Home > Honda

Honda User Manuals

The manuals from this brand are divided to the category below. You can easily find what you need in a few seconds.
Honda User Manuals
                          Side 3  
 
 
 
 
BETJENINGSVEJLEDNING 
 
 
HONDA BENZINMOTOR 
 
GC135 - GC160 
 
 
  
                      
                           
 
GC135 * GC160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Návod k obsluze 
 
 
 
 
 
 
                                             HONDA EUROPE NV. (EEC)   
                      
                          
1
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
СЕРИЕН НОМЕР И ТИП НА ДВИГАТЕЛЯ
© Honda Motor Co., Ltd. 2003
GC135E • GC160E 
РЪКОВОДСТВО НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 
                      
                          1
BEDIENUNGSANLEITUNG
SERIENNUMMER UND MOTORTYP
GC135E GC160E
Honda Motor Co., Ltd. 2003 06/12/01 19:39:17 34Z2L600_001 
                      
                          
GC135E • GC160E 
		
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
1
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
©	Honda	Motor	Co.,	Ltd.	2008 
                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja obsługi 
 
Silników spalinowych 
GCV 520 
GCV 530 
GXV 530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                          
	
ÚVOD	
Ďakujeme vám za nákup motora Honda. Radi by sme vám 
pomohli, aby ste z nového motora získali maximum a aby 
ste ho mohli bezpečne používať. Táto príručka obsahuje 
informácie o bezpečnom používaní motora. Skôr než začnete 
motor používať, dôkladne si prečítajte túto príručku. Ak dôjde 
k výskytu problému alebo v prípade akýchkoľvek otázok sa 
obráťte na autorizovaného servisného predajcu spoločnosti 
Honda. 
Všetky informácie uvedené v tejto príručke vychádzajú z 
najnovších informácií o...
                      
                          
F	
UVOD
Zahvaljujemo se vam za nakup motorja Honda. Želimo vam 
pomagati, da bi vaš motor deloval na najboljši mogoč način in 
da boste delali varno. V teh navodilih najdete navodila o tem. 
Prosimo, da jih pazljivo preberete, preden začnete uporabljati 
motor. Če pride do težav ali če imate vprašanja glede motorja, 
se obrnite na pooblaščenega prodajalca/serviserja Honda. 
Vse informacije v tej publikaciji temeljijo na najnovejših 
informacijah o izdelku, ki so bile na voljo ob času tiskanja....
                      
                          1
GCV520 - GCV530 - GXV530
INSTRUKTIONSBOK
MOTORNS TILLVERKNINGSNUMMER
01N414.pm6503-09-03, 14.32 1   
                      
                          1E
INTRODUCTION
Thank you for purchasing a Honda engine. We want to help you to get 
the best results from your new engi ne and to operate it safely. This 
manual contains information on how to do that; please read it carefully 
before operating the engin e. If a problem should arise, or if you have 
any questions about your engine, consult an authorized Honda 
servicing dealer.
All information in this publication is based on the latest product 
information available at the time of printing....
                      
                          1G
EINLEITUNG
Wir freuen uns, dass Sie einen Honda-Motor gekauft haben. Wir 
wollen Ihnen dabei behi lflich sein, das Beste aus Ihrem neuen Motor 
herauszuholen und ihn ge fahrlos zu betreiben. Informationen dazu 
finden Sie in diesem Handbuch; lese n Sie es bitte sorgfältig durch, 
bevor Sie den Motor in Betrieb neh men. Bei Problemen oder Fragen 
zum Motor wenden Sie si ch an einen offiziellen autorisierten Honda-
Kundendienst.
Die Informationen in diesem Hand buch beruhen auf den neuesten...
                      
                          1ENGLISH
INTRODUCTION
Thank you for purchasing a Honda engine. We want to help you to get 
the best results from your new engi ne and to operate it safely. This 
manual contains information on how to do that; please read it carefully 
before operating the engin e. If a problem should arise, or if you have 
any questions about your engine, consult an authorized Honda 
servicing dealer.
All information in this publication is based on the latest product 
information available at the time of printing....
                      
                          2001
© HONDA MOTOR CO., LTD. 2000
31ZW8600
00X31-ZW8-6000
KINKOS 100.2002.08
PRINTED IN U.S.A
EM3
BF8D/9.9D
BFP8D/9.9D Owner’sManual