Home > Stiga > Lawn Mower > 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual

8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual

Here you can view all the pages of manual 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual. The Stiga manuals for Lawn Mower are available online for free. You can easily download all the documents as PDF.

Page 1

STIGA 
JB 350
8214-2208-70
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USESV .... 3
FI ..... 8
DA . 13
NO. 18
DE .. 23
EN .. 29 

Page 2

2
2
N
O
4
D
E
3
QRQ S
5
1 

Page 3

3
SVENSKASV
1 SYMBOLER
Följande symboler finns på jordfräsen/i denna 
bruksanvisning. Dessa skall påminna om den 
försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid 
handhavandet. Om någon symbol saknas, blivit 
skadad eller är oläslig skall den omedelbart 
ersättas med en ny.
Symbolerna betyder:
Varning! Läs bruksanvisningen före 
användning av maskinen.
Varning! Roterande blad.
Varning! Symbolen markerar viktig text i 
denna bruksanvisning. Risk för allvarlig 
personskada eller maskinskada om...

Page 4

4
SVENSKASV
• Ha alltid ett bra fotfäste, speciellt i lutningar.
• Kontrollera att ingen befinner sig framför eller 
intill maskinen då bladen startas. Håll ett 
kraftigt tag om styret. Maskinen kommer att 
lyftas då rotorerna startas. Var speciellt försiktig 
under backning.
• Håll alltid ett säkerhetsavstånd till rotorerna 
under arbete. Säkerhetsavståndet uppfylls då 
styret hålls på avsett sätt.
• Ingen person får befinna sig närmare maskinen 
än 20 m vid arbete i sluttningar. Användaren 
skall hela...

Page 5

5
SVENSKASV
4 REGLAGE
4.1 Framdrivning (1:A)
Då motorn är igång och framdrivningen trycks ned 
startar maskinens rotorer och maskinen drivs 
framåt samtidigt som jorden bearbetas.
Framdrivningen stoppas då reglaget släpps.
4.2 Inställning av styre (1:B)
Då rattarna lossas kan övre styret vinklas till 
bekvämt arbetsläge.
Drag fast rattarna efter inställning.
4.3 Starthandtag (1:C)
Handtaget för att starta motorn.
4.4 Sporre (4:D)
Sporre och stödhjulet är placerat i var sin ände på 
samma detalj. Vid...

Page 6

6
SVENSKASV
5.3 Start
5.3.1 Start av kall motor
1. Ställ gasreglaget (1:F) i sitt främre läge 
(fullgas).
2. Tryck in kallstarten (1:J) 3-4 gånger.
3. Håll styret med ena handen och drag med andra 
handen sakta i starthandtaget (1:C). Då 
startapparaten greppar in, drag snabbt och 
kraftigt i starthandtaget tills motorn startar.
Obs! Drag ej linan hårt mot sitt stoppläge och 
släpp den inte i utdraget läge. Detta skadar 
startapparaten.
5.3.2 Start av varm motor
Start av varm motor sker enligt ovan utan...

Page 7

7
SVENSKASV
7.2 Luftfilter
Använd ej brandfarliga vätskor vid 
rengöringen.
Rengör/byt luftfiltret var 10:e driftstimma eller var 
3:e månad. Vid körning under torra och dammiga 
förhållanden skall luftfiltret rengöras/bytas varje 
dag.
Rengör luftfiltret på följande sätt:
1. Demontera filterkåporna genom att demontera 
centrumskruven (1:G) och tag ur själva 
skumgummifiltret.
2. Tag bort lös smuts och tvätta filtret i vatten med 
diskmedel.
3. Vrid ur filtret och låt det torka helt innan det...

Page 8

8
SUOMIFI
1 SYMBOLIT
Jyrsimessä/tässä käyttöohjeessa on käytetty 
seuraavia symboleja. Niiden tarkoitus on 
muistuttaa käyttäjää laitteen käsittelyssä 
vaadittavasta varovaisuudesta ja 
tarkkaavaisuudesta. Jos symboli puuttuu, on 
vaurioitunut tai lukukelvoton, se on heti 
korvattava uudella.
Symbolien merkitykset:
Varoitus! Lue käyttöohje ennen koneen 
käyttöä.
Varoitus! Pyörivä terä.
Varoitus! Symboli  osoittaa tärkeän 
kohdan käyttöohjeessa. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vakavan...

Page 9

9
SUOMIFI
• Säiliön on oltava vain puoliksi täynnä rinteissä 
ajettaessa. Bensiini voi vuotaa.
• Moottori on pysäytettävä seuraavissa 
tapauksissa:
- Kun kone jätetään ilman valvontaa.
- Ennen koneen tankkausta.
• Seiso aina tukevassa asennossa, erityisesti 
rinteissä.
• Tarkasta, ettei koneen edessä tai vierellä ole 
ketään, kun terät käynnistetään. Pidä 
ohjaimesta tukevalla otteella. Kone nousee, kun 
roottorit käynnistetään. Ole erityisen 
varovainen peruutettaessa.
• Pidä aina turvaväli roottoreihin...

Page 10

10
SUOMIFI
4 HALLINTALAITTEET
4.1 Vedonkytkentä (1:A).
Kun moottori on käynnissä ja vetokytkentävipu 
painetaan alas, roottorit käynnistyvät ja kone 
liikkuu eteenpäin samalla, kun maa muokataan.
Kone pysähtyy, kun vipu vapautetaan.
4.2 Työntöaisan säätäminen (1:B)
Kun kiristyspyörät löysätään, työntöaisan yläosa 
voidaan kallistaa miellyttävään 
työskentelyasentoon.
Tiukkaa kiristyspyörät säädön jälkeen.
4.3 Käynnistyskahva (1:C)
Käytetään moottorin pysäyttämiseen.
4.4 Kannuspyörät (4:D)
Kannuspyörä ja...
Start reading 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual

Related Manuals for 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual

All Stiga manuals