Home > Panasonic > Thermal Carafe

Panasonic Thermal Carafe User Manuals

The manuals from this brand are divided to the category below. You can easily find what you need in a few seconds.
Panasonic Thermal Carafe User Manuals
                          5
Thank you for purchasing the Panasonic product.
Please read these instructions carefully and follow safety precautions when 
using this product. Before using this product please give your special attention to 
“Safety Precautions” (page 5~7). This product is intended for household use only.
Cám ơn bạn đã mua sản phẩm Panasonic.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và làm theo những cảnh báo an toàn khi dùng 
sản phẩm này. Trước khi dùng sản phẩm này, hãy lưu ý đặc biệt đến những “Phòng 
ngừa để bảo đảm an...
                      
                          Operating Instructions
Electric Thermo Pot
Model No. / / Numéro de modèle NC-EH40P
 NC-EH30P
 NC-EH22P

Thank you for purchasing the electric thermo pot, NC-EH40P / NC-EH30P / NC-EH22P.
Please read these instructions carefully before using this product and save this manual 
for future use. This product is intended for household use only.
Manuel d’utilisation
Bouilloire thermo électrique
Merci d’avoir arrêté votre choix sur une bouilloire électrique, NC-EH40P / NC-EH30P / 
NC-EH22P. Lire attentivement...
                      
                          ts .cr)
=jt,r.l 5.o*
s aHHE H Efi
E*e FEE ff* *fi
fiBE ?Eg HH fiqfr
H*t sEq s# 3t$
?tE eg* trffi En$Eas =80 H@ :
fixg €E€ tril E1#
,lE;E= =# B*ft
E€E e8E :ffi H:p
EEg €Eg B$ 3! 
E
EfiE EEI E$ Eg
q$EEeH g= r$
:E s!* . *FE F Edo +(E v/ o >=f ;< -
zCzr
sltot ol
.Dc.96()
o-CLg,
t5rf
ttto(t4CL(a@ECoE(D(,6CLEoE
&o€S:af: r:
**tgnEg{{u#p
oI c)6l ol
oo6CE6o.sooEogto
trs
u*t
i,bfttEC)io3L{}F6
5-s
.5s
o{0s:tE(D(tr!otaz
(ot\€ctdt6
*aJaftfr$l.6IJffIH\
L
l{ht0efrEI
GI
coE6-gc-9gC.lt
qtdl
lqJu
$to@(o 	@oo.T:T . -N::::...
                      
                          6
Operating Instructions
Electric Thermo Pot
Thank you for purchasing the Panasonic product.
Please read these instructions carefully and follow safety precautions when using this product.
Before using this product please give your special attention to “IMPORT
ANT SAFEGUARDS”
(P. 4~5). This product is intended for household use only
 .
Model No. / / Numéros de modèles
NC-HU401P
       NC-HU301P
感謝您購買Panasonic 產品
。
請
仔細閱讀本使用說明書並按照安全注意事項使用此產品 。使
 用此產品前請特別留  
意“"(第6~7頁) 。本產品只是供家庭用途使用
。
Manuel...
                      
                          6
Operating Instructions
Electric Thermo Pot
Thank you for purchasing the Panasonic product.
Please read these instructions carefully and follow safety precautions when using this product.
Before using this product please give your special attention to “IMPORT
ANT SAFEGUARDS”
(P. 4~5). This product is intended for household use only
 .
Model No. / / Numéros de modèles
NC-HU401P
       NC-HU301P
感謝您購買Panasonic 產品
。
請
仔細閱讀本使用說明書並按照安全注意事項使用此產品 。使
 用此產品前請特別留  
意“"(第6~7頁) 。本產品只是供家庭用途使用
。
Manuel...
                      
                          
6
Operating Instructions
Electric Thermo Pot
Thank you for purchasing the Panasonic product.Please read these instructions carefully and follow safety precautions when using this product.
Before using this product please give your special attention to “IMPORTANT SAFEGUARDS”
(P. 
4~5). This product is intended for household use only.
Model No. / / Numéros de modèles
NC-HU401P
       NC-HU301P
感謝您購買Panasonic產品。
請仔細閱讀本使用說明書並按照安全注意事項使用此產品
。 使用此產品前請特別留  意“"(第6~7頁)。本產品只是供家庭用途使用。
Manuel...
                      
                          Panasonic
Operati ng Instructions
{FHNf,EE
Electric Thermo
+
E
Pot
Thank you for purchasing the electric thermo pot, NC-PF3OPV.
Please read these instructions carefully before using this product and
save this manual for future use. This product is intended for household use
A = /g F,E H NC- PF3OPV 4 BH B!R,fi f,ft zK fr[, R,DR #i E.E {+ ^ifi ffi ;F Ai* ffi Eft, EE =,E rE,if ffi A E FA i-14ffi -\# l*Fe tT, 1.1,19 g $ ffi ffi ;8, A 6 ffi R [R A E,H,
€7{*)HF,[zKtE
NC.PF3OPV
only.
a