Home > Stiga > Lawn Mower > 8211-9032-90 Stiga TITAN LIGHT KIT Instruction Manual

8211-9032-90 Stiga TITAN LIGHT KIT Instruction Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual 8211-9032-90 Stiga TITAN LIGHT KIT Instruction Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							TITAN
  LIGHT KIT
  8211-9032-90
  MONTERINGSANVISNING
  MONTERINGSANVISNING
  MONTERINGSVEILEDNING
  MONTAGEANLEITUNG
  INSTALLATION GUIDE
  INSTRUKCJA MONTAŻUSV..5
  DA ... 7
  NO ... 9
  DE . 11
  EN . 13
  PL ..15 
  						
  							2
  1 0
  A
  DC
  125 mm
  33 mmø
  B
  E
  1
  3
  52
  4
  6 
  						
  							3
  F
  G
  I
  J
  QQ
  Q R
  H
  x
  x
  7
  9
  118
  10
  12 
  						
  							4
  1a23b4b5b
  6
  ABC
  D
  19
  1a→3b
  2→C
  4b→A
  5b→D
  6→B
  13
  1a
  2a
  2b
  3b4b5b
  14
  1516
  1aRed
  2aBlack
  2bBlack
  3bGrey/
  Brown
  4bRed
  5bBlue
  17
  1a
  2a+2b3b
  4b5b
  18
  20 
  						
  							5
  SVENSKASE
  1 ALLMÄNT
  Denna symbol betyder VARNING. 
  Allvarlig personskada och/eller 
  egendomsskada kan bli följden om inte 
  instruktionerna följs noga.
  Före start skall denna bruksanvisning 
  samt maskinens säkerhetsföreskrifter 
  och bruksanvisning läsas noga.
  1.1 SYMBOLERFöljande symboler finns på maskinen för att 
  påminna om den försiktighet och uppmärksamhet 
  som krävs vid användning.
  Symbolerna betyder:
  Va r n i n g !
  Läs instruktionsbok och 
  säkerhetsmanual före användning av 
  maskinen.
  1.1.1 Hänvisningar
  Figurerna i denna bruksanvisning är numrerade 1, 
  2, 3, osv. 
  Detaljer inne i figurerna är märkta A, B, C, osv.
  Hänvisning till detalj E i figur 5 skrivs “5:E”.
  2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
   Läs igenom instruktionerna noga. Lär alla 
  reglage samt rätt användning av utrustningen.
   Fäst samtliga kablar enligt anvisningarna. Inga 
  kablar får hänga löst så att slit- eller 
  vibrationsskador kan uppstå.
   Inga kablar får komma i kontakt med rörliga 
  delar på maskinen så att slitskador p.g.a. 
  gnidning kan uppstå.
   Kontrollera regelbundet kablaget så att 
  isoleringen är intakt och ovanstående är 
  uppfyllt.
  3 MONTERING 
  Stäng av batteriets huvudströmbrytare 
  innan något monteringsarbete 
  påbörjas. Risk för kortslutning och 
  brand.
  3.1 HUVUDSTRÖMBRYTAREStäng av batteriets huvudströmbrytare. Se fig. 1.
  3.2 KABLAGE OCH BAKLJUS MED 
  RAMP SAMT HÅL FÖR KABEL
  Kablaget får aldrig beröra rörliga eller 
  heta delar. Risk för kortslutning och 
  brand.
  1. Demontera följande från maskinen:
   Kåpan över elcentralen. 
   Motorluckor.
  2. Demontera övre motorluckan och borra ett hål 
  enligt ritningen i fig. 2.
  3. Montera bakre kablaget (3:A). Montera 
  kabelgenomföringen i hålet i övre motorluckan.
  4. Fäst kablaget med hjälp av buntband på 
  följande ställen:
   Framtill under, fäst mot hydraulslangar/
  kaross.
   Under sätet, fäst mot störtbågens nedre del.
   Under kylaren, fäst mot övrigt kablage.
   Framför luftfiltret, fäst mot övrigt kablage.
  5. Anslut jordkabeln (4:B).
  6. Återmontera därefter luckan och montera 
  rampen (5:C) i de bakre skruvarna.
  7. Montera följande i rampen:
   Övre listen (5:D).
   Skylten (6:E) om detta är aktuellt.
  8. Anslut bakljusen enligt separat medlevererad 
  instruktion.
  Kabel X3 skall anslutas till vänster bakljus.
  Kabel X6 skall anslutas till höger bakljus.
  9. Anslut följande kontaktdon:
   Nummerskyltsbelysningen baktill.
   Mellan främre och bakre kablaget invid 
  elcentralen.
  10.Då samtliga kablar har kopplats in till lamporna 
  i bakrampen skall kablarna fästas med buntband 
  i panelens underdel.
  3.3 SLÄPVAGNSUTTAGMontera släpvagnsuttaget (7:F) enligt nedan.
  1. För ut kabeln med påsittande kopplingsdon och 
  gummitätning bakåt genom hålet i ramen.
  2. Montera kåpan mot gummitätningen och i 
  ramen med 3 skruvar och muttrar.
  3. Fäst kabeln med buntband mot övrigt kablage 
  invid bakre motorfästet.
  3.4 SIGNALHORNMontera signalhornet (8:H) med medlevererad 
  mutter. Kontrollera att inte själva signalhornet 
  berör någon del av maskinen. Drag fast muttern.
  Anslut kontaktdon. 
  						
  							6
  SESVENSKA
  3.5 STYRPULPETMontera strömbrytaren på höger sida fram enligt 
  nedan.
  1. Demontera den svarta täckbrickan i 
  styrpulpeten.
  2. Montera hållaren (9:J) för elreglaget (9:I). 
  Använd två skruvar som gängas direkt i 
  styrpulpeten.
  3. För in elkabeln i styrpulpeten och montera 
  kabelgenomföringen i hålet.
  4. Drag upp gummiskyddet på elreglaget och 
  montera desamma med 4 skruvar och 4 muttrar.
  Montera kontrollampan och strömbrytaren i hålen. 
  Se fig. 10.
  3.6 STRÅLKASTARE OCH 
  BLINKERS
  1. Se fig. 13-20
  2. Montera blinkreläet och ljusreläet Borra ev. 
  nödvändiga hål och anslut kontaktdon.
  3.7 ÅTERMONTERINGÅterställ batteriets huvudströmbrytare. Se fig. 1.
  3.8 LJUSINSTÄLLNINGMaskinens strålkastare är försedda med halvljus. 
  Detta skall ställas in enligt lokala bestämmelser. I 
  fig. 12 visas ett riktvärde.
  3.9 SKYLTAR OCH REFLEXERMontera reflexerna (11:R) på bakre stötfångaren.
  Om lokala föreskrifter kräver skall skyltarna 
  (11:Q) monteras. Montera skyltarna på höger och 
  vänster motorlucka samt baktill på hytten.
  GGP förbehåller sig rätten att förändra produkten 
  utan föregående meddelande. 
  						
  							7
  DANSKDA
  1 GENERELT
  Dette symbol betyder ADVARSEL. Der 
  er risiko for alvorlig personskade og/el-
  ler materielle skader, hvis ikke anvis-
  ningerne følges nøje.
  Læs denne brugsanvisning samt maski-
  nens sikkerhedsforskrifter og brugsan-
  visning omhyggeligt igennem, før 
  maskinen startes.
  1.1 SYMBOLERMaskinen er forsynet med følgende symboler for 
  at understrege, at der skal udvises forsigtighed og 
  opmærksomhed ved anvendelse af maskinen.
  Symbolerne betyder:
  Advarsel!
  Læs instruktionsbog og sikkerhedsma-
  nual, før maskinen tages i brug.
  1.1.1Henvisninger
  Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret 
  1, 2, 3 osv. 
  Komponenter i figurerne er mærket A, B, C osv.
  Henvisning til komponent E i figur 5 skrives 
  ”5:E”.
  2 SIKKERHEDSFORSKRIFTER
   Læs anvisningerne grundigt igennem. Sæt dig 
  ind i alle betjeningsanordninger og den korrekte 
  anvendelse af udstyret.
   Montér alle kabler i henhold til anvisningerne. 
  Ingen kabler må hænge løst, så der kan opstå 
  slid- eller vibrationsskader.
   Ingen kabler må komme i kontakt med bevæge-
  lige dele på maskinen, så der kan opstå slidska-
  der som følge af gnidning.
   Kontrollér regelmæssigt kablerne for at sikre, at 
  isoleringen er intakt, og ovenstående er opfyldt.
  3 MONTERING 
  Sluk for batteriets hovedstrømafbry-
  der, inden noget monteringsarbejde på-
  begyndes. Risiko for kortslutning og 
  brand.
  3.1 HOVEDSTRØMAFBRYDERSluk for batteriets hovedstrømafbryder. Se fig. 1.
  3.2 KABLER, BAGLYGTE MED 
  RAMPE SAMT HUL TIL KABEL
  Kablerne må aldrig berøre bevægelige 
  eller varme dele. Risiko for kortslut-
  ning og brand.
  1. Afmontér følgende på maskinen.
   Kappen over el-skabet. 
   Motorluger.
  2. Afmontér den øverste motorluge, og bor et hul 
  som vist på tegningen i fig. 2.
  3. Montér de bagerste kabler (3:A). Montér kabel-
  gennemføringen i hullet i den øverste motorlu-
  ge.
  4. Fastgør kablerne ved hjælp af kabelbånd på føl-
  gende steder:
   Foran på undersiden, mod hydraulikslanger/
  karosseri.
   Under sædet, mod styrtbøjlens nederste del.
   Under køleren, mod de øvrige kabler.
   Foran luftfiltret, mod de øvrige kabler.
  5. Tilslut jordkablet (4:B).
  6. Montér derefter lugen igen, og montér rampen 
  (5:C) i de bagerste skruer.
  7. Montér følgende på rampen:
   Øverste liste (5:D).
   Skilt (6:E), hvis dette er aktuelt.
  8. Tilslut baglygterne ifølge den separat medføl-
  gende vejledning.
  Kabel X3 skal kobles til venstre baglygte.
  Kabel X6 skal kobles til højre baglygte.
  9. Tilslut følgende kontakter:
   Nummerpladelys bag.
   Mellem forreste og bagerste kabler ved el-
  skabet.
  7. Når samtlige kabler er koblet til lygterne på ba-
  grampen, skal kablerne fastgøres med kabel-
  bånd i panelets underdel.
  3.3 TRAILERUDTAGMontér trailerudtaget (7:F) som følger:
  1. Før kablet med påmonteret stik og gummitæt-
  ning bagud gennem hullet i rammen.
  2. Montér kappen mod gummitætningen og i ram-
  men med 3 skruer og møtrikker.
  3. Fastgør kablet med kabelbånd mod de øvrige 
  kabler ved bagerste motorbeslag.
  3.4 HORNMonter hornet (8:J) ved hjælp af den medfølgende 
  møtrik. Kontrollér, at selve hornet ikke berører no-
  gen dele af maskinen. Spænd møtrikken.
  Tilslut 2 fladstifter til hornet. 
  						
  							8
  DANSKDA
  3.5 STYREPULTMontér kontakten foran i højre side som vist ne-
  denfor.
  1. Afmontér den sorte dækskive i styrepulten.
  2. Montér holderen (9:J) til el-styringen (9:I). 
  Brug to skruer, som skrues direkte i styrepulten.
  3. Før kablet ind i styrepulten, og montér kabel-
  gennemføringen i hullet.
  4. Træk gummibeskytteren på el-styringen op, og 
  montér dem med 4 skruer og 4 møtrikker.
  Montér kontrollampen og kontakten i hullerne. Se 
  fig. 10.
  3.6 FORLYGTER OG BLINKLYS1. Se fig. 13-20.
  2. Montér blinkrelæet og lysrelæet. Bor evt. huller 
  efter behov, og tilslut forbindelsen.
  3.7 GENMONTERINGNulstil batteriets hovedstrømafbryder. Se fig. 1.
  3.8 INDSTILLING AF LYGTERMaskinens forlygter er udstyret med nærlys. Dette 
  skal indstilles iht. lokale bestemmelser. I fig. 12 vi-
  ses en vejledende værdi.
  3.9 SKILTE OG REFLEKSERMontér reflekserne (11:R) på den bagerste stødfan-
  ger.
  Hvis lokale forskrifter kræver det, skal skiltene 
  (11:Q) monteres. Montér skiltene på højre og ven-
  stre motorluge samt bagpå på kabinen.
  GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer 
  i produktet uden forudgående varsel. 
  						
  							9
  NORSKNO
  1 GENERELT
  Dette symbolet betyr ADVARSEL. Det 
  er fare for alvorlig personskade og/eller 
  materiell skade hvis ikke anvisningene 
  følges nøye.
  Denne bruksanvisningen og maskinens 
  sikkerhetsforskrifter og bruksanvis-
  ning må leses nøye før start.
  1.1 SYMBOLERFølgende symboler finnes på maskinen for å minne 
  om den forsiktighet og oppmerksomhet som kre-
  ves ved bruk.
  Symbolene betyr:
  Advarsel!
  Les instruksjonsboken og sikkerhets-
  håndboken før maskinen tas i bruk.
  1.1.1 Henvisninger
  Figurene i denne bruksanvisningen er nummerert 
  1, 2, 3 osv. 
  Komponenter inne i figurene er merket A, B, C 
  osv.
  Henvisning til komponent E i figur 5 angis slik: 
  ”5:E”.
  2 SIKKERHETSFORSKRIFTER
   Les nøye igjennom instruksjonene. Lær deg alle 
  innstillinger og riktig bruk av utstyret.
   Fest alle kabler i henhold til anvisningene. For 
  å unngå slitasje- eller vibrasjonsskader må ka-
  blene ikke henge løst.
   For å unngå slitasjeskader på grunn av friksjon 
  må kablene ikke komme i kontakt med bevege-
  lige deler på maskinen.
   Kontroller regelmessig at isoleringen på kable-
  ne er intakt, og at ovenstående er oppfylt.
  3 MONTERING 
  Slå av batteriets hovedstrømbryter før 
  du påbegynner monteringsarbeidet. 
  Fare for kortslutning og brann.
  3.1 HOVEDSTRØMBRYTERSlå av batteriets hovedstrømbryter. Se fig. 1.
  3.2 KABLER, BAKLYS MED RAMME 
  OG HULL FOR KABEL. 
  Kablene må ikke komme borti bevegeli-
  ge eller varme deler. Fare for kortslut-
  ning og brann.1. Demonter følgende fra maskinen:
   Dekselet over elsentralen. 
   Motorlukene.
  2. Demonter øvre motorluke, og bor hull i samsvar 
  med tegningen i fig. 2.
  3. Monter de bakre kablene (3:A). Monter kabel-
  gjennomføringen i hullet i øvre motorluke. 
  4. Fest kablene ved hjelp av strips på følgende ste-
  der: 
   Foran på undersiden, til hydrauliske slanger/
  karosseri. 
   Under setet, mot veltebøylens nedre del. 
   Under kjøleren, mot øvrige kabler. 
   Foran luftfilteret, mot øvrige kabler. 
  5. Koble til jordkabelen (4:B)
  6. Monter deretter luken igjen og fest rammen 
  (5:C) i de bakre skruene. 
  7. Monter følgende i rammen: 
   Øvre list (5:D)
   Skiltene (6:E), dersom dette er aktuelt 
  8. Koble til baklysene i henhold til separat anvis-
  ning. 
  Kabel X3 skal kobles til venstre baklys. 
  Kabel X6 skal kobles til høyre baklys. 
  5. Følgende kontakter kobles til:
   Nummerskiltbelysningen bak. 
   Mellom fremre og bakre kabel, ved elsentra-
  len.
  7. Når samtlige kabler er festet til lysene i bakram-
  men, skal kablene festes med strips i panelets 
  underdel. 
  3.3 TILHENGERFESTEMonter tilhengerfestet (7:F) som beskrevet neden-
  for:
  1. Før kabelen med påmontert bryterboks og gum-
  mipakning bakover gjennom hullet i rammen. 
  2. Fest dekselet mot gummipakningen og i ram-
  men med 3 skruer og muttere. 
  3. Fest kabelen med strips sammen med resten av 
  kablene ved det bakre motorfestet. 
  3.4 HORNMonter hornet (8:H) med den medfølgende mutte-
  ren. Kontroller at selve hornet ikke kommer i kon-
  takt med noen deler av maskinen. Trekk til 
  mutteren.
  2 flatstifter til hornet kobles till. 
  						
  							10
  NORSKNO
  3.5 STYREPULPETENMonter strømbryteren foran på høyre side som vist 
  nedenfor.
  1. Demonter den svarte dekkskiven i styrepulten. 
  2. Monter holderen (9:J) til det elektroniske inn-
  stillingspanelet (9:I). Bruk to skruer som festes 
  direkte i styrepulten.
  3. Før inn kabelen i styrepulten og monter kabel-
  gjennomføringen i hullet. 
  4. Trekk opp gummibeskyttelsen på det elektro-
  niske innstillingspanelet og fest den med 4 
  skruer og 4 muttere. 
  Monter kontrollampen og strømbryteren i hullene. 
  Se fig. 10.
  3.6 FRONTLYS OG BLINKLYS1. Se fig. 13-20.
  2. Monter blinkreleet og lysreleet. Bor ev. nødven-
  dige hull og koble til kontaktene.
  3.7 TILBAKEMONTERINGAktiver batteriets hovedstrømbryter. Se fig. 1.
  3.8 INNSTILLING AV LYSMaskinens frontlys er utstyrt med nærlys. Disse 
  skal stilles inn i henhold til lokale bestemmelser. I 
  fig. 12 vises et gjennomsnitt. 
  3.9 SKILT OG REFLEKSERMonter refleksene (11:R) på den bakre støtfange-
  ren.
  Hvis lokale forskrifter krever det, skal skiltene 
  (11:Q) monteres. Monter skiltene på høyre og 
  venstre motorluke og bak på førerhuset. 
  GGP forbeholder seg retten til å endre produktene 
  uten forutgående varsel. 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for 8211-9032-90 Stiga TITAN LIGHT KIT Instruction Manual