Home > Stiga > Lawn Mower > 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual

8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							STIGA 
  JB 350
  8214-2208-70
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJEET
  BRUGSANVISNING
  BRUKSANVISNING
  GEBRAUCHSANWEISUNG
  INSTRUCTIONS FOR USESV .... 3
  FI ..... 8
  DA . 13
  NO. 18
  DE .. 23
  EN .. 29 
  						
  							3
  SVENSKASV
  1 SYMBOLER
  Följande symboler finns på jordfräsen/i denna 
  bruksanvisning. Dessa skall påminna om den 
  försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid 
  handhavandet. Om någon symbol saknas, blivit 
  skadad eller är oläslig skall den omedelbart 
  ersättas med en ny.
  Symbolerna betyder:
  Varning! Läs bruksanvisningen före 
  användning av maskinen.
  Varning! Roterande blad.
  Varning! Symbolen markerar viktig text i 
  denna bruksanvisning. Risk för allvarlig 
  personskada eller maskinskada om 
  instruktionerna ej följs.
  2 SÄKERHETFÖRESKRIFTER
  2.1 Allmänt
  • Läs igenom denna instruktionsbok noggrant 
  och förstå hela innehållet innan jordfräsen 
  används. 
  • Jordfräsen får endast användas till 
  jordbearbetning.
  • Låt ej barn komma i kontakt med jordfräsen.
  • Låt ej barn eller personer som ej tagit del av 
  bruksanvisningen hantera jordfräsen.
  • Jordfräsen är tillverkad enligt gällande 
  standarder och får ej ändras eller byggas om.
  • Samtliga symboler på jordfräsen skall hållas 
  intakta.
  • Användaren är ansvarig för skador som 
  åsamkas tredje man.
  VARNING för bensinen. Bensin är ett 
  mycket brandfarligt ämne:
  • Bensinen skall förvaras i därför avsedd 
  behållare.
  • Tanka alltid utomhus och med motorn 
  avstängd.
  • Röka ej i samband med tankningen.
  • Ingen öppen eld eller andra värmekällor får 
  förekomma i närheten av bensinen.
  • Starta ej motorn om bensin har spillts ut. Flytta 
  maskinen och låt bensinen avdunsta innan 
  maskinen startas.
  • Skruva på tanklocket korrekt efter tankningen.
  • Ställ gasreglaget i läget Stopp och stäng 
  bensinkranen då maskinen har stoppats.• Stäng av motorn innan maskinen transporteras. 
  Lyft aldrig maskinen själv. Maskinen lyfts 
  genom att en person på vardera sidan fattar 
  styret och rotoraxeln. Använd skyddshandskar 
  och håll maskinen upprätt vid lyftning.
  • Då maskinen lastas på släpkärra eller flak skall 
  den köras upp med hjälp av sitt hjul via en ramp.
  2.2 Förberedelse
  • Innan arbetet påbörjas, avlägsna främmande 
  föremål såsom stenar, glas, kablar, 
  metallföremål och andra lösa föremål.
  • Leksaker, slangar och andra föremål kan 
  skadas.
  • Kontrollera att jordfräsen är i felfritt skick 
  innan den används.
  • Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är 
  fastdragna.
  2.3 Körning
  • Kör alltid med låg hastighet vid arbete i stenig 
  mark.
  • Ändra ej motorns varvtalsinställning. Motorn 
  får ej övervarvas.
  • Arbetsområdet skall vara väl belyst under 
  arbetet.
  • Jordfräsen får ej användas då andra personer, 
  speciellt barn, vistas i närheten.
  • Jordfräsen får ej användas utan stänkskydd eller 
  skyddskåpa.
  • Jordfräsen får ej användas om föraren är sjuk, 
  har intagit mediciner eller är påverkad av 
  substanser som nedsätter reaktionsförmågan.
  • Jordfräsen får ej användas i terräng med 
  lutningar större än 20°.
  • Användaren ansvarar för att samtliga risker 
  värderas för terrängen som skall bearbetas, 
  samt att åtgärder vidtages så att olycksfall 
  förhindras. Detta gäller speciellt i sluttande, hal 
  eller lös terräng.
  • Starta motorn enligt instruktionerna i denna 
  manual. Ingen kroppsdel får komma i kontakt 
  med rotorerna.
  • Motorn får aldrig startas i stängt utrymme. 
  Kolmonoxiden i motorns avgaser är giftig och 
  kan orsaka dödsfall.
  • Använd tätt sittande kläder och kraftiga skor 
  som täcker fötterna helt.
  • Tanken skall endast vara fylld till hälften vid 
  körning i sluttningar. Bensinen kan läcka ut.
  • I följande fall skall motorn stoppas:
  - Då maskinen lämnas obevakad.
  - Innan maskinen tankas. 
  						
  							4
  SVENSKASV
  • Ha alltid ett bra fotfäste, speciellt i lutningar.
  • Kontrollera att ingen befinner sig framför eller 
  intill maskinen då bladen startas. Håll ett 
  kraftigt tag om styret. Maskinen kommer att 
  lyftas då rotorerna startas. Var speciellt försiktig 
  under backning.
  • Håll alltid ett säkerhetsavstånd till rotorerna 
  under arbete. Säkerhetsavståndet uppfylls då 
  styret hålls på avsett sätt.
  • Ingen person får befinna sig närmare maskinen 
  än 20 m vid arbete i sluttningar. Användaren 
  skall hela tiden hålla fast hårt i styret med båda 
  händerna.
  • Vid arbete i stenig eller hård mark krävs 
  ytterligare uppmärksamhet av föraren. 
  Maskinen blir mera ostabil.
  • Vidrör aldrig motorn under eller efter körning. 
  Risk för brännskador!
  2.4 Efter körning
  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs in i 
  förråd. Brandrisk!
  • Avlägsna smuts och främmande material innan 
  maskinen ställs in i förråd. Området runt 
  bensintanken och ljuddämparen skall hållas 
  rent från löv, olja, bensin eller annat främmande 
  material. Brandrisk!
  • Om bensintanken skall tömmas, utför detta 
  utomhus och då motorn är kall. Brandrisk!
  • Maskinen skall lagras på torr plats. Maskinen 
  får ej lagras med bränsle i tanken i lokaler där 
  eld, gnistor eller starka värmekällor 
  förekommer.
  2.5 Underhåll
  • Utför regelbundet underhåll. Samtliga skruvar 
  och muttrar skall alltid vara fastdragna.
  • Använd alltid originalreservdelar. Reservdelar 
  får ej repareras. De skall bytas ut vid fel. 
  Undermåliga reservdelar kan orsaka 
  personskada. Om ljuddämparen skadas skall 
  den bytas ut.
  • I följande fall skall motorn först stoppas och 
  därefter tändstiftskabeln kopplas bort:
  Då rotorerna skall justeras.
  Då maskinen skall rengöras eller repareras.
  Vid kontroll efter påkörning av fasta hårda 
  föremål. Utför nödvändiga reparationer innan 
  arbetet fortsätter.
  Om maskinen börjar vibrera onormalt. Utför 
  nödvändiga reparationer innan arbetet 
  fortsätter.
  • Bär skyddshandskar vid arbete med rotorerna.
  3 MONTERING
  3.1 Styre underdel (2:N)
  1. Demontera muttern och drag ut den långa 
  skruven (2:O) baktill under motorn.
  2. Montera ena delen av styrets underdel och 
  fixera med den långa skruven.
  Obs! Undre styret skall monteras med vreden 
  upptill vända utåt.
  3. Montera andra halvan av styrets underdel och 
  skjut in den långa skruven helt.
  4. Skruva på muttern utan att dra fast.
  3.2 Styre överdel (3:P)
  Obs! Muttrarna och skruvskallarna skall behållas 
  inskjutna i motsvarande hål i vreden och i de inre 
  halvorna.
  1. Lossa vreden (3:S) och demontera de inre 
  halvorna (3:R).
  2. Kontrollera att spärrtrissorna är placerade och 
  vridna så att markeringarna (3:Q) är placerade 
  enligt figuren.
  3. För in styrets överdel i sina spår i de inre 
  spärrtrissorna och skjut in skruvarna med sina 
  vred.
  4. Montera de inre halvorna och drag fast med 
  vreden.
  3.3 Rotorer (1:K)
  Montera rotorerna på höger och vänster rotoraxel.
  Montera med de två sprintarna (1:L) och lås med 
  låspinnarna.
  3.4 Sporre och stödhjul (1:D, E)
  Sporren och stödhjulet är placerat i var sin ände på 
  samma detalj.
  Montera med de två sprintarna och lås med 
  låspinnarna.
  3.5 Motorolja
  Skruva bort oljepluggen (1:M) och fyll på olja 
  enligt nedan:
  Mängd
  : 0,6 l
  Ty p: SAE 30
  Drag fast pluggen efter påfyllningen. 
  						
  							5
  SVENSKASV
  4 REGLAGE
  4.1 Framdrivning (1:A)
  Då motorn är igång och framdrivningen trycks ned 
  startar maskinens rotorer och maskinen drivs 
  framåt samtidigt som jorden bearbetas.
  Framdrivningen stoppas då reglaget släpps.
  4.2 Inställning av styre (1:B)
  Då rattarna lossas kan övre styret vinklas till 
  bekvämt arbetsläge.
  Drag fast rattarna efter inställning.
  4.3 Starthandtag (1:C)
  Handtaget för att starta motorn.
  4.4 Sporre (4:D)
  Sporre och stödhjulet är placerat i var sin ände på 
  samma detalj. Vid jordfräsning skall sporren 
  vändas nedåt till önskat djup.
  4.5 Stödhjul (4:E)
  Stödhjulen och sporren är placerat i var sin ände på 
  samma detalj. Då jordfräsen skall förflyttas skall 
  stödhjulen vändas nedåt.
  4.6 Gasreglage (1:F)
  Gasreglaget bestämmer motorns varvtal och 
  används för att stoppa motorn.
  Stopp
  : Reglaget i bakre läget
  To m g å n g: Reglaget 1 cm framför bakre läget.
  Fullgas och start: Reglaget i främre läget
  4.7 Tanklock (1:H)
  För påfyllning av bensin.
  4.8 Kallstart (1:J)
  Kallstarten består av en gummiblåsa för 
  inpumpning av extra bensin vid kallstart. Pumpa 
  på blåsan 3-4 gånger före kallstart. 
  4.9 Rotorer (1:K)
  Ingen person får komma i närheten av 
  de livsfarliga rotorerna under arbete.
  Rotorerna består av specialstål och bearbetar 
  jorden santidigt som maskinen drivs framåt.
  4.10 Oljeplugg (1:M)
  För påfyllning och avtappning av motorolja. 
  Pluggen har en mätsticka för avläsning av 
  oljenivån.
  5 KÖRNING
  5.1 Bränsle
  Läs och förstå samtliga 
  säkerhetsföreskrifter.
  Ingen eld eller rökning får förekomma i 
  samband med bensinen.
  Använd 92-95 oktanig blyfri bensin.
  Tankning
  Läs och förstå samtliga 
  säkerhetsföreskrifter.
  Om motorn varit igång, vänta några 
  minuter tills den svalnat innan 
  tankningen sker.
  Tanka försiktigt så att inget bränsle 
  spills ut.
  Flytta jordfräsen minst 3 meter från 
  tankningsstället innan den startas.
  Tanka på följande sätt:
  1. Rengör runt tanklocket (1:H).
  2. Skruva loss tanklocket.
  3. Tanka med hjälp av en tratt eller använd en 
  påfyllningskanna med pip så att inget bränsle 
  spills.
  4. Drag fast tanklocket.
  5. Flytta jordfräsen minst 3 meter från 
  tankningsstället innan den startas.
  5.2 Motorolja
  Oljenivån skall alltid kontrolleras före 
  start. Annars finns risk för allvarlig 
  motorskada.
  Kontrollera oljenivån enligt nedan:
  1. Ställ upp maskinen så att motorn står helt 
  horisontellt.
  2. Skruva bort oljepluggen (1:M).
  3. Torka av oljestickan.
  4. Skruva i pluggen helt utan att dra fast.
  5. Skruva bort pluggen och avläs oljenivån på 
  pluggens sticka. Oljenivån skall ligga inom 
  markeringen i fig. 5. 
  						
  							6
  SVENSKASV
  5.3 Start
  5.3.1 Start av kall motor
  1. Ställ gasreglaget (1:F) i sitt främre läge 
  (fullgas).
  2. Tryck in kallstarten (1:J) 3-4 gånger.
  3. Håll styret med ena handen och drag med andra 
  handen sakta i starthandtaget (1:C). Då 
  startapparaten greppar in, drag snabbt och 
  kraftigt i starthandtaget tills motorn startar.
  Obs! Drag ej linan hårt mot sitt stoppläge och 
  släpp den inte i utdraget läge. Detta skadar 
  startapparaten.
  5.3.2 Start av varm motor
  Start av varm motor sker enligt ovan utan att 
  kallstarten används.
  5.4 Körning
  Växelhuset blir mycket varmt under 
  drift. Varning för brännskador.
  Överbelasta aldrig en ny maskin. Kör ej 
  på högsta varvtal under de första 5 
  timmarna.
  Inställning av fräsdjup
  Vänd sporren nedåt och ställ in det i önskad höjd. 
  Sporrens inställning bestämmer fräsdjupet.
  Körning
  1. Starta och ställ gasreglaget på önskat varvtal.
  2. Luta jordfräsen något bakåt så att rotorn lyfts 
  över marken och tryck ner framdrivningen 
  (1:A).
  3. Luta jordfräsen framåt så att den arbetar sig ner 
  i jorden.
  5.5 Stopp
  Stoppa framdrivningen genom att släppa 
  framdrivningen (1:A).
  Stoppa motorn genom att ställa gasreglaget (1:F) i 
  sitt bakre läge.
  5.6 Körtips
  Ställ in ett bekvämt varvtal på motorn. Högsta 
  varvtalet ger inte alltid det snabbaste och bästa 
  resultatet
  Rätt arbetsdjup är avgörande för hur lätt arbetet 
  skall kunna utföras. Det optimala arbetsdjupet 
  varierar med jordförhållandena. Kör och prova.
  Bäst resultat erhålls vid körning 2-3 gånger i olika 
  riktningar.
  Kör aldrig maskinen i våt jord. Klumpar bildas 
  som sedan är svåra att krossa. Hård och torr jord 
  kräver att man kör en andra gång, vinkelrät mot 
  den första.
  6 FÖRVARING
  Jordfräsen skall förvaras på en torr plats. Se även 
  avsnittet “Säkerhetsföreskrifter”. 
  Bensin som står kvar i förgasarens 
  kanaler en längre tid krackelerar och 
  blockerar förgasaren.
  Bensin
  Tappa ur bensinen genom att luta maskinen och 
  tappa ur genom påfyllningshålet.
  Starta maskinen och kör slut på bensin som finns 
  kvar i förgasaren.
  Konservering
  Luta maskinen bakåt, demontera tändstiftet och 
  fyll på ca 1 cl motorolja genom tändstiftshålet. 
  Drag runt motorn några varv och montera därefter 
  tändstiftet.
  7 UNDERHÅLL
  Reparationer skall utföras av 
  återförsäljaren. Annars gäller ej 
  garantin.
  Innan reparation eller underhåll utförs 
  skall tändstiftsanslutningen kopplas 
  bort.
  7.1 Periodiskt underhåll
  Före varje körning• Kontrollera att inget bränsleläckage 
  förekommer.
  • Kontrollera att samtliga skruvar är fastdragna.
  • Kontrollera motorns oljenivå.
  Efter varje körning
  • Rengör jordfräsen.
  • Kontrollera att inget bränsleläckage 
  förekommer.
  Var 10:e driftstimma och var 3:e månad
  • Kontrollera, rengör eller byt luftfilter.
  • Byt motorolja.
  • Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är 
  fastdragna.
  Var 100:e driftstimma 
  • Byt tändstift.
  • Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är 
  fastdragna. 
  						
  							7
  SVENSKASV
  7.2 Luftfilter
  Använd ej brandfarliga vätskor vid 
  rengöringen.
  Rengör/byt luftfiltret var 10:e driftstimma eller var 
  3:e månad. Vid körning under torra och dammiga 
  förhållanden skall luftfiltret rengöras/bytas varje 
  dag.
  Rengör luftfiltret på följande sätt:
  1. Demontera filterkåporna genom att demontera 
  centrumskruven (1:G) och tag ur själva 
  skumgummifiltret.
  2. Tag bort lös smuts och tvätta filtret i vatten med 
  diskmedel.
  3. Vrid ur filtret och låt det torka helt innan det 
  återmonteras.
  4. Återmontera filtret i omvänd ordning.
  Om filtret är mycket smutsigt skall det bytas.
  7.3 Oljebyte
  Oljan skall bytas första gången efter 2 timmars 
  drift och därefter var 10:e driftstimma eller var 3:e 
  månad. 
  Byt olja på följande sätt:
  1. Skruva bort oljepluggen (1:M).
  2. Luta maskinen åt vänster och tappa ur oljan i 
  lämpligt kärl.
  3. Fyll på ny olja enligt “3.5”.
  7.4 Tändstift (1:I)
  Tändstiftet skall bytas var 100:e drifttimma. 
  Använd Champion QJ19LM eller motsvarande.
  Elektrodavståndet skall vara 0.7-0.8 mm. Se fig. 6.
  7.5 Rengöring
  Använd ej högtryckstvätt. Vatten kan 
  tränga in vid tätringar och orsaka 
  allvarlig maskinskada.
  Borsta först bort all lös smuts. Torka därefter 
  jordfräsen med en fuktig trasa. Underredet kan 
  spolas med vatten.
  GGP förbehåller sig rätten att förändra produkten 
  utan föregående meddelande. 
  						
  							8
  SUOMIFI
  1 SYMBOLIT
  Jyrsimessä/tässä käyttöohjeessa on käytetty 
  seuraavia symboleja. Niiden tarkoitus on 
  muistuttaa käyttäjää laitteen käsittelyssä 
  vaadittavasta varovaisuudesta ja 
  tarkkaavaisuudesta. Jos symboli puuttuu, on 
  vaurioitunut tai lukukelvoton, se on heti 
  korvattava uudella.
  Symbolien merkitykset:
  Varoitus! Lue käyttöohje ennen koneen 
  käyttöä.
  Varoitus! Pyörivä terä.
  Varoitus! Symboli osoittaa tärkeän 
  kohdan käyttöohjeessa. Ohjeiden 
  noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
  vakavan tapaturman tai koneen 
  vaurioitumisen.
  2 TURVAMÄÄRÄYKSET
  2.1 YLEISTÄ
  • Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja ymmärrä 
  koko sen sisältö ennen puutarhajyrsimen 
  käyttöä.
  • Puutarhajyrsintä saa käyttää vain maan 
  muokkaukseen.
  • Älä anna lasten koskea puutarhajyrsimeen.
  • Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole 
  lukeneet käyttöohjetta, käsitellä 
  puutarhajyrsintä.
  • Puutarhajyrsin on valmistettu voimassa olevien 
  standardien mukaisesti eikä siihen saa tehdä 
  muutoksia. 
  • Kaikki puutarhajyrsimen symbolit on pidettävä 
  ehjinä.
  • Käyttäjä on vastuussa kolmannelle osapuolelle 
  aiheutuneista vahingoista.
  VAROITUS bensiinistä. Bensiini on erittäin 
  tulenarka aine:
  • Bensiini on säilytettävä sille tarkoitetussa 
  astiassa.
  • Tankkaa aina ulkona ja moottori pysäytettynä.
  • Älä tupakoi tankkauksen aikana.
  • Bensiinin läheisyydessä ei saa olla avotulta eikä 
  muita lämmönlähteitä.
  • Älä käynnistä moottoria, jos bensiiniä on 
  päässyt vuotamaan. Siirrä kone ja anna 
  bensiinin haihtua ennen koneen käynnistämistä.
  • Kierrä säiliön korkki kunnolla kiinni 
  tankkauksen jälkeen.• Aseta kaasuvipu asentoon Pysäytys ja sulje 
  bensiinihana, kun kone on pysähtynyt.
  • Pysäytä moottori ennen koneen kuljettamista. 
  Älä koskaan nosta konetta yksin. Kone 
  nostetaan niin, että kaksi henkilöä tarttuu 
  omalta puoleltaan ohjaimesta ja 
  roottoriakselista. Käytä suojakäsineitä ja pidä 
  kone pystyasennossa noston aikana.
  • o Kun kone kuormataan peräkärryyn tai lavalle, 
  se on ajettava ramppia pitkin ylös oman 
  pyöränsä avulla.
  2.2 VALMISTELU
  • Ennen työn aloittamista poista työalueelta 
  asiaankuulumattomat esineet, kuten kivet, lasi, 
  kaapelit, metalliesineet ja muut irtonaiset 
  esineet.
  • Lelut, letkut ja muut esineet voivat vaurioitua.
  • Tarkasta ennen käyttöä, että puutarhajyrsin on 
  moitteettomassa kunnossa.
  • Tarkasta, että kaikki ruuvit ja mutterit on 
  kiristetty.
  2.3 AJAMINEN
  • Aja aina hitaalla nopeudella kivisellä maalla 
  työskenneltäessä.
  • Älä muuta moottorin kierroslukuasetusta. 
  Moottoria ei saa käyttää ylikierroksilla.
  • Työalueen on oltava hyvin valaistu työn aikana.
  • Puutarhajyrsintä ei saa käyttää, kun muita 
  henkilöitä, erityisesti lapsia, on lähistöllä.
  • Puutarhajyrsintä ei saa käyttää ilman 
  roiskesuojusta tai suojakoteloa.
  • Puutarhajyrsintä ei saa käyttää sairaana eikä 
  lääkeaineiden tai muiden reagointikykyä 
  heikentävien aineiden vaikutuksen alaisena.
  • Puutarhajyrsintä ei saa käyttää maastossa, jonka 
  kaltevuus on yli 20°.
  • Käyttäjä on vastuussa kaikkien muokattavaan 
  alueeseen liittyvien riskien arvioinnista ja 
  onnettomuuksien ehkäisemiseksi tarvittavista 
  toimenpiteistä. Tämä koskee erityisesti 
  pinnaltaan viettävää, liukasta tai irtonaista 
  maastoa.
  • Käynnistä moottori varovasti tämän käsikirjan 
  ohjeiden mukaisesti. Mitään ruumiinosaa ei saa 
  päästää koskemaan roottoreihin.
  • Moottoria ei saa koskaan käynnistää suljetussa 
  tilassa. Moottorin pakokaasuissa on myrkyllistä 
  hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa kuoleman.
  • Käytä ihonmyötäisiä vaatteita ja tukevia 
  kenkiä, jotka peittävät koko jalan. 
  						
  							9
  SUOMIFI
  • Säiliön on oltava vain puoliksi täynnä rinteissä 
  ajettaessa. Bensiini voi vuotaa.
  • Moottori on pysäytettävä seuraavissa 
  tapauksissa:
  - Kun kone jätetään ilman valvontaa.
  - Ennen koneen tankkausta.
  • Seiso aina tukevassa asennossa, erityisesti 
  rinteissä.
  • Tarkasta, ettei koneen edessä tai vierellä ole 
  ketään, kun terät käynnistetään. Pidä 
  ohjaimesta tukevalla otteella. Kone nousee, kun 
  roottorit käynnistetään. Ole erityisen 
  varovainen peruutettaessa.
  • Pidä aina turvaväli roottoreihin työn aikana. 
  Turvaväli on oikea, kun ohjaimesta pidetään 
  oikealla tavalla.
  • Kukaan sivullinen ei saa oleskella 20 m 
  lähempänä konetta rinteissä työskenneltäessä. 
  Käyttäjän on pidettävä koko ajan molemmin 
  käsin kiinni ohjaimesta.
  • Kivisellä tai kovalla maalla työskenneltäessä 
  vaaditaan kuljettajalta erityistä 
  tarkkaavaisuutta. Koneesta tulee epävakaampi.
  • Älä koskaan koske moottoriin ajon aikana tai 
  heti sen jälkeen. Palovammojen vaara!
  2.4 AJON JÄLKEEN
  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin siirrät sen 
  varastoon. Palovaara!
  • Poista lika ja vieraat materiaalit, ennen kuin 
  kone siirretään varastoon. Polttoainesäiliön ja 
  äänenvaimentimen ympäristö on pidettävä 
  puhtaana lehdistä, öljystä, bensiinistä ja muusta 
  asiaankuulumattomasta materiaalista. 
  Palovaara!
  • Jos polttoainesäiliö on tyhjennettävä, se on 
  tehtävä ulkona ja moottorin ollessa kylmä. 
  Palovaara!
  • Konetta on säilytettävä kuivassa paikassa. 
  Koneessa ei saa olla polttoainetta säilytettäessä 
  sitä tiloissa, joissa on avotuli, kipinöitä tai 
  lämmönlähteitä.
  2.5 KUNNOSSAPITO
  • Huolehdi säännöllisestä kunnossapidosta. 
  Kaikkien ruuvien ja muttereiden on aina oltava 
  kiristettyinä.
  • Käytä aina ehjiä alkuperäisiä varaosia. Varaosia 
  ei saa korjata. Vialliset osat on vaihdettava. 
  Epäkuntoiset varaosat voivat aiheuttaa 
  henkilövahingon. Jos äänenvaimennin 
  vaurioituu, se on vaihdettava.
  • Moottori on pysäytettävä ja sen jälkeen 
  sytytystulpan johto irrotettava seuraavissa 
  tapauksissa: Ennen roottoreiden säätöä.
  Ennen koneen puhdistusta tai korjausta. Ennen 
  tarkastusta koneen törmättyä kiinteisiin koviin 
  esineisiin. Tee tarvittavat korjaukset ennen työn 
  jatkamista.
  Jos kone alkaa täristä epänormaalisti. Tee 
  tarvittavat korjaukset ennen työn jatkamista.
  • Pidä suojakäsineitä roottoreita käsitellessäsi.
  3 ASENNUS
  3.1 Työntöaisan alaosa (2:N)
  1. Irrota mutteri ja vedä irti takana moottorin alla 
  oleva pitkä ruuvi (2:O).
  2. Asenna työntöaisan alaosan yksi puoli ja kiinni-
  tä pitkällä ruuvilla.
  Huomautus! Työntöaisan alaosa pitää asentaa 
  ylempi kiristyspyörä ulospäin.
  3. Asenna työntöaisan alaosan toinen puoli ja 
  työnnä pitkä ruuvi kokonaan sisään.
  4. Kierrä mutteri paikalleen, mutta älä tiukkaa vie-
  lä.
  3.2 Työntöaisan yläosa (3:P)
  Huomautus! Mutterit ja ruuvinkannat eivät saa 
  irrota vastaavista reiistä kiristyspyörissä ja 
  sisäpuoliskoissa .
  1. Vapauta kiristyspyörillä (3:S) ja irrota sisäpuo-
  liskot kiinnikkeistä niin (3:R).
  2. Varmista, että säätökiekko on paikallaan ja kier-
  rettynä niin, että merkinnät (3:Q) ovat kuvan 
  mukaisesti.
  3. Työnnä työntöaisan yläosa uriinsa sisemmissä 
  säätökiekoissa ja työnnä ruuvit kiristyspyöri-
  neen paikalleen.
  4. Asenna sisemmät puoliskot ja tiukkaa kiristys-
  pyörillä.
  3.3 Roottorit (1:K)
  Asenna roottorit oikealle ja vasemmalle 
  roottoriakselille.
  Kiinnitä kahdella sokalla (1:L) ja lukitse 
  lukitustapeilla.
  3.4 Kannuspyörä ja tukipyörä 
  (1:D, E)
  Kannuspyörä ja tukipyörä on sijoitettu saman osan 
  eri päihin.
  Kiinnitä kahdella sokalla ja lukitse lukitustapeilla.
  3.5 Moottoriöljy
  Irrota öljytulppa (1:M) ja täytä öljy seuraavasti:
  Määrä: 0,6 l
  Tyyppi: SAE30
  Tiukkaa tulppa täytön jälkeen. 
  						
  							10
  SUOMIFI
  4 HALLINTALAITTEET
  4.1 Vedonkytkentä (1:A).
  Kun moottori on käynnissä ja vetokytkentävipu 
  painetaan alas, roottorit käynnistyvät ja kone 
  liikkuu eteenpäin samalla, kun maa muokataan.
  Kone pysähtyy, kun vipu vapautetaan.
  4.2 Työntöaisan säätäminen (1:B)
  Kun kiristyspyörät löysätään, työntöaisan yläosa 
  voidaan kallistaa miellyttävään 
  työskentelyasentoon.
  Tiukkaa kiristyspyörät säädön jälkeen.
  4.3 Käynnistyskahva (1:C)
  Käytetään moottorin pysäyttämiseen.
  4.4 Kannuspyörät (4:D)
  Kannuspyörä ja tukipyörä on sijoitettu saman osan 
  eri päihin. Maanmuokkauksen aikana 
  kannuspyörä pitää kääntää alaspäin haluttuun 
  syvyyteen.
  4.5 Tukipyörä (4:E)
  Tukipyörä ja kannuspyörä on sijoitettu saman osan 
  eri päihin. Tukipyörä pitää kääntää alas jyrsimen 
  siirtämisen ajaksi.
  4.6 Kaasuvipu (1:F)
  Kaasuvivulla säädetään moottorin 
  pyörimisnopeutta. Sitä käytetään myös moottorin 
  pysäyttämiseen.
  Pysäytys
  : Vipu taemmassa asennossa
  Tyhjäkäynti: Vipu 1 cm taemman asennon edessä.
  Täyskaasu ja käynnistys: Vipu etumaisessa 
  asennossa
  4.7 Säiliön tulppa (1:H)
  Polttonesteen täyttöä varten.
  4.8 Primeri (1:J)
  Primeri koostuu kumikuplasta, jolla voidaan 
  pumpata bensiiniä kaasuttimeen ennen 
  kylmäkäynnistystä. Paina kuplaa 3-4 kertaa ennen 
  kylmäkäynnistystä. 
  4.9 Roottorit (1:K)
  Varmista, ettei kukaan mene pyörivien 
  roottorien lähelle käytön aikana. 
  Hengenvaara!
  Roottorit on valmistettu erikoisteräksestä. Ne 
  muokkaavat maata samalla kun ne vetävät konetta 
  eteenpäin.
  4.10 Öljytulppa (1:M)
  Moottorin täyttöön ja tyhjennykseen. Tulpassa on 
  mittapuikko öljytason tarkastusta varten.
  5 AJO
  5.1 Polttoneste
  Lue huolella kaikki turvallisuusohjeet.
  Tupakointi ja avotulen teko ovat 
  kiellettyjä polttonesteen läheisyydessä.
  Käytä vain 92-95 oktaanista lyijytöntä 
  bensiiniä.
  Tankkaus
  Lue huolella kaikki turvallisuusohjeet.
  Jos moottori on ollut käynnissä, anna 
  sen jäähtyä muutama minuutti ennen 
  tankkausta.
  Ole huolellinen tankatessasi, jotta 
  polttonestettä ei valu ympäristöön.
  Siirrä jyrsintä vähintään 3 metriä 
  tankkauspaikasta ennen käynnistystä.
  Täytä polttoneste seuraavasti:
  1. Puhdista säiliön tulpan ympäristö (1:H).
  2. Irrota säiliön tulppa.
  3. Täytä polttoneste säiliöön suppilon avulla tai 
  käytä nokallista täyttökannua, jotta polttones-
  tettä ei valu ympäristöön.
  4. Tiukkaa säiliön tulppa.
  5. Siirrä jyrsintä vähintään 3 metriä tankkauspai-
  kasta ennen käynnistystä.
  5.2 Moottoriöljy
  Tarkasta öljytaso aina ennen moottorin 
  käynnistämistä. Muuten on olemassa 
  vakavan moottorivaurion vaara.
  Tarkasta öljytaso seuraavasti:
  1. Aseta kone niin, että moottori on vaaka-asen-
  nossa.
  2. Irrota öljytulppa (1:M).
  3. Pyyhi öljynmittapuikko puhtaaksi.
  4. Kierrä tulppa paikalleen, mutta älä tiukkaa.
  5. Irrota tulppa ja lue öljytaso mittapuikosta. Öljy-
  tason on oltava kuvan 5 merkintöjen välissä.
  5.3 Käynnistys
  5.3.1 Kylmän moottorin käynnistäminen
  1. Käännä kaasuvipu (!:F) etumaiseen asentoon 
  (täyskaasu).
  2. Paina primeriä (1:J) 3 -4 kertaa. 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for 8211 2208 90 Stiga JB 350 Instruction Manual