Home > Stiga > Lawn Mower > Lawn Mower 8211 0225 06 Stiga Tornado Operators Manual Dutch Version

Lawn Mower 8211 0225 06 Stiga Tornado Operators Manual Dutch Version

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Lawn Mower 8211 0225 06 Stiga Tornado Operators Manual Dutch Version online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							DEUTSCHD
  8211-0225-06
  Tornado 
  						
  							SVENSKAS
  ADD
  FULL
  FULL
  ADD
  3x
  1.
  7.8.
  2.
  4. XTE 50
  6. XTE 50
  3. LS 45
  5. LS 45
  31
  2
  STOP
  0,15 l.
  ADD
  FULL
  H
  N
  I 
  						
  							SVENSKA S
  10.9.
  11 .12. LS 45
  13. XTE 5014.
  0,75 mm
  15.16.
  40 Nm 
  						
  							NEDERLANDSNL
  SYMBOLEN
  De volgende symbolen staan op de machine om u
  eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplet-
  tendheid bij gebruik vereist zijn.
  De symbolen betekenen:
  Waarschuwing! Lees vóór gebruik van de
  machine eerst het instructieboek en de vei-
  ligheidsvoorschriften.
  Waarschuwing! Houd omstanders op af-
  stand. Pas op voor het uitwerpen van voor-
  werpen.
  Waarschuwing! Steek uw hand of voet niet
  onder de kap als de machine loopt.
  Waarschuwing! Vóór het verrichten van
  reparaties eerst de bougiekabel losmaken
  van de bougie.
  BELANGRIJK
  Sommige modellen hebben geen gashendel. Het
  toerental van de motor is zodanig ingesteld dat de
  motor optimaal draait en de uitstoot van uitlaatgas-
  sen minimaal is.
  MONTAGE
  UITWERPSCHERM
  U mag de machine nooit starten als het
  uitwerpscherm niet gemonteerd is. Als
  het uitwerpscherm niet gemonteerd is
  kunnen stenen en andere losse voorwer-
  pen weggeslingerd worden door het ro-
  terende mes.
  Monteer uitwerpscherm met twee moeren in de
  openingen in het chassis. Haal de moeren goed aan
  (afb. 1).
  STUUR
  Klap het bovenste gedeelte van het stuur omhoog
  en haal de vergrendelknoppen aan. De hoogte van
  het stuur is verstelbaar in 3 posities (afb. 2).
  GEBRUIK VAN DE MACHINE
  VOOR HET STARTEN
  VUL HET CARTER MET OLIE
  De grasmaaier wordt geleverd zonder
  olie in het motorcarter. Het carter moet
  met olie worden gevuld voor de motor
  de eerste keer wordt gestart.
  Verwijder de oliepeilstok (afb. 3,4). Vul het carter
  van de motor met 0,6 liter olie van goede kwaliteit
  (serviceklas SE, SF of SG). Gebruik SAE 30 of
  SAE 10W-30 olie.
  Vul olie bij tot de olie tot aan de markering
  “FULL/MAX” op de oliepeilstok komt. Doe er
  niet te veel olie in.
  CONTROLEER HET OLIEPEIL
  Controleer voor gebruik op de oliepeilstok of het
  oliepeil tussen “FULL/MAX” en “ADD/MIN”
  staat. De maaier moet horizontaal staan.
  Maak oliepeilstok los (afb. 3,4) en droog hem af.
  Stop de stok er weer helemaal in en schroef hem
  vast en trek hem er weer uit. Lees het oliepeil af.
  Als het peil te laag is, vul dan olie bij tot de
  “FULL/MAX”-aanduiding.
  VUL DE BENZINETANK
  Vul benzine bij voor u de motor start.
  Verwijder nooit de vuldop of vul nooit
  benzine bij wanneer de motor draait of
  nog warm is.
  De benzinetank nooit geheel vullen. Laat altijd wat
  ruimte voor de benzine om te expanderen.
  Gebruik altijd zuivere loodvrije benzine. U mag
  geen met olie gemengde tweetaktbenzine gebrui-
  ken.
  N.B.! Vergeet niet dat benzine oud kan worden.
  Koop slechts benzine voor maximum 30 dagen.
  MOTOR STARTEN
  Houd handen en voeten uit de buurt van
  het/de roterende mes(sen). Steek uw
  handen of voeten nooit onder de machi-
  ne of in de uitwerpopening wanneer de
  motor draait.
  1. Zet de grasmaaier op een vlakke en vaste onder-
  grond. Start niet in hoog gras. 
  						
  							NEDERLANDSNL
  2. Zorg ervoor dat de bougiekabel aangesloten is
  op de bougie.
  3. Als de maaimachine is voorzien van een
  gashendel, zet gashendel N dan in de stand vol
  gas (afb. 7).
  4. Koude motor starten: druk de pompballon (de
  Primer) 3 keer goed in (afb. 5,6).
  Als men een warme motor start, hoeft men de
  pompballon (de Primer) niet in te drukken. Als
  de motor gestopt is door gebrek aan brandstof,
  vul dan nieuwe brandstof bij en druk de pomp-
  ballon 3 keer in.
  5. Druk de Start/Stop-beugel H tegen het stuur.
  N. B.! De Start/Stop-beugel H moet ingedrukt
  gehouden worden opdat de motor niet zou stop-
  pen (afb. 7).
  6a Manueel starten: Grijp het starthandvat beet en
  start de motor door een snelle ruk aan het start-
  snoer.
  6b Elektrisch starten: Start de motor door de start-
  sleutel met de klok mee te draaien. Laat de sleu-
  tel los wanneer de motor start. Doe altijd korte
  startpogingen zodat de accu niet leegloopt.
  7. Voor een zo goed mogelijk maairesultaat, moet
  de motor altijd draaien op volle toeren.
  AANDRIJVING IN-/UITSCHAKELEN
  Schakel de aandrijving in door de koppelingsbeu-
  gel I tegen het stuur te drukken. Schakel de aan-
  drijving uit door de koppelingsbeugel I los te laten
  (fig. 7).
  Door het stuur omlaag te drukken, zodat de ann-
  drijfwielen de grond niet meer aanraken, kunt U
  keren, achteruit rijden en rond struiken maneuvre-
  ren zonder de aandrijving uit te schakelen.
  MOTOR STOPPEN
  Na het maaien is de motor erg warm.
  Raak de geluiddemper, de cylinders of
  de koelribben niet aan. Anders kunt u
  brandwonden oplopen.
  1. Laat de Start/Stop-beugel H los om de motor te
  stoppen (afb. 7). Deze beugel mag niet buiten
  werking gesteld worden (b.v. door hem in inge-
  drukte stand tegen het stuur te vergrendelen),
  omdat de motor dan niet kan stoppen.2. Als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat, moet
  u de bougiekabel losmaken van de bougie.
  Tu r b o 5 1 S E :Neem ook de sleutel uit het
  startslot.
  Indien de start-/stopbeugel niet langer
  functioneert, moet u de motor afzetten
  door de bougiekabel los te nemen van de
  bougie. Breng de maaier direct voor re-
  paratie naar een erkende werkplaats.
  MAAIHOGTE
  Schakel de motor uit voor u maaihoogte
  instelt.
  Stel de maaihoogte niet zo laag in dat het
  mes/de messen in contact komen met on-
  effenheden op de grond.
  Maai liefst niet als het gras nat is. Het gras blijft
  dan makkelijker in de kap zitten en het resultaat
  wordt slechter.
  De maaimachine heeft slechts één hefboom voor
  het instellen van de maaihoogte. Trek de hefboom
  naar buiten en stel de maaihoogte op één van de 8
  standen, die het best voor Uw gazon past (afb. 8).
  ONDERHOUD
  De motor moet altijd eerst uigeschakeld
  worden en de bogiekabel moet altijd
  eerst gedemonteerd worden voor men
  service uitvoert op de motor of op de
  maaimachine.
  Schakel de motor uit en demonteer de
  bougiekabel voor u de grasmaaier optilt
  om hem te transporteren.
  Als de machine scheef gehouden wordt
  moet de brandstoftank leeg zijn en de
  bougie omhoog gehouden worden.
  SCHOONMAKEN
  Na gebruik moet de maaimachine iedere keer
  schoongemaakt worden. Vooral de onderkant van
  de kap is belangrijk. Met de tuinslang schoonspoe-
  len. Dan blijft de maaimachine langer goed en
  werkt beter.
  N.B.! U mag geen hogedrukreiniger gebruiken.
  Als het gras vastgedroogd is, kunt u de maaikap
  schoonschrapen. Werk indien nodig de onderkant
  bij met lak om roestbeschadigingen te voorkomen. 
  						
  							NEDERLANDSNL
  Maak de geluiddemper en de directe
  omgeving regelmatig schoon en verwij-
  der gras, vuil en brandbaar materiaal.
  N.B.! 1 à 2 keer per jaar moet u schoonmaken on-
  der de transmissiekap. Stel de laagste maaihoogte
  in. Maak de schroeven los en demonteer de trans-
  missiekap (afb. 9). Maak schoon met een borstel of
  met luchtdruk.
  De aandrijfwielen moeten één keer per seizoen in-
  wendig worden schoongemaakt. Demonteer de
  naafdop, de schroef, de onderlegring en het wiel.
  Borstel of blaas het tandwiel en de tandkrans
  schoon zodat er geen gras en vuil meer op zit (afb.
  10). Monteer het wiel terug op zijn plaats.
  ACCU (Tornado 51 SE)
  Het electrolyt in de accu is giftig en bij-
  tend, en kan zware brandwonden ver-
  oorzaken. Zorg dat het niet in contact
  komt met uw huid, ogen en kleren.
  Bij normaal gebruik, in vol seizoen, wordt de accu
  opgeladen door de motor. Als de motor niet gestart
  kan worden met de startsleutel, kan dit te wijten
  zijn aan het feit dat de accu leeg is. Sluit de accu-
  lader aan op het aansluitingscontact van de accu en
  laad gedurende 24 u (afb. 17). Sluit na het laden
  het aansluitcontact van de accu aan op het aansluit-
  contact van de motor.
  N.B.! De acculader mag niet direct op het aansluit-
  contact van de motor worden aangesloten. De mo-
  tor kan niet gestart worden met de lader als
  stroombron, en de lader kan beschadigd raken.
  OPBERGEN TIJDENS HET
  WINTERSEIZOEN
  Berg de maaier, met de goed opgeladen accu ge-
  monteerd, op een droge en koele plaats op (tussen
  0° C en +15° C). Om de conditie van de accu niet
  te verslechteren, moet ze minstens één keer wor-
  den opgeladen tijdens de opbergperiode.Voor het
  begin van de nieuwe maaiseizoen moet de accu op-
  nieuw worden opgeladen gedurende 24 uur.
  KOELSYSTEEM
  Voor elk gebruik moet het koelsysteem van de mo-
  tor schoongemaakt worden. Verwijder eventuele
  grasresten, vuil e.d. van de koelflenzen van de ci-linder en van de luchtinlaat.
  SMEREN
  Stel de laagste maaihoogte in. Maak de schroeven
  los en demonteer de transmissiekap (afb 9). Smeer
  de de aandrijfas bij de plastic bussen/glijlagers
  minstens één keer per seizoen met olie/oliespray
  (afb. 11).
  OLIE VERVERSEN
  Vervangdeoliewanneerdemotorwarm
  is en de benzinetank leeg is. Wees voor-
  zichtig wanneer u de olie aftapt, want de
  olie is warm en kan brandwonden ver-
  oorzaken.
  Vervang de olie de eerste keer na 5 uur rijden, daar-
  na om de 50 werkuren of één keer per seizoen. Ver-
  wijder de oliepeilstok en laat de olie weglopen in
  een emmer of iets ergelijks. Zorg ervoor dat de olie
  niet in het gras loopt.
  Vul nieuwe olie bij: Gebruik SAE 30 of SAE 10W-
  30 olie. Het carter heeft een inhoud van 0.6 liter.
  Vul bij tot de olie tot aan de markering FULL/
  MAX op de oliepeilstok komt.
  LUCHTFILTER
  Een vervuilde luchtfilter vermindert de kracht van
  de motor en veroorzaakt slijtage van de motor.
  Reinig het filter eens in de drie maanden of na elke
  25 werkuren, al naar gelang wat zich het eerste
  voordoet. Doe dit vaker als de maaier op stoffige
  grond wordt gebruikt.
  Briggs & Stratton LS 45:De luchtreiniger voor-
  zichtig demonteren, zodat er geen vuil in de carbu-
  rateur valt (afb. 12). Het schuimplastic filter eruit
  nemen en in vloeibaar detergent en water wassen.
  Het filter afdrogen. Giet wat olie op het filter en
  knijp het erin. De luchtreiniger weer monteren.
  Briggs & Stratton XTE 50:Draai de schroef los
  en klap het deksel voor de luchtreiniger naar bene-
  den. Neem voorzichtig het filterinzetstuk uit (afb.
  13). Klop dit uit tegen een plat oppervlak. Vervang
  het filterinzetstuk als het nog steeds vuil is.
  BOUGIE
  Probeer nooit te ontdekken of er vonken
  zijn door de bougie of de bougiekabel te
  verwijderen. Gebruik een goedgekeurd
  testapparaat. 
  						
  							NEDERLANDSNL
  Maak met regelmatige tussenpozen de bougie
  schoon (iedere 100 bedrijfsuren). Gebruik een
  staalborstel voor het schoonmaken. De electro-
  deafstand correct afstellen 0,75 mm (afb. 14).
  Verwissel de bougie als de electroden al te veel
  verbrand zijn of als de bougie beschadigd is. De
  motorenfabrikanten geven de volgende aanbeve-
  lingen:
  Voor Briggs & Stratton-motoren moet men een
  Champion J19LM (RJ19LM) of een andere gelijk-
  waardig bougie gebruiken.
  KOPPELINGSKABEL BIJSTELLEN
  Als de aandrijving niet in- of uitgeschakeld kan
  worden, moet de koppelingskabel bijgesteld wor-
  den.
  Stel als volgt in:
  1. Verwijder de tandwielkast door de schroeven S
  los te nemen (fig. 9).
  2. Met de koppelingsbeugel los moet de machine
  zonder weerstand naar achteren getrokken kun-
  nen worden. Als dat niet het geval is borgmoer
  U losmaken en nippel T vastschroeven totdat de
  machine naar achteren kan worden gerold
  (fig. 15).
  3.Als de koppelingsbeugel ca.
  2 cm is ingedrukt (stand 1),
  moet het moeilijk zijn de ma-
  chine naar achteren te trek-
  ken. Met de koppelingsbeugel
  geheel ingedrukt (stand 2)
  moet het niet mogelijk zijn de
  machine naar achteren te trek-
  ken. Maak borgmoer U los en
  schroef nippel T los totdat
  deze stand bereikt is.
  4.Haal tenslotte borgmoer U aan.
  VERWISSELEN VAN DE MESSEN
  Draag veiligheidshandschoenen wan-
  neer u het mes/de messen vervangt, zo-
  dat u geen snijwonden oploopt.
  Botte en beschadigde messen rukken het gras af en
  de grasmat ziet er lelijk uit na het maaien.Nieuwe
  scherpemessensnijdenhetgrasaf.Hetzieter
  groen en fris uit na het maaien.Na een aanrijding moeten het mes/de messen altijd
  gecontrolleerd worden.Verwijder eerst de bou-
  giekabel.Als het messensysteem beschadigd is
  moeten de defecte delen verwisseld worden. Ge-
  bruik altijd originele onderdelen.
  Maak schroef los om het mes te vervangen (afb.
  16). Monteer het nieuwe mes zo dat het gestanste
  STIGA-logo naar boven naar de mesbevestiging
  gericht is (niet naar het gras). Monteer de onder-
  legring en de schroef terug op hun plaats. Haal de
  schroef goed aan. Aanhaalmoment 40 Nm.
  Bij het vervangen van een mes moet ook de mes-
  bout worden vervangen.
  Valt niet onder garantie: schadés veroorzaakt door
  het maaien tegen harde voorwerpen.
  Bij het vervangen van messen, meshouders en
  mesbouten altijd originele reserveonderdelen ge-
  bruiken. Andere dan originele reserveonderdelen
  kunnen risicos met zich meebrengen, ook al pas-
  sen ze op de machine.
  HET SLIJPEN VAN MESSEN
  Eventuele slijpwerkzaamheden moeten worden
  uitgevoerd op een wet- of slijpsteen (nat slijpen).
  Uit veiligheidsoverwegingen mag het mes niet
  worden geslepen op een amarilschijf. Een te hoge
  temperatuur kan het mes broos maken.
  Als het mes wordt geslepen moet het na-
  derhand uitgebalanceerd worden om
  schade door trillingen te voorkomen.
  OPSLAG
  WINTERSEIZOEN
  Maak de brandstoftank leeg. Start de motor en laat
  hem draaien tot hij stilvalt. Dezelfde benzine mag
  niet meer dan één maand in de tank blijven.
  Kantel de motor en draai de bougie eruit. Giet een
  lepel motorolie in het bougiegat. Trek langzaam de
  starthandle uit, zodat de olie zich kan verspreiden
  in de motor. Bougie opnieuw plaatsen.
  De maaier grondig reinigen en hem opbergen op
  een droge plaats. 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for Lawn Mower 8211 0225 06 Stiga Tornado Operators Manual Dutch Version