Home > TP-Link > Router > TP-Link Router TL-WR541G User Manual

TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Here you can view all the pages of manual TP-Link Router TL-WR541G User Manual. The TP-Link manuals for Router are available online for free. You can easily download all the documents as PDF.

Page 51

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 51 
5.7.3 Demilitarizovaná zóna DMZ 
Funkce DMZ hostitele umoţňuje, aby jeden místní počítač byl vyčleněn pro zvláštní určení, jako 
například pro internetové hry nebo videokonference. Funkce DMZ přesměrovává všechny porty 
zároveň. Kaţdý počítač, jehoţ port je přesměrováván, musí mít vypnutou DHCP funkci a musí mu být 
přidělena statická IP adresa, protoţe jeho IP adresa se...

Page 52

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 52 
informace o UPnP. 
App Description – Popis poskytnutý aplikací po dotazu UPnP. 
External Port – externí port otevřený routerem pro aplikaci. 
Protocol – Ukazuje protokol, který je otevřen. 
Internal Port – interní port otevřený routerem pro místní počítač. 
IP Address – UPnP zařízení, které je aktuálně připojeno k routeru. 
 Status – Buď Enabled, nebo Disabled; „Enabled" znamená, ţe port je...

Page 53

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 53 
 
Obrázek 5-32 Nastavení Firewall 
 Enable Firewall – hlavní vypínač firewallu je zapnutý nebo vypnutý. 
 Enable IP Address Filtering – vypínání a zapínání funkce filtrování IP adres. Můţete si vybrat 
mezi přednastavenými reţimy funkce IP Address Filtering; buď Allow nebo Deny accessing the 
router. 
 Enable Domain Filtering (Aktivovat filtrování domén) – zapíná nebo...

Page 54

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 54 
 
Obrázek 5-33 Funkce filtrování adres IP 
Chcete-li mít funkci IP Address Filtering vypnutou, ponechte přednastavenou hodnotu Disabled. 
Chcete-li funkci zapnout, klepněte na tlačítko Enable Firewall a Enable IP Address Filtering na stránce 
Firewall a poté klepněte na tlačítko Add New... Zobrazí se stránka „Add or Modify an IP Address 
Filtering entry“ (viz Obrázek 5-34): 
 
Obrázek 5-34 Přidávání a...

Page 55

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 55 
WAN IP Address – Zadejte do tohoto pole IP adresu WAN nebo rozsah IP adres WAN v desítkovém 
formátu. Například 61.145.238.6 - 61.145.238.47. Pokud necháte pole nevyplněné, znamená to, ţe do 
tohoto pole budou vloţeny všechny adresy IP WAN, 
WAN Port – Do tohoto pole zadejte port W AN nebo rozsah portů W AN. Například 25 – 110. Pokud 
necháte pole nevyplněné, budou do tohoto pole vloţeny...

Page 56

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 56 
 
Obrázek 5-35 Filtrování domén 
Před přidáním záznamu doménového filtru se ujistěte, ţe na stránce Firewall jsou označena pole 
Enable Firewall a Enable Domain Filtering. Pro přidání poloţky do funkce Domain Filtering klepněte na 
tlačítko Add New... Zobrazí se stránka „Add or Modify a Domain Filtering entry“ (viz Obrázek 5-36): 
 
Obrázek 5-36 Přidání nebo úprava poloţky filtrování...

Page 57

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 57 
Chcete-li všechny záznamy vymazat, klepněte na tlačítko Delete All. 
Stránkami se záznamy můţete procházet pomocí tlačítek Next (další) a Previous (předchozí). 
Například pokud chcete nějakému počítači ve vaší síti LAN zabránit přejít na webovou stránku 
www.xxyy.com.cn, www.aabbcc.com a na webové stránky v doméně .net bez omezení přístupu k 
dalším stránkám, nastavte seznam...

Page 58

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 58 
Obrázek 5-38 Přidávání a úprava poloţky funkce filtrování adres MAC 
Pro přidání a úpravu poloţek funkce filtrování adres MAC bezdrátových zařízení postupujte podle 
následujících instrukcí: 
Do pole MAC Address zadejte příslušnou adresu MAC. Formát adres MAC je XX-XX-XX-XX-XX-XX (X 
je jakékoli šestnáctkové číslo). Příklad: 00-0E-AE-B0-00-0B. 
Do pole Description zadejte popis počítače....

Page 59

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 59 
 
Obrázek 5-39 Vzdálená správa 
 Web Management Port – Webový prohlíţeč pouţívá obvykle standardní port sluţby HTTP – port 
80. Přednastavený port tohoto routeru pro vzdálenou správu je 80. Pro zvýšení bezpečnosti 
můţete změnit port pro vzdálený přístup zadáním nového čísla portu. Vyberte číslo mezi 1024 a 
65534, ale nikoli číslo portu nějaké veřejné sluţby. 
Remote Management IP...

Page 60

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 60 
 
Obrázek 5-40 Nabídka rozšířeného zabezpečení 
 Packets Statistic interval (5 – 60) - Přednastavená hodnota je 10. Z rozbalovacího seznamu 
vyberte hodnotu mezi 5 a 60 sekundami. Hodnota Packets Statistic interval určuje časový rozsah 
statistiky paketů. Výsledky statistiky pouţité pro analýzu SYN Flood, UDP Flood a ICMP-Flood. 
 DoS protection – Zapíná nebo vypíná funkci ochrany proti...
Start reading TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Related Manuals for TP-Link Router TL-WR541G User Manual

All TP-Link manuals