu, než m žete spot ebovat b hem t iceti dní.
  SPOUŠT NÍ MOTORU
  (Briggs & Stratton)
  1. Seka ku umíst te na rovný, pevný povrch.
  Nespoušt jte ji ve vysoké tráv .
  2. P esv d te se, zda je k zapalovací sví ce
  p ipojen kabel.
  3. Jestliže je seka ka vybavena ovlada em plynu,
  nastavte ovlada plynuBna plný plyn (viz
  obr. 8).
  4. P i spoušt ní studeného motoru: Šestkrát pln
  stiskn te startér (viz obr. 9).
  P i spoušt ní teplého motoru nemusíte startér
  používat. Jestliže motor zastaví pro nedostatek
  benzínu, dopl te benzín a t ikrát stiskn te
  startér.
  5. P itiskn te madlo Start/StopGk rukojeti.
  UPOZORN NÍ! Madlo Start/StopGmusíte
  držet p itisknuté k rukojeti, aby se motor
  nevypnul (viz obr. 8).
  6. Uchopte rukoje startéru a spuste motor
  prudkým vytažením startovacího lanka.
  7. K dosažení nejlepšího výsledku sekání musí
  motor pracovat na plný plyn.Ruce a chodidla udržujte v dostate né
  vzdálenosti od otá ejícího se nože
  (nož ). Pokud je motor v chodu, nikdy
  nevkládejte ruce i chodidla pod kryt
  nože nebo do vyhazova e trávy.
  SPOUŠT NÍ MOTORU (Honda)
  1. Seka ku umíst te na rovný, pevný povrch.
  Nespoušt jte ji ve vysoké tráv .
  2. P esv d te se, zda je k zapalovací sví ce
  p ipojen kabel.
  3. Otev ete palivový kohout (viz obr. 10).
  4. Ovlada plynuBnastavte do polohy syti e .
  UPOZORN NÍ! Když je motor teplý, nemusíte
  polohu syti e používat (viz obr. 8).
  5. P itiskn te madlo Start/StopGk rukojeti.
  UPOZORN NÍ! Madlo Start/StopGmusíte
  držet p itisknuté k rukojeti, aby se motor
  nevypnul (viz obr. 8).
  6. Uchopte rukoje startéru a spuste stroj
  prudkým vytažením startovacího lanka.
  7. Jakmile se motor spustí, posouvejte ovlada
  plynu dozadu, dokud nedosáhnete maximálních
  otá ek. UPOZORN NÍ! Aby nedocházelo k
  abnormálním vibracím stroje, musí motor b žet
  v maximálních otá kách.
  Ruce a chodidla udržujte v dostate né
  vzdálenosti od otá ejícího se nože
  (nož ). Pokud je motor v chodu, nikdy
  nevkládejte ruce i chodidla pod kryt
  nože nebo do vyhazova e trávy.
  ZASTAVENÍ MOTORU
  Motor m že být po vypnutí velmi
  horký. Nedotýkejte se tlumi e, válce ani
  chladicích žeber. Mohli byste se spálit.
  1. Vypn te motor uvoln ním madla Start/StopG.
  Tento obvod se nesmí vy adit z funkce
  (nap íklad p itisknutím k rukojeti), protože by
  nebylo možno motor vypnout.
  Honda:Uzav ete palivový kohout.
  2. Pokud chcete nechat seka ku bez dozoru,
  odpojte kabel od zapalovací sví ky.
  Jestliže madlo Start/Stop nefunguje,
  zastavte motor odpojením kabelu od
  zapalovací sví ky. Seka ku neodkladn
  p edejte k oprav autorizované díln . 
  						
  							7
  EŠTINACZ
  RADY PRO SEKÁNÍ
  Než za nete sekat trávník, odstra te z n j kameny,
  hra ky a ostatní tvrdé p edm ty.
  Stroj se systémem MULTICLIP seká trávu na
  jemné kousky, které vyfukuje dol na trávník.
  Od ezky trávy není nutno sbírat.
  Abyste dosáhli nejvyšší ú innosti systému
  MULTICLIP, postupujte podle t chto pravidel:
  1. Zajist te, aby stroj pracovat p i vysoké
  rychlosti (na plný plyn).
  2. Nesekejte mokrou trávu.
  3. Nesekejte p iliš nízkou trávu. Nesmí se sekat
  více než 1/3 délky trávy.
  4. Prostor pod krytem seka ky udržujte neustále v
  istot .
  5. Vždy používejte dob e naost ený n ž.
  VÝŠKA SEKÁNÍ
  P ed nastavováním výšky sekání
  vypn te motor.
  Výšku sekání nenastavujte tak, aby n ž
  nebo nože nep icházely do styku s
  nerovným povrchem zem .
  Výšku sekání lze m nit nastavováním náprav kol
  do ty poloh (viz obr. 11).
  ÚDRŽBA
  Údržbu motoru nebo seka ky
  provád jte pouze s vypnutým motorem
  a kabelem odpojeným od zapalovací
  sví ky.
  Pokud je nutno seka ku zvednou,
  nap íklad p i p eprav , vypn te motor
  a odpojte kabel zapalovací sví ky.
  Jestliže je nutno seka ku naklonit,
  musíte vyprázdnit palivovou nádrž a
  zajistit svislou polohu zapalovací sví ky.
  IŠT NÍ
  Seka ku je nutno o istit po každém použití. Toto
  zvláš platí pro spodní ást krytu seka ky.
  Opláchn te ji zahradní hadicí. Tím prodloužíte
  životnost seka ky a zlepšíte její funkce.Barva na spodní stran krytu se asem v d sledku
  sekání oprýská. Abyste zabránili korozi, nat ete
  spodní ást krytu antikorozním lakem.
  Pravideln ist te tlumi a p ilehlý
  povrch od trávy, ne istot a ho lavých
  odpadních látek.
  CHLADÍCÍ SYSTÉM
  Systém chlazení motoru je nutno o istit p ed
  každým použitím stroje. Chladicí žebra válce a
  p ívod vzduchu o išujte od zbytk trávy, ne istot
  atd.
  VÝM NA OLEJE
  Vým nu oleje provád jte, když je motor
  teplý a palivová nádrž prázdná. Teplý
  olej se snadn ji vypouští z motoru.
  Abyste se vyhnuli popálení, bu te p i
  vypoušt ní horkého oleje opatrní.
  První vým nu oleje prove te po 5 hodinách
  provozu a potom olej vym ujte vždy po 50
  hodinách provozu nebo jednou za sezónu. Vyjm te
  olejovou m rku, naklo te seka ku a vypuset olej
  do p ipravené nádoby. Dbejte, aby olej nevytekl na
  trávu.
  Napl te motorovou sk í novým olejem.
  Používejte olej SAE 30 nebo SAE 10W-30. Do
  motorové sk ín se vejde p ibližn 0,55 l oleje.
  Olej nalévejte, dokud jeho hladina nedosáhne ke
  zna ce ‘FULL/MAX’ na olejové m rce. Olej
  nep elijte.
  VZDUCHOVÝ FILTR
  Špinavý nebo ucpaný vzduchový filtr snižuje
  výkon motoru a zvyšuje jeho opot ebení.
  Briggs & Stratton:Opatrn vyjm te vzduchový
  filtr tak, aby ne istity nespadly do karburátoru (viz
  obr. 12). Odstra te p nový filtr a omyjte jej
  kapalným detergentem nebo vodou. Filtr osušte.
  Nakapejtenafiltrtrochuolejeavma kejteho
  dovnit . Znovu sestavte isti vzduchu.
  Filtrvypertekaždýt etím sícnebopo25
  hodinách provozu, podle toho, k emu dojde d íve.
  Perte jej ast ji, jestliže motor používáte v
  prašném prost edí.
  Honda:Odstra te kryt a vyjm te filtr.
  (viz obr. 13). Pe liv zkontrolujte, zda filtr není
  prod rav lý i jinak poškozený. Potrhaný nebo
  poškozený filtr se musí vym nit. 
  						
  							8
  EŠTINACZ
  Ne istoty odstra te poklepáním filtru o tvrdý
  povrch nebo je vyfoukn te stla eným vzduchem
  ve sm ru od zadní strany filtru. Nepokoušejte se
  filtr o istit kartá em, jelikož by se tím ne istoty
  dostaly hloub ji do vláken. Velmi zne išt ný filtr
  je nutno vym nit. Zapalovací sví ku ist te po
  každých25hodináchprovozunebojednouza
  sezónu. ist te ji ast ji, jestliže motor používáte
  v prašném prost edí.
  ZAPALOVACÍ SVÍ KA
  Zapalovací sví ku nebo její kabel
  neodstra ujte, když kontrolujete, zda
  jisk í. Vždy používejte schválený tester.
  Zapalovací sví ku ist te pravideln (vždy po 100
  hodinách provozu). K išt ní používejte kovový
  kartá . Nastavte správnou vzdálenost elektrod
  zapalovací sví ky (viz obr. 14).
  Sví ku m te, jestliže jsou elektrody nadm rn
  opálené nebo když je sví ka poškozená. Výrobce
  motoru doporu uje používat tyto sví ky:
  Briggs & Stratton:Champion J19LM (RJ19LM),
  vzdálenost elektrod 0,76 mm.
  Honda:BPR6ES (NGK).
  Vzdálenost mezi elektrodami 0,7-0,8 mm.
  VÝM NA NOŽ
  P i vým n nož používejte ochranné
  rukavice, abyste se neporanili.
  Otupené nebo poškozené nože vytrhávají trávu a
  trávník je po jejich použití nevzhledný. Nové a
  dob e naost ené nože trávu sekají. Díky tomu je
  trávník po sekání zelený a sv ží.
  Po každém st etu s cizím p edm tem nože
  zkontrolujte. Nejprve odpojte kabel zapalovací
  sví ky. Jestliže dojde k poškození systému nož , je
  nutno vym nit poškozené díly. Vždy používejte
  originální náhradní díly.
  Za ú elem vým ny nože odstra te šroub.
  Nainstalujte nový n ž tak, aby strana ozna ená
  logem STIGA sm ovala k držáku nože (nikoliv k
  trávníku). Podle obrázku namontujte zp t. Šroub
  náležit utáhn te. Utáhn te jej momentem síly 40
  Nm (viz obr. 15).
  P i vým n nože je nutno vym nit i jeho šroub.
  Záruka se nevztahuje na poškození nože, jeho
  držáku nebo motoru zp sobená najetím na
  p ekážky.P i vým n nože, jeho držáku a šroubu vždy
  používejte originální náhradní díly. Jiné než
  originální náhradní díly mohou p edstavovat
  nebezpe í zran ní nebo poškození, i když se ke
  stroji hodí.
  OST ENÍ NOŽ
  Nože je nutno brousit za mokra pomocí brousku
  nebo brusného kamene.
  Z bezpe nostních d vod se nože nesm jí brousit
  smirkovým brusným kotou em. P íliš vysoké
  teploty mohou zp sobit lámavost nože.
  N ž je po nabroušení nutno vyrovnat,
  aby nedocházelo k poškození stroje v
  d sledku vibrací.
  USKLADN NÍ
  USKLADN NÍ V ZIM
  Vyprázdn te palivovou nádrž. Spuste motor a
  nechejte jej b žet, dokud se sám nezastaví. Stejný
  benzín nesmí z stat v nádrži déle než jeden m síc.
  Sklopte seka ku a vyšroubujte zapalovací sví ku.
  Do otvoru zapalovací sví ky nalijte polévkouvou
  lžíci motorového oleje. Pomalu zatáhn te za
  rukoje startéru, aby se olej rozprost el po povrchu
  válce. Zašroubujte zapalovací sví ku.
  Seka ku pe liv o ist te a uchovávejte ji na
  krytém, suchém míst .
  ÚDRŽBA
  Originální náhradní díly dodávají servisní dílny a
  ada prodejc .
  Jejich seznam najdete na webové stránce
  spole nosti STIGA na adrese:www.stiga.com. 
  						
  							MOWING AHEAD
  GGP Sweden AB·Box 1006·SE-573 28 TRANÅS
  www.stiga.com 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for Lawn Mower 8211 0223 09 Stiga Multiclip 46 EURO Pro 46 Operators Manual Czech Version