Home > Stiga > Snow Racer > Stiga SNOW RACER GT Grand Prix 8273 0213 08 Instructions Manual

Stiga SNOW RACER GT Grand Prix 8273 0213 08 Instructions Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Stiga SNOW RACER GT Grand Prix 8273 0213 08 Instructions Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							DEUTSCHD
  SNOW RACER
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJEET
  BRUGSANVISNING
  BRUKSANVISNIG
  GEBRAUCHSANWEISUNG
  MANUEL DUTILISATION
  INSTRUCTIONS FOR USE
  ISTRUZIONI PER LUSO
  NÁVOD K POU®ITI
  INSTRUKCA OBS£UGI
  ユーザー・ガイド
   »HC“P”K÷»fl œOÀ‹«Œ¬¿“EÀfl
  J
  P
  8273-0213-08
  www.stigagames.com
  GT
  Grand Prix 
  						
  							S
  VARNING
  VAROIYUS
  ADVARSEL
  ADVARSEL
   
  Stigas kälkar och pulkor är utformade så att barnen ska 
  få största möjliga utbyte av lek i snö under säkra 
  former. En förutsättning för detta är att kälken/pulkan 
  används på rätt sätt:
  • Använd alltid hjälm.
  • Backen skall vara fri från träd, stenar och andra hinder.
  • Backen får aldrig korsa eller sluta mot en väg eller gata.
  • Undvik alltför höga backar. Tänk på att hög hastighet 
  samt hårt och isigt underlag försämrar styr- och 
  bromsförmågan. Använd inte produkten i backar 
  avsedda för utförsåkning som slalom, störtlopp eller 
  liknande.
  • Håll fötter och händer på därför avsedd plats.
  • Se till att dragsnöret ej släpar utanför.
  • Åk ej med löst hängande klädesplagg, t ex halsduk - 
  tänk på kvävningsrisken.
  • Instruktionen bör sparas i händelse av reklamation.
  • Snow Racer är framför allt avsedd för barn över 7 år. 
  Mindre barn kan dras på kälken på områden där annan 
  trafik inte förekommer eller åka i mycket små backar. 
  Stigas kælke og slæder er udformet med henblik på, at 
  børnene skal få det bedst mulige udbytte af at lege i sne 
  under sikre forhold. Det er imidlertid en forudsætning, 
  at kælken/slæden bruges på korrekt måde:
  • Der skal altid bruges hjelm.
  • Der må ikke være træer, sten eller andre forhindringer 
  på bakken.
  • Bakken må aldrig krydses af eller hælde ned mod en vej 
  eller gade.
  • Undgå alt for store bakker. Husk på at høj hastighed 
  samt et hårdt og isbelagt underlag forringer styre- og 
  bremseevne. Produktet må ikke anvendes på 
  jordområder beregnet til løb ned ad bakke som f.eks. 
  slalom, styrtløb eller lignende.
  • Hænder og fødder skal holdes på de dertil beregnede 
  steder.
  • Sørg for at træksnoren ikke slæber udenfor.
  • Barnet må ikke have løstsiddende tøj på, f.eks. 
  halstørklæde - tænk på at der er fare for strangulering.
  • Instruktionen bør gemmes til en evt. reklamation.
  • Snow Raceren er først og fremmest beregnet til børn 
  over 7 år. Mindre børn kan trækkes på kælken på steder, 
  hvor der ikke forekommer anden trafik eller køre i meget 
  små bakker.
  Stigan kelkat ja pulkat on suunniteltu niin, että lapset 
  saavat lumileikeistä mahdollisimman paljon iloa 
  turvallisissa puitteissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että 
  kelkkaa/pulkkaa käytetään oikein:
  • Käytä aina kypärää.
  • Mäessä ei saa olla puita, kiviä eikä muita esteitä.
  • Mäki ei saa koskaan ylittä tietä tai katua eikä päättyä 
  niille.
  • Vältä liian suuria mäkiä. Ota huomioon, että suuri 
  nopeus ja kova ja jäinen alusta heikentävät ohjaus- ja 
  jarrutuskykyä. Älä käytä tuotetta mäissä, jotka on 
  tarkoitettu pujotteluun, syöksylaskuun tai vastaavaan 
  lasketteluun.
  • Pidä jalat ja kädet niille tarkoitetuilla paikoilla.
  • Tarkista, ettei vetonaru laahaa kelkan ulkopuolella.
  • Älä käytä laskiessasi irrallaan riippuvia asusteita, esim. 
  kaulaliinaa, kuristumisvaaran välttämiseksi.
  • Säästä ohjeet mahdollisia valituksia varten.
  • Snow Racer on tarkoitettu lähinnä yli 7-vuotiaille lapsille. 
  Pienempiä lapsia voidaan vetää kelkassa alueilla, joissa 
  ei ole muuta liikennettä, tai he voivat laskea kelkalla 
  erittäin pienistä mäistä.
  Stigas kjelker og pulker er utformet slik at barna skal få 
  størst mulig utbytte av lek i snø under trygge forhold. 
  En forutsetning for dette er at kjelken/pulken brukes på 
  riktig måte:
  • Bruk alltid hjelm.
  • Bakken skal være fri for trær, steiner og andre 
  hindringer.
  • Bakken må aldri krysse eller ende ut i en vei eller gate.
  • Unngå altfor bratte bakker. Husk at stor fart kombinert 
  med hardt og isete underlag gjør det vanskeligere å 
  styre og bremse. Produktene må ikke brukes i bakker 
  som er ment for utforkjøring som slalom, utfor eller 
  liknende aktiviteter.
  • Hold hender og føtter på plassene som er beregnet for 
  dem.
  • Pass på så ikke tauet henger utenfor.
  • Bruk ikke løse klesplagg, som f. eks. halstørkle, husk på 
  kvelningsfaren.
  • Oppbevar instruksjonen i tillfelle av reklamasjon.
  • Snow Raceren er i hovedsak beregnet på barn over 7 år. 
  Mindre barn kan dras på kjelken i områder hvor det ikke 
  forekommer annen trafikk, eller renne på den i svært 
  små bakker. 
  						
  							S
  WARNUNG
  ATTENTION
  WARNING
  警告
  Die Schlitten und Rodel sind so konstruiert, daß Kinder 
  größtmögliche Freude am Spielen im Schnee unter sicheren 
  Bedingungen haben. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, 
  daß Schlitten bzw. Rodel korrekt verwendet werden: 
  • Immer einen Helm tragen.
  • Der Abhang sollte frei von Bäumen, Steinen oder 
  sonstigen Hindernissen sein.
  • Der Abhang darf niemals an einem Weg enden oder 
  diesen kreuzen.
  • Allzu steile Abhänge meiden. Es ist zu beachten, daß hohe 
  Geschwindigkeit sowie harte und eisige Unterlagen das 
  Lenk- und Bremsvermögen beeinträchtigen. Mit dem 
  Produkt keine Slalompisten, Abfahrtspisten o. ä. befahren.
  • Hände und Füße an den dafür vorgesehenen Plätzen 
  am Kunststoff-Rodelo halten.
  • Darauf achten, daß die Ziehleine nicht hinter oder 
  neben dem Sclitten herschleift.
  • Nicht mit lose hängenden Kleidungsstücken wie z.B. 
  Halstüchern fahren - es besteht Erdrosselungsgefahr.
  • Für den Fall einer Reklamation, Instruktion bitte 
  aufbewahren.
  • Der Snow Racer ist hauptsächlich für Kinder über 7 
  Jahre gedacht. Kleinere Kinder können in ruhigen 
  Gebieten, in denen kein anderweitiger Verkehr 
  vorkommt, auf dem Schlitten gezogen werden oder an 
  Abhängen mit sehr schwachem Gefälle fahren. 
  Stigas toboggans and sledges are designed so that 
  children will be able to enjoy the most possible fun in the 
  snow under safe conditions. One requirement for this is 
  that the toboggan/sledge is used in the right way:
  • Always use a helmet.
  • The hill should not contain trees, stones or other 
  obstacles.
  • The hill should never cross or end on a pathway or road.
  • Avoid hills that are too steep. Bear in mind that high 
  speed and hard and icy surfaces impair steering and 
  braking ability. Do not use the product on slopes which 
  are intended for downhill skiing such as slalom skiing, 
  downhill racing, etc.
  • Keep feet and hands to the supports provided.
  • Check that the pulling chord does not drag outside of the 
  sledge.
  • Do not ride with loose, hanging clothes, e.g. a scarf - 
  think about the risk of choking.
  • Keep the instruction in case of complaint.
  • The Snow Racer is above all intended for children over 
  the age of 7. Smaller children can be pulled on the 
  toboggan in areas free from other traffic, or ride on very 
  small slopes. 
  Les luges et traîneaux Stiga sont conçus pour que les 
  enfants puissent jouer dans la neige en toute sécurité. 
  Une condition préalable est que le jeu soit utilisé de 
  façon correcte:
  • Il faut toujours utiliser un casque de protection.
  • Il ne doit y avoir sur la pente utilisée aucun arbre, 
  aucune pierre ni obstacle daucune sorte.
  • La pente utilisée ne doit jamais traverser ni aboutir à 
  route ou une rue.
  • Évitez les pentes trop fortes. Noubliez jamais quune 
  vitesse élevée et un terrain dur et glacé réduisent les 
  capacités de direction et de freinage. Ne pas utiliser la 
  machine sur des pentes prévues pour le slalom, la 
  descente et autre sport de neige.
  • Gardez les pieds et les mains dans les emplacements prévus. 
  • Faites en sorte que la ficelle de tirage ne traîne pas à 
  lextérieur de la luge.
  • Ne faites pas de luge de course avec des vêtements 
  vagues ou pendants, comme par exemple des écharpes 
  : il y a risque détranglement.
  • Veuillez conserver la notice dinstruction en cas de 
  reclamation. 
  • Snow Racer est avant tout destinée aux enfants de plus 
  de 7 ans. On peut asseoir les tout petits sur la luge et les 
  tirer dans des endroits sans circulation, ou leur faire faire 
  de la luge sur de faibles pentes. 
  •必ずヘルメットを着用して下さい。
  •木や岩・石など、障害物のない斜面で使用して下さ
  い。
  •小道や道路と交差、またはつながっている斜面も避け
  て下さい。
  •傾斜が極端に急な斜面も避けて下さい。固く凍った雪
  面を高速度で滑ると、舵とり性やブレーキ性が落ちる
  ことがありますので、注意して下さい。 
  •ライディング時の服装は、スカーフ等、ルーズな状態
  で垂れ下がったものは避けて下さい。窒息事故につな
  がることがあります。
  •万一の場合に備えて、当説明書を保管して下さい。
  J
  P 
  						
  							S
  ATTENZIONE
  UPOZORNÌNÍ
  UWAGA
  ¬Õ»Ã¿Õ»≈
  Ski boby a boby firmy Stiga jsou vytvoøeny tak, aby dìti 
  u¾ily co nejvìt¹í a co nejbezpeènìj¹í zábavu na snìhu. 
  Pøedpoklad je, aby se jich pou¾ívalo správnì:
  •Pou¾ívej v¾dy helmu.
  •Nejezdi na svazích porostlých stromy, svazích s kameny 
  nebo s jinými pøeká¾kami.
  •Nejezdi na svazích, kterå køí¾í nebo konèí na silnici nebo na 
  ulici.
  •Nejezdi s pøíli¹ vysokých kopcù. Mysli na to, ¾e vysoká 
  rychlost spolu s tvrdým a ledovatým podkladem zhor¹uje 
  mo¾nost øízení a brzdìní. Nepou¾ívejte výrobku ve svazích 
  vyhrazených pro slalom, sjezd a podobnì.
  •Dr¾ nohy a ruce na místech k tomu urèených.
  •Dohlédni na to, aby ta¾ná ¹òùra nepøi¹la mimo boby.
  •Nejezdi s volné vlajícími kusy odévu, na pø ¹álou-mysli na 
  riziko udu¹ení.
  •Uschovej instrukce pro pøípad reklamace.
  •Snow Racer je pøedev¹ím urèen pro déti star¹í 7 let. Men¹í 
  déti je mo¾no tahat na bobech na místech, kde není jiná 
  doprava nebo mohou jezdit na malých svazích. 
  Sanki i nartosanki firmy STIGA s± skonstruowane w ten 
  sposób aby w bezpiecznej formie zapewniæ dzieciom jak 
  najlepsz± zabawê na ¶niegu. Warunkiem tego jest 
  jednak prawid³owe u¿ywanie sanek i nartosanek.
  •Je¼dzij zawsze w kasku.
  •Wybieraj górki zjazdowe, na których nie ma drzew, kamieni 
  ani innych przeszkód.
  •Góra nie powinna przecinaæ ani koñczyæ siê przy drodze albo 
  ulicy.
  •Unikaj bardzo stromych gór. Pamiêtaj, ¿e du¿a szybkoóæ i 
  twarde, lodowe pod³o¿e utrudniaj± kierowanie i hamowanie. 
  Produktu nie nale¿y u¿ywaæ na zboczach zjazdowych 
  przeznaczonych np. do slalomów narciarskich, biegów 
  zjazdowych itp.
  •Trzymaj rêce i nogi na przeznaczonych do tego miejscach.
  •Uwa¿aj aby sznurek do ci±gniêcia nie wlók³ siê za sankami.
  •Nie je¼dzij w lu¼nych, powiewaj±cych ubraniach, np z 
  wisz±cym szalikiem - istnieje ryzyko uduszenia.
  •Zachowaj instrukcjê na wypadek reklamacji.
  •Snow Racer jest przeznaczony dla dzieci powy¿ej 7 lat. 
  Mniejsze dzieci mo¿na ci±gn±æ na nartosankach tam gdzie 
  nie ma ruchu, albo mo¿na pozwoliæ im zje¿d¿aæ z bardzo 
  ma³ych górek.
  Gli slittini ed i bob Stiga sono stati realizzati in modo 
  tale da consentire al bambino di giocare sulla neve 
  nella massima sicurezza. E sufficiente utilizzare lo 
  slittino/il bob nel modo prescritto:
  • Utilizzare sempre il casco protettivo.
  • La discesa deve essere priva di alberi, pietre ed altri 
  ostacoli.
  • La discesa non deve mai incrociare o terminare su vie o 
  strade.
  • Evitare discese troppo lunghe. Tenere presente che una 
  velocità sostenuta ed un sottofondo ghiacciato 
  peggiorano la frenata e la guidabilità del mezzo. Non 
  utilizzare larticolo su piste da slalom, salto o attività simili.
  • Tenere sempre mani e piedi negli spazi previsti.
  • Controllare che la funicella non sporga allesterno.
  • Non andare sullo slittino con capi di vestiario 
  svolazzanti, ad esempio sciarpe, per evitare rischi di 
  strangolamento.
  • Conservare le istruzioni per eventuali reclami.
  • Lo Snow Racer è destinato soprattutto a bambini di età 
  superiore a 7 anni. I più piccoli possono essere 
  trasportati con lo slittino in zone assolutamente prive di 
  traffico e su discese con pendenza limitata.
   Тобогган и салазки компании Stiga сконструированы 
  таким образом, чтобы дети могли получить огромное 
  наслаждение от катания по снегу в безопасных 
  условиях. При этом необходимо соблюдать только одно 
  условие: тобогган/салазки должны использоваться с 
  соблюдением правил их эксплуатации:
  •Всегда используйте защитный шлем.
  • На спуске не должно быть деревьев, камней или других 
  препятствий.
  • Спуск не должен пересекать или заканчиваться на 
  трассе или дороге.
  • Избегайте катания по крутым склонам. Помните, что 
  высокая скорость, а также жесткие и скользкие 
  поверхности склонов ухудшают условия управления и 
  торможения. Изделия запрещено использовать на 
  склонах, предназначенных для горнолыжного спорта, 
  слалома, скоростного спуска и т.д.
  • Используйте крепления, предназначенные для стоп и 
  рук.
  • Убедитесь, что спасательный пояс не волочится за 
  санями.
  • Не катайтесь в свободной, висящей одежде, например, 
  в шарфе – это может привести к удушению.
  • Сохраните настоящие инструкции, если вам придется 
  подать жалобу.
  •оночные сани предназначены для детей старше 7 лет. 
  Детей младшего возраста можно возить на тобоггане в 
  местах свободных от транспорта, они также могут 
  спускаться на санях по пологим склонам. 
  						
  							S
  MONTERING ASENNUS MONTERING
  MONTERING MONTAGE MONTAGE
  MONTAGE ASSEMBLING組立
  MONTAGGIO MONTÁ® MONTA¯
  12
  22
  2
  3
  2
  1
  *
  * Grand Prix
  3
  1
  3
  2 
  						
  							S
  MONTERING ASENNUS MONTERING
  MONTERING MONTAGE MONTAGE
  MONTAGE ASSEMBLING組立
  MONTAGGIO MONTÁ® MONTA¯
  12
  3
  Grand PrixGrand PrixGrand Prix 
  						
  							S
  HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE
  DOTTERBOLAG/SUBSIDIARIES GGP Sweden AB, Games Division
  P.O. Box 1006, SE-573 28 Tranås, SWEDEN Phone: +46 (0)140-677 00
  Fax: +46 (0)140-678 55www.stigagames.com
  DISTRIBUTÖRER/DISTRIBUTORS
  DENMARK
  GGP Denmark A/S
  Sdr. Ringvej 39
  DK-2605 Br
  øndbyPhone: +45 43 43 77 66
  Fax: +45 43 43 77 65 FINLAND
  GGP Finland OY
  Sarkatie 1A
  P.B. 116
  FI-01720 Vantaa
  Phone: +358 9 849 40 20
  Fax: +358 9 853 23 97 NORWAY
  GGP Norway A/S
  Postboks 143, LEIRDAL
  NO-1009 Oslo
  Phone: +47 23 14 24 40
  Fax: +47 23 14 24 41
  POLAND
  GGP Poland Sp. z.o.o.
  ul. Polna 40
  PL-60 533 Poznan
  Phone. +48 61 857 41 67
  Fax. +48 61 857 41 86
  [email protected]
  CZECH REPUBLIC
  GGP Czech Republic s.r.o.
  Kutnohorska 288
  CZ-10 900 Prag 10
  Phone : +420 2 70 26 19
  Fax: +420 2 70 17 24
  [email protected] U.K.
  GGP UK Ltd.
  Bell Close, Newnham 
  Industrial Estate
  PL7 4JH Plympton, PlymouthPhone: +44(0)1752 531 500
  Fax: +44(0)1752 231 645 
  GERMANY
  Achim Ihl Vertrieb
  Petersborn 3
  DE-562 44 Oetzingen
  Phone: +49 2602 703 74
  Fax: +49 2602 959 181
  [email protected] SWITZERLAND
  Riva & Kunzmann AG
  Grungenstraße 37
  CH-4416 Bubendorf
  Phone: +41 619 35 92 92
  Fax: +41 619 35 92 99
  SWITZERLAND
  Montana Sport AG
  Muehlebachstraße 3
  CH-6370 Stans
  Phone: +41 41 619 16 66
  Fax: +41 41 610 87 87
  [email protected]
  HF-Sport GmbH & Co. KG
  AT-9431 St. Stefan im Lavant-
  tal
  Kärnten
  Phone: +43 43 52/51 5 00
  Fax: +43 43 52/52 3 82
  JAPAN
  Sweden Activities Inc
  3687-15 Kasahata, Kawagoa1175 SAITAMA 350-1175
  Phone: +81(0)551 32 6632
  Fax: +81(0)551 32 6632
  [email protected] FRANCE
  Frendo
  Z.I du Careï633 Avenue de Saint RomanFR-06500 Menton
  Phone: +33(0)493 41 47 10
  Fax: +33(0)493 41 47 09 LITHUANIA
  Asama
  Ukmerges Str. 234 A
  LT-2010 Vilnius
  Phone: +370 248 2837
  Fax: +370 248 2567
  [email protected]
  Intrad Ltd.
  A. Briana Iela 9
  LV-1001 Riga
  Phone: +371 73 71 762
  Fax: +371 73 71 768
  [email protected]
  RUSSIA
  Sport-Master
  Galushkina St. 7B, 2H.
  RU-129301 Moscow
  Phone: +7 (0)95 755 81 94
  Fax: +7 (0)95 755 81 46 ROMANIA
  VEB imex GROUP S.R.L
  48A Anton Pann St.
  742361 Sector 3 BUCARESTI
  Phone: +40 1 322 26 03
  Fax: +40 1 323 15 79
  [email protected] ICELAND
  VetrarSol HF
  P.O. Box 116
  IS-202 Kopavogur
  Phone: +354 5 64 18 64
  Fax: +354 5 64 18 94
  [email protected]
  Silasko Ltd
  42 Punane St
  13619 Tallin
  Phone: +372 611 28 13
  Fax: +372 611 28 14
  [email protected]
  USA
  Stiga Games USA
  911 Pittsburgh Road
  US-Butler Pennsylvania 16002
  Phone: +1 724 586 52 29
  Fax: +1 724 586 52 66
  [email protected] 
  						
  							S
  Pos
  Fig.Antal
  QuantityArt nr
  Part NoBenämning Description
  GT
  Grand Prix
  2 1 1 4231-9015-01 Framskida (svart) Front ski (black)
  3 1 1 9997-0640-12 Skruv Screw
  4 1 1 9747-0631-02 Mutter Nut
  6 1 1 9997-0635-12 Skruv Screw
  7 1 1 4231-0249-01 Stoppbricka Stop washer
  8 1 1 9746-0631-12 Låsmutter Lock nut
  9 2 4231-0281-01 Damask Cover
  10 2 2 4231-9009-01 Bakskida (svart) Rear ski (black)
  12 1 1 4231-9013-01 .Skruvsats Set of screws
  13 1 1 4231-0188-02 Nyckel Wrench
  14 1 1 9900-0040-00 Insexnyckel Allen wrench
  15 1 1 4231-0230-01 Ratt (svart) Steering wheel (black)
  17 1 1 9997-0650-12 .Skruv Screw
  18 1 1 9746-0631-12 .Låsmutter Lock nut
  19 1 1 4231-9017-01 Broms kpl. (svart) Brake assy. (black)
  20 1 1 4231-0206-01 .Nit Rivet
  21 1 1 9672-0001-02 .Starlock Starlock (10)
  22 1 1 4231-0191-01 .Fjäder Spring
  28 1 1 4231-0263-01 Styrfjäder Steering spring
  34 1 1 4231-0262-01 Fjädring kpl Spring system assy
  35 T 1 4231-0280-01 Damask Cover
  42 1 4231-0297-01 Sits (svart) Seat (black)
  42 1 4231-0232-01 Sits (svart) Seat (black)
  43 T 1 4231-0293-01 Cellplastdyna (grå) Seat cover (grey)
  44 T 1 4231-9021-01 Bakljus Rear light
  45 4 4 9830-9530-12 Skruv Screw
  49 1 1 4231-0209-01 Draghandtag Towing handle
  52 1 1 4231-9016-01 Draganordning kpl. Towing unit assy.
  53 1 1 4231-0220-01 .Linkåpa Cover
  55 1 1 4231-0215-01 .Linhjul m. fjäder Pulley and spring
  56 1 1 4231-0211-01 .Lina Rope
  58 1 1 1111-1060-01 .Bricka Washer
  60 1 1 9836-9216-12 .Skruv Screw
  65 1 4231-0231-01 Frontkåpa (svart) Front cover (black)
  65 1 4231-0231-02 Frontkåpa (grå) Front cover (grey)
  70 1 1 4231-0256-01 Styrrör överdel Steering column upper
  73 1 1 4231-0255-01 Styrrör underdel Steering column lower
  76 1 1 4231-0258-01 Bussning Bushing
  80 1 1 4231-0257-01 Fjäder Spring
  RESERVDELAR VARAOSAT RESERVEDELE
  RESERVEDELER ERSATZTEILEPIÈSES DE RECHANGE
  RESERVEONDERDELEN SPARE PARTSスペアパーツ
  RICAMBI NÁHRADNÍ DÍLY CZʦCI ZAPASOWE
  T = Tillbehör
  T = Accessory
  T = Zubehör
  T = Accessoire 
  						
  							S
  RESERVDELAR VARAOSAT RESERVEDELE
  RESERVEDELER ERSATZTEILEPIÈSES DE RECHANGE
  RESERVEONDERDELEN SPARE PARTSスペアパーツ
  RICAMBI NÁHRADNÍ DÍLY CZʦCI ZAPASOWE 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for Stiga SNOW RACER GT Grand Prix 8273 0213 08 Instructions Manual