Home > TP-Link > Router > TP-Link Router TL-WR541G User Manual

TP-Link Router TL-WR541G User Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual TP-Link Router TL-WR541G User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 13 TP-Link manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   11 
   2. Úvod 
  2.1 Přehled routeru 
  Tento bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 
  TL-WR641G\TLWR642G integruje čtyřportový přepínač, firewall, router NAT a bezdrátový přístupový 
  bod. Je navrţen pro řešení malých sítí v domácnostech a kancelářích (SOHO). Bezdrátový router 54 
  Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G vám 
  umoţní kvalitně propojit vaši bezdrátovou síť a jednoduše a bezpečně sdílet přístup k internetu, 
  soubory a zábavu. 
  Díky pečlivě propracované bezpečnosti bezdrátového přenosu poskytuje bezdrátový router 54 Mb/s 
  TL-WR541G\TLWR542G 54 Mb/s nebo bezdrátový router 108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G několik 
  úrovní ochrany. Lze vypnout jméno bezdrátové sítě (SSID), kdy se k sobě mohou připojit pouze 
  stanice, které mají nastavenou SSID. Router umoţňuje bezpečnostní bezdrátové 64/128/152-bitové 
  LAN šifrování WEP a WPA/W PA2 i WPA-PSK/WPA2-PSK autentizaci, stejně jako TKIP/AES 
  zabezpečení pomocí šifrování. Router také podporuje VPN pass-through pro zabezpečený přenos 
  citlivých dat. 
  Bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G a bezdrátový router 108 Mb/s 
  TL-WR641G\TLWR642G odpovídá standardům IEEE 802.11g a IEEE 802.11b a podporuje 108M 
  Super G™ WLAN technologii přenosu *, rychlost přenosu dat proto dosahuje aţ 108 Mb/s. Bezdrátový 
  router podporuje 2x to 3x eXtended Range™ WLAN technologii přenosu, takţe přenosová vzdálenost 
  je 2-3krát větší neţ u tradičních řešení IEEE 802.11g a IEEE 802.11b, tedy aţ 855,36 m (testováno v 
  Číně). Rozsah přenosu je rozšířen 4-9krát. Router je kompatibilní se všemi přístroji postavenými na 
  technologii IEEE 802.11b a IEEE 802.11g. 
  Bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 
  TL-WR641G\TLWR642G poskytuje flexibilní kontrolu přístupu, aby rodiče nebo síťoví administrátoři 
  mohli zavést omezený přístup pro děti nebo zaměstnance Router má vestavěný NAT a DHCP server 
  podporující přidělování statické IP adresy. Podporuje Virtual Server a funkci DMZ hostitele pro potřeby 
  sluţby Port Triggering a vzdálenou správu a přihlášení, aby síťoví administrátoři mohli spravovat a 
  monitorovat síť v reálném čase. 
  Bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 
  TL-WR641G\TLWR642G se snadno ovládají. Podporuje rychlé nastavení a pro kaţdý krok jsou k 
  dispozici pomocné zprávy. Můţete jej tedy rychle nakonfigurovat a sdílet přístup k internetu, soubory a 
  zábavu. 
  2.2 Technické parametry 
   Odpovídá standardům IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   12 
   1 10/100M WAN port RJ45 s funkcí Auto-Negotiation, 4 10/100M LAN porty RJ45 s funkcí 
  Auto-Negotiation, podporující Auto-MDI/MDIX 
   Podporuje 2x to 3x eXtended Range™  a 108M Super G™ technologii přenosu pro bezdrátový 
  LAN *. 
   Podporuje rychlosti přenosu dat 108 */54/48/36/24/18/12/9/6 Mb/s nebo 11/5,5/3/2/1 Mb/s. 
   Podporuje WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK autentizaci, bezpečnostní šifrování TKIP/AES. 
   Podporuje PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP, BigPond Cable Internet access a 
  umoţňuje tak uţivatelům sdílení dat a přístupu na internet 
   Podporuje Virtual Server, Special Application a DMZ hostitele. 
   Podporuje UPnP, dynamické DNS, statické směrování, VPN pass-through. 
   Oddělitelná anténa s reverzním SMA konektorem. 
   Připojení k internetu na základě poţadavku uţivatele a odpojení od internetu při nečinnosti pro 
  PPPoE. 
   Zabudovaný NAT a DHCP server podporující funkci přidělování statických IP adres. 
   Zabudovaný firewall podporující filtrování IP adres, filtrování doménových jmen a filtrování MAC 
  adres. 
   Podporuje funkci připojení/odpojení internetu v zadaném čase. 
   Podporuje kontrolu přístupu podle času, aby rodiče a síťoví administrátoři mohli zavést omezený 
  přístup pro děti nebo zaměstnance. 
   Podporuje 64/128/152-bitové W EP bezpečnostní šifrování a bezdrátový LAN ACL (Access 
  Control List). 
   Podporuje statistiku toku dat. 
   Podporuje filtr ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD a TCP-SYN-FLOOD. 
   Ignoruje ping balíčky z portů W AN nebo LAN. 
   Podporuje aktualizaci firmwaru. 
  2.3 Rozvržení panelu 
  2.3.1 Přední panel 
  Přední panel bezdrátového routeru 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátového routeru 108 
  Mb/s TL-WR641G\TLWR642G se skládá z několika LED kontrolek, které jsou určeny k indikaci spojení. 
  Pohled zleva doprava. Následující tabulka popisuje LED kontrolky na předním panelu routeru. 
   
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   13 
   
  Obrázek 2-1 náčrtek předního panelu 
  Popisy LED kontrolek: 
  Název Stav Popis 
  PWo Nesvítí Napájení vypnuto 
  Svítí Napájení zapnuto 
  SYp 
  Svítí Probíhá inicializace routeru 
  Bliká Router pracuje správně 
  Nesvítí Router hlásí hardwarovou chybu 
  WLAN Nesvítí K routeru není připojeno ţádné bezdrátové zařízení 
  Bliká Funkce bezdrátového provozu je zapnuta 
  WAN,NJQ 
  Nesvítí K příslušnému portu není připojeno ţádné zařízení 
  Svítí K příslušnému portu je připojeno zařízení, ale není ţádná 
  aktivita 
  Bliká K příslušnému portu je připojeno aktivní zařízení 
  2.3.2 Zadní panel 
  Zadní panel obsahuje následující prvky. (Pohled zleva doprava) 
   Napájecí zdířka: Pouţívejte pouze napájecí adaptér dodávaný s bezdrátovým routerem 54 Mb/s 
  TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátovým routerem 108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G, 
  pouţití jiného adaptéru by mohlo způsobit poškození produktu. 
   Čtyři 10/100 Mb/s LAN porty RJ45 pro připojení routeru k lokálním počítačům 
   WAN port RJ45 pro připojení routeru ke kabelovému/DSL modemu nebo k ethernetové síti 
   Resetovací tlačítko pro obnovení výchozího továrního nastavení 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   14 
  Existují dva způsoby jak obnovit výchozí tovární nastavení routeru: 
  pomocí funkce Factory Defaults (tovární nastavení) na stránce System Tools -> Factory Defaults 
  ve webovém obsluţném programu routeru; 
  Pouţijte resetovací tlačítko pro obnovení výchozího továrního nastavení: Nejprve vypněte 
  napájení routeru. Potom stiskněte a přidrţte resetovací tlačítko, a pak zapněte napájení routeru, 
  dokud LED kontrolky SYS nezačnou svítit (asi 3 sekundy). Nakonec resetovací tlačítko uvolněte a 
  počkejte, neţ se router restartuje. 
  Poznámka: 
  Před úplným restartem se ujistěte, zda je router napájen. 
   Bezdrátová anténa 
   
  Obrázek 2-2 náčrtek zadního panelu 
   
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   15 
   3. Zapojení routeru 
  3.1 Systémové požadavky 
   Širokopásmový přístup k internetu (DSL/kabel/ethernet) 
   Jeden DSL/kabelový modem s konektorem RJ45 (není potřeba, pokud připojujete router k 
  ethernetové síti) 
   Kaţdý počítač v síti LAN musí mít funkční ethernetový adaptér a ethernetový kabel s konektory 
  RJ45 
   Na kaţdém počítači musí být nainstalován protokol TCP/IP 
   Webový prohlíţeč, jako je Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novější, Netscape Navigator 6.0 
  nebo novější 
  3.2 Požadavky na prostředí instalace 
   Zařízení neumisťujte na přímém slunečním světle ani v blízkosti tepelných zdrojů 
   Zařízení neblokujte ani nevtěsnávejte do malého prostoru. Z kaţdé strany routeru zachovejte 
  alespoň 2 palce (5 cm) volného prostoru 
   Dobré větrání (zvláště, je-li v malém prostoru) 
   Provozní teplota: 0 ℃ – 40 ℃ 
   Provozní vlhkost: 10 %-90 % RH, nekondenzační 
  3.3 Zapojení routeru 
  Před instalací routeru musí být navázáno úspěšné připojení vašeho počítače k vysokorychlostnímu 
  internetu. V případě jakéhokoliv problému kontaktujte vašeho poskytovatele internetu. Poté instalujte 
  router podle následujících kroků. Nezapomeňte odpojit napájení a pracujte se suchýma rukama. 
  1. Vypněte napájení počítače, kabelového/DSL modemu a routeru. 
  2. Umístěte router na optimálním místě. Nejlepší místo je obvykle blízko středu oblasti, ve které 
  chcete váš počítač bezdrátově připojit. Toto místo musí splňovat Poţadavky na prostředí 
  instalace. 
  3. Nasměrujte anténu. Správný směr je obvykle nahoru. 
  4. Připojte počítač(e) a kaţdý přepínač/hub ve vaší síti LAN k portům LAN na routeru, viz Obrázek 
  3-1. (Pokud máte bezdrátovou síťovou kartu a chcete ji pouţít pro bezdrátový provoz, můţete 
  tento krok přeskočit.) 
  5. Zapojte DSL/kabelový modem do WAN portu na routeru, viz obrázek 3-1. 
  6. Zapojte napájecí adaptér do napájecí zdířky na routeru, druhý konec pak do elektrické zásuvky. 
  Router se spustí automaticky. 
  7. Zapněte napájení vašeho počítače a kabelového/DSL modemu. 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   16 
   
  Obrázek 3-1 Hardwarová instalace bezdrátového routeru 
   
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   17 
   4. Návod pro rychlou instalaci 
  Po zapojení bezdrátového routeru do vaší sítě je potřeba jej nakonfigurovat. Tato kapitola popisuje 
  způsob konfigurace základních funkcí vašeho bezdrátového routeru. Tyto postupy vám zaberou jen 
  pár minut. Po úspěšné konfiguraci se budete moci okamţitě připojit k internetu pomocí routeru. 
  4.1 Konfigurace TCP/IP 
  Výchozí IP adresa bezdrátového routeru 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátového 
  routeru 108 Mb/s TL-WR641G\TLWR642G je 192.168.1.1. Výchozí maska podsítě je 255.255.255.0. 
  Tyto hodnoty platí pro síť LAN. Můţete je měnit podle libosti, jako příklad budeme při popisech v této 
  příručce pouţívat výchozí hodnoty. 
  Zapojte lokální počítač k LAN portům routeru. Existují dva způsoby, jak nakonfigurovat IP adresu pro 
  váš počítač. 
   Ruční konfigurace IP adresy 
  Nastavte protokol TCP/IP na vašem počítači. Pokud potřebujete pokyny jak tento úkol provést, 
  informujte se v Dodatku B: „Konfigurování počítače". 
  Nastavte parametry sítě. IP adresa je 192.168.1.xxx („xxx“ je hodnota 2 aţ 254), maska podsítě je 
  255.255.255.0 a brána je 192.168.1.1 (výchozí IP adresa routeru) 
   Získat IP adresu automaticky 
  Nastavte v počítači protokol TCP/IP v reţimu „Obtain an IP address automatically” (získat IP 
  adresu automaticky). Pokud potřebujete návod, jak toto provést, přečtěte si Dodatek B: 
  „Nastavení počítače. 
  Vypněte napájení routeru a počítače. Pak zapněte router a restartujte počítač. Zabudovaný DHCP 
  server přidělí počítači IP adresu. 
  Nyní můţete zadat do příkazového řádku příkaz Ping a ověřit síťové spojení mezi počítačem a 
  routerem. Následující příklad je pro Windows 2000 OS. 
  Otevřete příkazové okno, napište ping 192.168.1.1 a stiskněte Enter. 
  Pokud se zobrazí podobný výsledek jako na ilustraci (Obrázek 4-1), spojení mezi počítačem a 
  routerem je vytvořeno.  
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   18 
   
  Obrázek 4-1 Úspěšný výsledek příkazu Ping 
  Pokud je zobrazený výsledek podobný obrázku Obrázek 4-2, znamená to, ţe počítač není připojen k 
  routeru. 
   
  Obrázek 4-2 Neúspěšný výsledek příkazu Ping 
  Zkontrolujte připojení podle následujících kroků: 
  Je připojení vašeho počítače a routeru správné? 
  Poznámka: 
  LED kontrolky 1/2/3/4 portu LAN na routeru, k němuţ je kabel připojen, a LED kontrolka na síťovém 
  adaptéru ve vašem počítači by měly svítit. 
  Je konfigurace TCP/IP ve vašem počítači správná? 
  Poznámka: 
  Pokud je IP adresa routeru 192.168.1.1, musí být IP adresa vašeho počítače v rozsahu 192.168.1.2 - 
  192.168.1.254, brána musí být nastavena na 192.168.1.1 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   19 
  4.2 Návod pro rychlou instalaci 
  Nastavení a správa bezdrátového routeru se provádí snadno pomocí webového rozhraní (Internet 
  Explorer nebo Netscape® Navigator). Webové rozhraní lze pouţít na libovolném operačním systému 
  Windows, Macintosh nebo UNIX pomocí webového prohlíţeče. 
  Napojte se na router zadáním adresy http://192.168.1.1 do adresového řádku webového prohlíţeče. 
   
  Obrázek 4-3 Přihlášení k routeru 
  Za okamţik se zobrazí přihlašovací okno, podobné zobrazenému na obrázku 4. Zadejte admin jako 
  uţivatelské jméno i heslo, vše malými písmeny. Poté klepněte na tlačítko OK nebo stiskněte klávesu 
  Enter. 
   
  Obrázek 4-4 Přihlašovací okno 
  Poznámka: 
  Pokud se výše uvedená obrazovka neobjeví, znamená to, ţe je váš webový prohlíţeč nastaven v 
  reţimu proxy. Přejděte do nabídky Nástroje > Moţnosti Internetu > Připojení > Nastavení sítě LAN a v 
  zobrazeném okně zrušte zaškrtnutí pole Pouţít server proxy, pak klepnutím na tlačítko OK operaci 
  dokončete. 
  Pokud jsou uţivatelské jméno a heslo správné, můţete router nakonfigurovat pomocí webového 
  prohlíţeče. Klepněte na odkaz Quick Setup (rychlé nastavení) vlevo v hlavní nabídce. Zobrazí se okno 
  Quick Setup. 
  						
  							TL-WR541G\TLWR542G 
  TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
   20 
   
  Obrázek 4-5 Rychlé nastavení 
  Klepněte na Další, poté se zobrazí stránka Volba typu připojení WAN, viz obrázek 4-6. 
   
  Obrázek 4-6 Volba typu připojení W AN 
  Router umoţňuje tři nejobvyklejší způsoby připojení k internetu. Vyberte způsob kompatibilní s 
  parametry připojení vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Klepněte na tlačítko Další a zadejte 
  potřebné síťové parametry. 
  Pokud zvolíte „PPPoE“, zobrazí se okno (viz Obrázek 4-7): 
   
  Obrázek 4-7 Rychlé nastavení - PPPoE 
   User Name a Password – zadejte uţivatelské jméno a heslo dodané vaším poskytovatelem 
  internetu. Při vyplňování těchto polí dbejte na to, ţe systém rozlišuje velká a malá písmena. 
  V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na svého poskytovatele internetu. 
  Pokud zvolíte „Dynamic IP“, router automaticky převezme IP parametry od vašeho poskytovatele 
  internetu a vy je nemusíte zadávat. 
  Pokud si vyberete moţnost „Static IP“ (Statická IP), zobrazí se stránka nastavení statické adresy IP dle 
  obrázku 4-8:  
  						
  All TP-Link manuals Comments (0)

  Related Manuals for TP-Link Router TL-WR541G User Manual