Home > TP-Link > Router > TP-Link Router TL-WR541G User Manual

TP-Link Router TL-WR541G User Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual TP-Link Router TL-WR541G User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 13 TP-Link manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   1 
   
  TL-WR541G\TL-WR542G 
  Bezdrátový router 54M 
  TL-WR641G\TL-WR642G 
  Bezdrátový router 108M 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Rev:1.0.1  
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   2 
  AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY 
  Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. je registrovaná ochranná 
  známka společnosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Ostatní značky či názvy produktů jsou 
  ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 
  Ţádná část technického popisu nesmí být reprodukována jakoukoli formou či jakýmkoli způsobem ani 
  ji není povoleno pouţít v odvozené podobě, jako je překlad, transformace či adaptace bez svolení 
  společnosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO., Ltd. Copyright © 2007 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., 
  LTD. 
  Všechna práva vyhrazena. 
  PROHLÁŠENÍ FCC 
   
  Toto zařízení bylo vyzkoušeno a bylo ověřeno, ţe odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B 
  podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou určena k tomu, aby poskytovala přiměřenou míru 
  ochrany před škodlivými účinky při instalaci v obytné oblasti. Toto zařízení generuje, pouţívá a můţe 
  vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud se nenainstaluje a nepouţívá v souladu s pokyny, můţe 
  negativně ovlivňovat radiovou komunikaci. Nelze ovšem zaručit, ţe se při určité instalaci rušení 
  neobjeví. Pokud dojde k rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, coţ lze zjistit jednoduchým 
  vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme následující kroky: 
   změňte orientaci nebo umístění antény pro příjem signálu; 
   umístěte zařízení dále od přijímače; 
   zapojte zařízení do síťové zásuvky v napájecím okruhu, do kterého není zapojen přijímač; 
  obraťte se na prodejce nebo servisního technika televizních nebo rozhlasových přijímačů. 
  Zařízení odpovídá předpisům Federálního výboru pro telekomunikace USA (FCC), část 15 a jeho 
  provoz podléhá dvěma podmínkám: 
  toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení; 
  toto zařízení musí být schopno přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo způsobit jeho 
  neţádoucí činnost. 
  Prohlášení FCC o působení záření RF 
  Toto zařízení odpovídá mnoţstvím vyprodukovaného záření podmínkám FCC RF určeným pro 
  nelicencované pásmo. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány na stejném 
  místě jako jiná anténa nebo vysílač. 
  „Pro splnění poţadavků na shodu zařízení s předpisy FCC pro působení záření RF je tato záruka 
  platná pouze pro mobilní komunikace. Anténa pouţitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, 
  aby byla nejméně 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně s jinou anténou ani s ní nebo 
  jiným vysílačem nesmí být provozována.“ 
  Upozornění značky CE 
   
  Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí můţe tento výrobek způsobit rádiové rušení; v  
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   3 
  takovém případě musí uţivatel podniknout odpovídající opatření. 
   
   
   
   
  Národní omezení 
  2400,0 – 2483,5 MHz 
           
   
   
   
   
   
   
   
  Země Omezení Důvod/poznámka 
  Bulharsko Pro pouţití ve venkovním prostředí a pro 
  veřejné sluţby se vyţaduje obecné 
  oprávnění 
  Francie Venkovní pouţití je 
  omezeno vyzářeným 
  výkonem 10 mW v 
  pásmu 2454 – 2483,5 
  MHz 
  Vojenské radiolokační pouţití. V minulých 
  letech byly provedeny úpravy v pásmu 2,4 
  GHz s cílem umoţnit platnost stávajících 
  uvolněných předpisů. Úplná implementace 
  je naplánována na rok 2012 
  Itálie Pokud je pouţito mimo vlastní obydlí, 
  vyţaduje se obecné oprávnění 
  Lucembursko Ţádné Pro provozování sítě a sluţeb (nikoliv pro 
  spektrum) se vyţaduje obecné oprávnění 
  Norsko Implementováno Tato podčást neplatí pro zeměpisnou oblast 
  v poloměru 20 km od středu města 
  NyJÅlesund 
  Ruská 
  federace 
   Pouze pro vnitřní pouţití 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   4 
   
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   5 
   
   
   
   
   
  Obsah balení 
  Balení by mělo obsahovat následující poloţky: 
   Jeden bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   6 
  TL-WR641G\TLWR642G 
   Jeden síťový napájecí adaptér pro bezdrátový router 
   Návod pro rychlou instalaci 
   Jedno zdrojové CD pro bezdrátový router, včetně: 
   této příručky 
  další uţitečné informace 
  Poznámka: 
  Pokud je některá z uvedených poloţek poničená nebo chybí, obraťte se, prosím, na pracovníky 
  obchodu, ve kterém jste bezdrátový router zakoupili. 
   
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   7 
  OBSAH 
  1. O této příručce ............................................................................................. 9 
  1.1 Účely ....................................................................................................................... 9 
  1.2 Názvosloví ............................................................................................................... 9 
  1.3 Přehled této uţivatelské příručky ............................................................................. 9 
  2. Úvod ............................................................................................................ 11 
  2.1 Přehled routeru ...................................................................................................... 11 
  2.2 Technické parametry ............................................................................................. 11 
  2.3 Rozvrţení panelu ................................................................................................... 12 
  2.3.1 Přední panel ................................................................................................................... 12 
  2.3.2 Zadní panel .................................................................................................................... 13 
  3. Zapojení routeru ........................................................................................ 15 
  3.1 Systémové poţadavky ........................................................................................... 15 
  3.2 Poţadavky na prostředí instalace .......................................................................... 15 
  3.3 Zapojení routeru .................................................................................................... 15 
  4. Návod pro rychlou instalaci ...................................................................... 17 
  4.1 Konfigurace TCP/IP ............................................................................................... 17 
  4.2 Návod pro rychlou instalaci .................................................................................... 19 
  5. Nastavení routeru ...................................................................................... 23 
  5.1 Přihlášení .............................................................................................................. 23 
  5.2 Stav ....................................................................................................................... 23 
  5.3 Rychlé nastavení ................................................................................................... 24 
  5.4 Síť ......................................................................................................................... 25 
  5.4.1 LAN ................................................................................................................................. 25 
  5.4.2 WAN ............................................................................................................................... 25 
  5.4.3 Klonování adres MAC .................................................................................................... 36 
  5.5 Bezdrátový provoz ................................................................................................. 37 
  5.5.1 Nastavení bezdrátové sítě.............................................................................................. 37 
  5.5.2 Filtrování adres MAC ...................................................................................................... 40 
  5.5.3 Statistika bezdrátového připojení ................................................................................... 43 
  5.6 Server DHCP ......................................................................................................... 44 
  5.6.1 Nastavení serveru DHCP ............................................................................................... 44 
  5.6.2 Seznam klientů serveru DHCP ...................................................................................... 45 
  5.6.3 Rezervování adres ......................................................................................................... 46 
  5.7 Předávání .............................................................................................................. 47 
  5.7.1 Virtuální servery ............................................................................................................. 47 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   8 
  5.7.2 Aktivování portů .............................................................................................................. 49 
  5.7.3 Demilitarizovaná zóna DMZ ........................................................................................... 51 
  5.7.4 UPnP .............................................................................................................................. 51 
  5.8 Zabezpečení .......................................................................................................... 52 
  5.8.1 Firewall ........................................................................................................................... 52 
  5.8.2 Funkce filtrování adres IP............................................................................................... 53 
  5.8.3 Filtrování domén ............................................................................................................. 55 
  5.8.4 Filtrování adres MAC ...................................................................................................... 57 
  5.8.5 Remote Management (Vzdálená správa) ...................................................................... 58 
  5.8.6 Rozšířené zabezpečení.................................................................................................. 59 
  5.9 Nastavení vazeb IP a MAC adres .......................................................................... 61 
  5.9.1 Nastavení vazeb ............................................................................................................. 62 
  5.9.2 Seznam ARP .................................................................................................................. 63 
  5.10 Statické směrování ................................................................................................ 64 
  5.11 DDNS .................................................................................................................... 65 
  5.11.1 Dyndns.org DDNS .......................................................................................................... 65 
  5.11.2 Oray.net DDNS .............................................................................................................. 66 
  5.11.3 Comexe.cn DDNS .......................................................................................................... 67 
  5.12 Systémové nástroje ............................................................................................... 68 
  5.12.1 Čas ................................................................................................................................. 68 
  5.12.2 Firmware......................................................................................................................... 69 
  5.12.3 Výchozí tovární nastavení .............................................................................................. 70 
  5.12.4 Zálohování a obnova ...................................................................................................... 70 
  5.12.5 Restartování ................................................................................................................... 71 
  5.12.6 Heslo .............................................................................................................................. 71 
  5.12.7 Protokol .......................................................................................................................... 72 
  5.12.8 Statistika ......................................................................................................................... 72 
  Dodatek A: Často kladené otázky ...................................................................... 74 
  Dodatek B: Konfigurování počítače .................................................................. 79 
  Dodatek C: Technické informace....................................................................... 84 
  Dodatek D: Slovníček ......................................................................................... 85 
  Dodatek E: Kontaktní informace ........................................................................ 87 
   
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   9 
   1. O této příručce 
  Děkujeme Vám, ţe jste si vybrali bezdrátový router 54Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový 
  router 108Mb/s TL-WR641G\TLWR642G. Tento router je vynikajícím řešením pro malé sítě v 
  domácnostech a kancelářích (Small Office/Home Office, SOHO). V zapojené místní síti můţete na 
  větším počtu počítačů pomocí jednoho připojení na internet sdílet přístup k internetu, soubory a 
  zábavu.  
  Pouze bezdrátový router 108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G podporuje 108M Super G™ WLAN 
  technologii přenosu, která nabízí nejvyšší propustnost dostupnou na dnešním trhu při datových 
  rychlostech aţ 108 Mb/s. V dynamickém reţimu 108M se router můţe připojit k zařízením IEEE 
  802.11b, 802.11g a 108Mbps Super G™, a to současně v integrovaném prostředí. 
  Bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G a bezdrátový router 108 Mb/s 
  TL-WR641G\TLWR642G podporuje 2x to 3x eXtended Range™ W LAN technologii přenosu, takţe 
  přenosová vzdálenost je 2-3krát větší neţ u tradičních řešení IEEE 802.11g a IEEE 802.11b, tedy aţ 
  855,36 m (testováno v Číně). Rozsah přenosu je rozšířen 4-9krát. 
  Nastavení a správa se provádí velmi snadno přes webové rozhraní. I kdyţ nejste zkušenými uţivateli 
  routeru, tato příručka vám nastavení routeru usnadní. Před instalací routeru si prosím tuto příručku 
  projděte, abyste zjistili všechny funkce routeru. 
  1.1 Účely 
  Tato příručka vám přiblíţí, jak bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G a bezdrátový router 
  108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G pouţívat. 
  1.2 Názvosloví 
  Router zmiňovaný v této příručce je bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo 
  bezdrátový router 108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G. 
  Parametry uvedené na obrázcích jsou pouze doporučená nastavení výrobku, a mohou se lišit od 
  aktuální situace. 
  Parametry můţete nastavit podle vašich poţadavků. 
  Obrázky uvedené v této uţivatelské příručce jsou převzaty z TL-WR642G, jsou však platné i pro 
  TL-WR541G\TL-WR542G a TL-WR641G. 
  Symbol „*“ znamená, ţe danou funkci podporuje pouze bezdrátový router 108M 
  TL-WR641G\TL-WR642G. 
  1.3 Přehled této uživatelské příručky 
  Kapitola 1: O této příručce 
  Kapitola 2: Úvod 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   10 
  Kapitola 3: Zapojení routeru 
  Kapitola 4: Návod pro rychlou instalaci 
  Kapitola 5: Nastavení routeru 
  Dodatek A: FAQ 
  Dodatek B: Nastavení PC 
  Dodatek C: Technické informace 
  Dodatek D: Vysvětlivky 
  Dodatek E: Kontaktní informace 
   
   
   
  						
  All TP-Link manuals Comments (0)

  Related Manuals for TP-Link Router TL-WR541G User Manual