Home > Stiga > Brush Cutter > Brush Cutter Stiga SB 28 SB 30 SB 40 SB 44 SB 52 8219 3220 02 Instructions Manual

Brush Cutter Stiga SB 28 SB 30 SB 40 SB 44 SB 52 8219 3220 02 Instructions Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Brush Cutter Stiga SB 28 SB 30 SB 40 SB 44 SB 52 8219 3220 02 Instructions Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 5898 Stiga manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							SB 28
  SB 30
  SB 40
  SB 44
  SB 52
  SE BRUKSANVISNING
  FI KÄYTTÖOHJEET
  DA BRUKSANVISNING
  NO BRUGSANVISNING
  DE GEBRAUCHSANWEISUNG
  EN OPERATOR´S MANUAL
  FR MODE D’EMPLOI
  NL GEBRUIKSAANWIJZING
  IT ISTRUZIONI PER L’USO
  ES MANUAL DE OPERADOR
  PL
  	
  
  
  CS
  8219-3220-02 
  						
  							1
  SVENSKA S
  1 SYMBOLER, SE FIG. 1
  Följande symboler finns på röjsågen. Dessa skall påminna 
  om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid 
  handhavandet. Om någon symbol saknas, blivit skadad eller 
  är oläslig skall den omedelbart ersättas med en ny.
  Symbolerna betyder:
  1. Varning! Röjsågen kan vara farlig. Felaktig användning 
  kan orsaka dödsfall.
  2. Läs och förstå bruksanvisningen innan röjsågen används.
  3. Använd alltid skyddshjälm, hörselskydd och ögonskydd 
  då röjsågen används.
  4. Varning för utslungade föremål och rikoschetter.
  5. Ingen annan person än föraren får befinna sig inom 15 
  meter från röjsågen under arbete.
  6. Choke.
  7. Bränsleknapp.
  8. Pil för skärriktning.
  9. Får ej användas tillsammans med sågklinga.
  2 SÄKERHETFÖRESKRIFTER
  2.1 ALLMÄNT
   Läs igenom denna instruktionsbok noggrant och förstå 
  hela innehållet innan röjsågen används.
   Ha denna manual alltid till hands och läs den alltid innan 
  maskinen används.
   Maskinen får endast användas av vuxna personer i god 
  fysisk kondition och som har kunskaper om hur den skall 
  användas. Använd aldrig maskinen om Du ej är i fysiskt 
  god kondition.
   Överlämna maskinen endast till personer som är väl 
  insatta i hur den skall användas och köras. Överlämna 
  även då denna manual som skall läsas innan maskinen 
  startas.
   Endast avsedda tillbehör och verktyg får monteras på 
  maskinen.
   Första förband skall alltid finnas till hands under arbete 
  med maskinen.
   Maskinen får inte användas till annat än röjsågning och 
  grästrimmning.
   Maskinen får ej användas om den är skadad, felaktigt 
  reparerad eller godtyckligt modifierad. 
  Säkerhetsanordning får ej tagas bort, skadas eller sättas ur 
  funktion.
   Transportskyddet skall alltid vara monterat under 
  transport och förvaring då klingan är monterad på 
  röjsågen.
   Försök aldrig att utföra reparationer eller åtgärder som ej 
  är normalt underhåll. Kontakta återförsäljaren för 
  professionell hjälp. Då maskinen skall skrotas, lämna in den återförsäljaren 
  för professionell återvinning.
   Kontakta alltid Din återförsäljare vid frågor eller viktiga 
  åtgärder.
   Låt ej barn eller personer som ej tagit del av 
  bruksanvisningen hantera röjsågen.
   Röjsågen är tillverkad enligt gällande standarder och får 
  ej ändras eller byggas om.
   Samtliga symboler på röjsågen skall hållas intakta.
   Användaren är ansvarig för skador som åsamkas tredje 
  man.
   Stäng av motorn innan maskinen transporteras.
  2.2 FÖRBEREDELSE
   Kontrollera att selens lås fungerar och kan öppnas snabbt.
   Kontrollera varje dag att maskinen och dess 
  säkerhetsanordningar fungerar korrekt.
  VARNING! Bensin är ett mycket brandfarligt 
  ämne. Observera nedanstående.
   Bensinen skall förvaras i därför avsedd behållare.
   Tanka alltid utomhus och efter att motorn har svalnat 
  några minuter.
   Röka ej i samband med tankningen.
   Ingen öppen eld eller andra värmekällor får förekomma i 
  närheten av bensinen.
   Starta ej motorn där bensin har spillts ut.
   Torka alltid upp utspilld bensin.
   Om bensin har spillts på kläderna, byt kläder.
   Flytta maskinen minst 3 meter från tankningsstället innan 
  den startas.
   Skruva på tanklocket korrekt efter tankningen.
   Kontrollera att röjsågen är i felfritt skick innan den 
  används.
   Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är 
  fastdragna.
  2.3 KÖRNING
   Arbeta endast då Du står stadigt och säkert.
   Använd aldrig maskinen om verktygets skydd är skadat 
  eller saknas.
   Starta ej motorn utan att armen är monterad.
   För att undvika att stenar etc. träffas, arbeta aldrig för 
  nära marken.
   Bär lämplig klädsel och skyddsanordningar såsom 
  stövlar, kraftiga byxor, handskar, ögonskydd, 
  hörselskydd och skyddshjälm. Använd bekväma men ej 
  löst hängande kläder.
   Lång användning av röjsågen kan leda till att händerna 
  domnar (fingrarna blir vita = Raynaud´s syndrom)
   Inga obehöriga personer får finnas inom en radie på 15 
  meter då maskinen används. 
  						
  							2
  SVENSKA S
  Ha alltid röjsågen fasthakad i selen under arbete.
  Starta aldrig röjsågen om det förekommer 
  bränsleläckage.
  Då motorn startas i chokeläge kommer klingan 
  omedelbart att börja rotera. Varning för personskador.
  Arbetsområdet skall vara väl belyst under arbetet.
  Kontrollera att Du står stadigt under arbetet.
  Träd med spänningar kan kasta oberäkneligt under 
  sågningen. Risk för personskador och dödsfall.
  Sätt aldrig an mot trädstammen med klingans främre 
  högra del. Risk för kast och personskador.
  Röjsågen får ej användas utan skydd.
  Låt aldrig klingan beröra marken. Risk för att sten o.d. 
  kastas iväg. Risk för personskador.
  Röjsågen får ej användas om föraren är sjuk, har intagit 
  mediciner eller är påverkad av substanser som nedsätter 
  reaktionsförmågan.
  Motorn får aldrig startas i stängt utrymme. 
  Kolmonoxiden i motorns avgaser är giftig och kan orsaka 
  dödsfall.
  Använd tätt sittande kläder och kraftiga skor som täcker 
  fötterna helt.
  Stoppa motorn då maskinen lämnas obevakad.
  Stoppa motorn innan maskinen tankas.
  Vi d rör aldrig motorn under eller efter körning. Risk för 
  brännskador!
  2.4 EFTER KÖRNING
  Transportskyddet skall alltid vara monterat under 
  transport och förvaring då klingan är monterad på 
  röjsågen.
  Använd alltid skyddshandskar då klingan filas.
  Låt motorn svalna innan maskinen ställs in i förråd. 
  Brandrisk!
  Av lägsna smuts och främmande material innan maskinen 
  ställs in i förråd. Området runt bensintanken och 
  ljuddämparen skall hållas rent från löv, olja, bensin eller 
  annat främmande material. Brandrisk!
  Om bensintanken skall tömmas, utför detta utomhus och 
  då motorn är kall. Brandrisk!
  Maskinen skall lagras på torr plats. Maskinen får ej lagras 
  med bränsle i tanken i lokaler där eld, gnistor eller starka 
  värmekällor förekommer.
  2.5 UNDERHÅLL
  Demontera alltid tändstiftsanslutningen innan underhåll 
  eller reparationer utförs.
  Utför regelbundet underhåll. Samtliga skruvar och 
  muttrar skall alltid vara fastdragna.Använd alltid felfria originalreservdelar. Reservdelar får 
  ej repareras. De skall bytas ut vid fel. Undermåliga 
  reservdelar kan orsaka personskada. Om ljuddämparen 
  skadas skall den bytas ut.
  I följande fall skall motorn först stoppas och därefter 
  tändstiftskabeln kopplas bort:
  - Då verktyget skall justeras.
  - Då maskinen skall rengöras eller repareras.
  - Vid kontroll efter påkörning av fasta hårda föremål.
    Utför nödvändiga reparationer innan arbetet fortsätter.
  Om maskinen börjar vibrera onormalt. Utför nödvändiga 
  reparationer innan arbetet fortsätter.
  Bär skyddshandskar vid arbete med klingan.
  Stoppreglaget skall alltid vara i stoppläget då motorn dras 
  runt med demonterad tändstifskabel eller demonterat 
  tändstift.
  Felaktigt filad klinga orsakar lättare kast.
  Klinga med för svag skränkning orsakar kast.
  3 LEVERANS
  3.1 SB28 SB30
  Röjsågen levereras i kartong tillsammans med följande:
  Trimmerhuvud.
  Gräsklinga.
  Transportskydd för klinga.
  Trimmerskydd med skruv och brickor.
  Instruktionsbok.
  Verktygssats. Se fig. 2.
  2. Kombinationsnyckel
  3. Insexnyckel
  Styre, klinga/trimmerhuvud och klingskydd är demonterade 
  vid leveransen.
  3.2 SB40, SB44, SB52
  Röjsågen levereras i kartong tillsammans med följande:
  Sågklinga.
  Trimmerhuvud.
  Gräsklinga.
  Transportskydd för klinga.
  Klingskydd med skruv och brickor.
  Trimmerskydd med skruv och brickor.
  Instruktionsbok.
  Verktygssats. Se fig. 2.
  1. Skruvmejsel
  2. Kombinationsnyckel
  3. Insexnyckel
  4. Fodral
  Styre, klinga/trimmerhuvud och klingskydd är demonterade 
  vid leveransen. 
  						
  							3
  SVENSKA S
  4 BESKRIVNING, SE FIG. 3
  Röjsågen drivs av en tvåtaktsmotor. Rotationen överförs till 
  vinkelväxeln via en axel, inbyggd i axelarmen. Enheten 
  hängs upp, väl balanserad, i en bärsele. Bärselen placeras 
  över förarens axel.
  Röjsågen kan användas till följande:
  Röjning av buskar och mindre träd (SB40, SB44, SB52).
  Röjning av grövre gräs.
  Grästrimmning.
  Röjsågen består av nedanstående delar.
  1. Skydd för klinga (SB40, SB44, SB52)
  2. Transportskydd för klinga
  3. Klinga för sågning (SB40, SB44, SB52)
  4. Klinga för gräsröjning
  5. Trimmerhuvud
  6. Skydd för trimmerhuvud
  7. Fettplugg
  8. Hål för låsning av klinga/trimmerhuvud
  9. Vinkelväxel
  10. Axelarm
  11. G asreglage
  12. Stoppreglage
  13. Gasspärr
  14. Styre
  15. Skruv
  16. Anslutning för bärsele
  17. Chokereglage
  18. Bränsleknapp
  19. Tomgångsjustering
  20. Starthandtag
  21. Tändstift och tändstiftsskydd
  22. Ljuddämpare
  23. Bränsletank
  24. Tanklock
  25. Förgasare
  26. Luftfilter
  27. Bärsele
  28. Lås
  29. Upphängningsbygel för röjsågen
  5 MONTERING
  5.1 STYRE, SE FIG. 4
  SB28, SB30
  Montera styret (14) med skruv (15) och överfall. 
  SB40, SB44, SB52
  Montera styret (14) med vingskruv (15) och överfall. Drag 
  fast vingskruven för hand.
  5.2 SKYDD FÖR KLINGA/TRIMMERHUVUD
  Montera aktuellt skydd för klinga/trimmerhuvud. Om klinga 
  skall användas, montera det lilla skyddet. Om trimmerhuvud 
  skall användas, montera det stora skyddet. 
  För klinga, se fig 5. För trimmerhuvud , se fig. 6.
  Montera skyddet med medföljande två skruvar med 
  planbrickor. Drag fast skruvarna med medföljande 
  insexnyckel.
  5.3 KLINGA, SE FIG. 5
  Montera följande detaljer på vinkelväxelns axel:
  1. Distans.
  2. Skyddsbricka.
  3. Aktuell klinga. Montera klingan i rätt riktning. 
  Skärriktningen framgår av pilen. 
  4. Klingfläns.
  5. Skruv med markskydd.
  Sätt in medföljande skruvmejsel i hålet i vinkelväxelns hus. 
  Rotera axeln så att skruvmejseln kan tryckas in och låsa 
  spindeln. Se fig 7.
  Drag fast muttern med medföljande skruvnyckel. 
  Obs! Vänstergänga.
  5.4 TRIMMERHUVUD, SE FIG. 6
  Montera följande detaljer på vinkelväxelns axel:
  1. Distans.
  2. Skyddsbricka.
  3. Trimmerhuvud.
  Sätt in medföljande skruvmejsel i hålet i vinkelväxelns hus. 
  Rotera axeln så att skruvmejseln kan tryckas in och låsa 
  spindeln. Se fig 7.
  Drag fast trimmerhuvudet för hand. 
  Obs! Vänstergänga. 
  						
  							4
  SVENSKA S
  6 KÖRNING
  6.1 BRÄNSLE
  VARNING! Läs och förstå samtliga säkerhets-
  föreskrifter enligt avsnittet 2.2.
  VARNING! Ingen eld eller rökning får förekomma 
  i samband med bensinen.
  Använd bränsle enligt något av följande alternativ:
  Köp färdigblandat 2-taktsbränsle med 2% olja.
  Blanda själv, blyfri 95-oktanig bensin med 2% syntetisk 
  2-taktsolja.
  6.1.1 Blandning av bränsle
  OBS! Tänk på att vanlig blyfri bensin är färskvara. Köp inte 
  mer bensin än vad som förbrukas under 30 dagar.
  Blanda in 1 dl 
  syntetisk 2-taktsolja till 5 liter 2-taktsbränsle 
  enligt beskrivningen nedan. 
  1. Färdigställ en ren behållare, godkänd för bensin och som 
  rymmer minst 5 liter.
  VARNING! Använd aldrig 2-taktsolja som är 
  avsedd för utombordsmotorer eller 
  fyrtaktsmotorer.
  VARNING! Använd endast syntetisk tvåtaktsolja.
  2. Fyll i 1 dl 
  syntetisk 2-taktsolja (för 5 liter 2-taktsbränsle).
  3. Fyll i 1-3 liter blyfri 95-oktanig bensin.
  4. Stäng locket och skaka om blandningen under ca 15 
  sekunder.
  5. Fyll på resten av bensinen så att den totala mängden blir 
  5 liter
  .
  Om annan mängd bränsle skall tillblandas skall motsvarande 
  proportioner olja användas.
  6.1.2 Tankning, se fig. 8
  VARNING! Läs och förstå samtliga säkerhets-
  föreskrifter enligt avsnittet 2.2.
  VARNING! Om motorn varit igång, vänta några 
  minuter tills den svalnat innan tankningen sker.
  VARNING! Tanka försiktigt så att inget bränsle 
  spills ut.
  Ta n k a på följande sätt:
  1. Rengör runt tanklocket. Se (24) i fig. 3.
  2. Skruva loss tanklocket.
  3. Tanka med hjälp av en tratt eller använd en 
  påfyllningskanna med pip så att inget bränsle spills.
  4. Drag fast tanklocket.
  5. Flytta röjsågen minst 3 meter från tankningsstället innan 
  den startas. 6.2 START
  VA R N I N G! 
  Flytta röjsågen minst 3 meter från 
  tankningsstället innan den startas.
  6.2.1 Före start
  Se säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 2.3.
  Kontrollera att klingan/trimmerhuvudet är felfritt.
  Kontrollera att skyddet för klinga/trimmerhuvud är felfritt.
  Se till att ingen obehörig befinner sig inom 
  säkerhetsavståndet som är 15 m.
  Ta g på bärselen med upphängningskroken på kroppens högra 
  sida. Justera selen så att den sitter bekvämt. Se fig 13.
  6.2.2 Start av kall motor
  1. Ställ choken i chokeläge. Se (B) i fig. 9.
  2. Tryck in bränsleknappen en gång så att friskt bränsle 
  strömmar in i insugningsröret. Se fig. 10.
  3. Ställ stoppreglaget i startläge. Se fig. 11.
  4. Lägg röjsågen så att den vilar stabilt på ett plant underlag.
  VA R N I N G ! Då motorn startar börjar klingan/
  trimmerhuvudet att rotera med högt varvtal. Se till 
  att inte komma i kontakt med roterande delar.
  5. Tryck röjsågen mot marken med ena handen och drag 
  med andra handen sakta ut startlinan. Då startapparaten 
  greppar in, drag snabbt och kraftigt i starthandtaget tills 
  motorn startar. Se fig. 12.
  Obs! Drag ej linan hårt mot sitt stoppläge och släpp den inte 
  i utdraget läge. Detta skadar startapparaten.
  6. Tryck in gasreglaget, (11) i fig. 3, då motorn startat så att 
  choken återställs.
  7. Häng upp röjsågen i bärselen. Använd lämpligt hål i 
  röjsågen för bästa balans. Se fig 13.
  8. SB40, SB44, SB52:
   Lossa vingskruven (15) något och 
  justera in styret (14) för optimal bekvämlighet. Drag 
  därefter fast vingskruven. Se fig. 4.
  6.2.3 Start av varm motor
  Start av varm motor sker enligt punkterna 3-5 enligt 
  ovanstående beskrivning.
  6.2.4 Justering av tomgång
  Röjsågen skall gå jämnt på tomgång utan att klingan/
  trimmerhuvudet roterar. Justera tomgångsvarvtalet med 
  skruven (A) i fig. 9. Se aktuellt tomgångsvarvtal i avsnittet 9.
  6.3 STOPP
  Stoppa röjsågen genom att ställa stoppreglaget i stoppläge. 
  Se fig. 14. 
  						
  							5
  SVENSKA S
  6.4 BYTE AV KLINGA/TRIMMERHUVUD
  Sätt in medföljande skruvmejsel i hålet i vinkelväxelns hus. 
  Rotera axeln så att skruvmejseln kan tryckas in och låsa 
  spindeln. Se fig 7.
  Vid klinga, lossa muttern med medföljande skruvnyckel. Vid 
  trimmerhuvud, lossa trimmerhuvudet för hand.
  Obs! Vänstergänga.
  Montera nytt verktyg enligt beskrivningen i avsnittet 5.
  6.5 BYTE AV LINA
  1. Demontera trimmerhuvudets lock genom att bända upp 
  de två låsklackarna med medlevererad skruvmejsel. Se 
  fig. 15.
  2. Rotera linhjulet så att de två urtagen kommer mot 
  linhålen. Se fig. 16.
  3. Drag upp linhjulet och demontera kvarvarande linor.
  4. Lås linorna i linhjulet. Se fig. 17.
  5. Linda på linor. Linda i pilens riktning. Se fig. 18.
  6. För ut linorna genom linhålen. Vänd linhjulet så att de två 
  urtagen kommer mot linhålen. Se fig. 16. Tryck in 
  linhjulet i trimmerhuvudet och drag samtidigt ut linorna 
  ca 10 cm.
  7. Tryck fast linhuvudet lock. Kontrollera att de två 
  låsklackarna låser fast locket.
  6.6 FILNING AV KLINGA
  VARNING! Demontera tändstiftsanslutningen in-
  nan filningen påbörjas.
  VARNING! Använd skyddshandskar under filnin-
  gen. Risk för skärskador.
  6.6.1 Klinga för gräsröjning, fig. 19
  Använd lämplig flatfil och fila klingan enligt fig. Fila alla 
  eggarna lika mycket så att ej obalans uppstår.
  6.6.2 Klinga för busk- och trädröjning
  VARNING! Felaktigt filad klinga orsakar lättare 
  kast.
  VARNING! Klinga med för svag skränkning or-
  sakar kast.
  1. Kontrollera att klingans skränkning är ca 1 mm. Justera 
  vid behov med en polygriptång. Se fig. 20.
  2. Fila klingan med en 5,5 mm rundfil. Sätt an filen enligt 
  fig. 21.
  3. Fila varannan tand åt vänster och varannan åt höger. Fila 
  samtliga tänder lika mycket.
  4. Vid svårare skador kan tändernas överdel behöva filas 
  ned. Använd lämplig flatfil och fila samtliga tänder lika 
  mycket. Se fig. 22.6.7 KÖRANVISNINGAR
  6.7.1 Anvisningar vid röjning
  Använd aldrig klingans främre högra vinkel enligt fig. 
  23. Detta ökar risken för kast och fastkörning.
  Motorn skall alltid gå på fullgas då klingan sätts an mot 
  trädstammen.
  Klingan skall alltid vara välslipad. Detta ökar 
  avsågningshastigheten och minskar klämrisken.
  Va r försiktig vid sågning nära stenar. Klingan kan göra 
  oväntade rörelser då stammen kapas.
  Berör aldrig marken med klingan.
  Då stammen fälls i vindens riktning minskar klämrisken.
  Då stammen skall fällas åt höger, sätt an klingan snett 
  uppifrån höger så att stammens rotände glider ner åt 
  vänster. Hjälp till genom att trycka mot stammen med 
  klingskyddet. Se fig. 24. Fällning åt vänster sker på 
  omvänt sätt. Vid fällning framåt sker ansättningen på 
  motsvarande sätt bakom trädet.
  Röjning av buskar och sly sker med svepande cirkulära 
  rörelser.om 60°-90°.
  6.7.2 Anvisningar vid gräsröjning
  Arbeta i lugna och jämna cirkulära rörelser.om 60°-90°.
  Trimmerhuvudet skall hållas strax ovanför marken.
  Mata fram ny lina genom att trycka trimmerhuvudet lätt 
  mot marken. Överflödig lina kommer att kapas av 
  linkniven. Se (A) i fig. 6.
  Pressa aldrig in den roterande linan i gräset.
  Låt endast linan tangera hårda föremål såsom stenar, 
  trästolpar, träd etc. Om linan forceras in kommer den att 
  slitas onormalt snabbt.
   7 FÖRVARING
  Röjsågen skall förvaras på en torr plats. Se även avsnittet 2.4. 
  Då röjsågen skall förvaras under längre perioden än 4 
  månader, utför följande åtgärder:
  1. Efter att bensinen har tappats ur, starta motorn och låt den 
  gå tills all bensin är slut.
  VARNING! Stoppreglaget skall alltid vara i 
  stoppläget då motorn dras runt med demonterad 
  tändstifskabel eller demonterat tändstift.
  2. Tag bort tändstifet, (21) i fig. 3, och applicera 4-5 droppar 
  olja i tändstiftshålet. Ställ stoppreglaget i stoppläge, se 
  fig. 14, (annars blir tändspolen överbelastad). Drag i 
  starthandtaget några gånger så att oljan fördelas i cylinder 
  och vevhus. Montera därefter tändstiftet.
  3. Rengör hela röjsågen och lägg den i 
  originalförpackningen. 
  						
  							6
  SVENSKA S
  8 UNDERHÅLL
  VARNING! Reparationer skall utföras av åter-
  försäljaren. Annars gäller ej garantin.
  VARNING! Innan reparation eller underhåll ut-
  förs skall tändstiftsanslutningen kopplas bort.
  8.1 DAGLIG KONTROLL
  Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.
  Kontrollera att sågklingan inte uppvisar några sprickor, 
  att den ej är skev samt att den inte är excentrisk.
  Kontrollera att trimmerhuvudet inte uppvisar några 
  sprickor, att det ej är skevt samt att det finns tillräckligt 
  med lina.
  Kontrollera att inget bränsleläckage förekommer.
  Kontrollera att kylluften runt cylindern inte hindras av 
  föroreningar etc.
  Kontrollera att vinkelväxeln ej är belagd med smuts som 
  kan hindra kylningen.
  Kontrollera att skyddet för klinga/trimmerhuvud är 
  felfritt.
  Kontrollera att selens lås fungerar och kan öppnas snabbt.
  Kontrollera att maskinen och dess säkerhetsanordningar 
  fungerar korrekt.
  8.2 KONTROLL EFTER 15 DRIFTSTIMMAR
  Rengör luftfiltret. Se fig. 25. Använd en mjuk borste och 
  tvätta vid behov med bensin. Låt filtret torka innan det 
  återmonteras.
  Kontrollera att inget läckage förekommer vid 
  vinkelväxeln.
  Kontrollera att vinkelväxeln är fylld till 2/3 med fett. Fyll 
  på vid behov med medlevererade oljebaserade smörjfett 
  (nytt fett tillhandahålles av återförsäljaren). Se fig. 26. 
  8.3 JUSTERING AV FÖRGASARE
  Förgasaren är justerad under provkörning på fabriken. Annan 
  justering än vad som beskrivs i avsnittet 6.2.4 skall utföras av 
  återförsäljaren.8.4 FELSÖKNING
  8.4.1 Fel: Startar ejMöjliga orsaker:
  Stoppkontakten i stoppläget.
  Tändstiftsanslutningen ej ansluten.
  Vatten eller kondens i bränslet.
  Bränslet slut.
  Motorn har fått för mycket bränsle (tändstiftet är vått).
  Tändstiftet igensatt eller felaktigt avstånd. Se fig. 27.
  8.4.2 Fel: Motorn går ej på fullvarv
  Möjliga orsaker:
  Igensatt luftfilter.
  Tändstiftet igensatt eller felaktigt avstånd. Se fig. 27.
  Vatten eller kondens i bränslet.
  8.4.3 Fel: Motorn går ej på tomgång
  Möjliga orsaker:
  Igensatt bränsleledning.
  Igensatt bränslfilter.
  Igensatt luftfilter.
  Tändstiftet igensatt eller felaktigt avstånd. Se fig. 27.
  To m gången feljusterad. 
  						
  							7
  SVENSKA S
   9 TEKNISKA DATA
  9.1 SB28, SB30
  Då endast ett värde anges nedan gäller detta båda 
  modellerna.
  Modell SB28 SB30
  Cylindervolym: 24,8 cm
  327,9 cm3
  To m gångsvarvtal: 2700-2900 rpm 2700-2900 rpm
  Max. varvtal: 10500 rpm
  Varvtal, verktyg: 8300 rpm
  Effekt: 0,9 kW 1,1 kW
  Tändsystem: Elektroniskt
  Bränsle: Blyfri 95-oktanig bensin med 2% 
  syntetisk 2-taktsolja
  Bränsletank: 0,7 liter 0,7 liter
  Tändstift: Champion RCJ 7Y eller 
  motsvarande
  Tändstiftsgap: 0,5 mm
  Kraftöverföring: Centrifugalkoppling och 
  vinkelväxel
  Smörjning, vinkelväxel: Oljebaserat smörjfett
  Vikt: 5,7 kg 6,8 kg
  A=Vänster B=Höger9.2 SB40, SB44, SB52
  Då endast ett värde anges nedan gäller detta båda 
  modellerna.
  Modell SB40 SB44/SB52
  Cylindervolym: 36,3 cm
  344/51 cm3
  To m gångsvarvtal: 2700-2900 rpm 2500-2900 rpm
  Max. varvtal: 10500 rpm
  Varvtal, verktyg: 8500 rpm 7400 rpm
  Effekt: 1,5 kW 1,9/2,1 kW
  Tändsystem: Elektroniskt
  Bränsle: Blyfri 95-oktanig bensin med 2% 
  syntetisk 2-taktsolja
  Bränsletank: 1 liter 1,5 liter
  Tändstift: Champion RCJ 7Y eller 
  motsvarande
  Tändstiftsgap: 0,5 mm
  Kraftöverföring: Centrifugalkoppling och 
  vinkelväxel
  Smörjning, vinkelväxel: Oljebaserat smörjfett
  Vikt: 7,2 kg 8,7 kg
  A=Vänster B=Höger
  10 CE-CERTIFIKAT
  Alpina S.p.A., Viale Venezia 45, 31020 San Vendemiano, 
  Italien försäkrar att denna produkt överensstämmer med 
  säkerhetskraven i direktiven 98/37/EMC, 92/31/EEC och 89/
  336 ECC.
  Följande säkerhets- och hälsokrav är uppfyllda: EN ISO 
  11806 - EN ISO 14892.
  Alpina Professional & Garden S.p.A.
  San Vendemiano (TV)
  Maurizio Ferrari
  Managing director
  106 107
  104 105
  98,0 98,2
  95,4 95,1
  A4,3 2,6
  B3,2 3,7
  A3,7 3,3
  B4,7 3,2
  A5,7 5,2
  B6,4 4,7
  108 111
  106 108
  98,6 99,0
  95,3 96,9
  A2,7 2,6
  B2,9 2,9
  A3,0 2,1
  B4,5 1,9
  A1,5 2,4
  B1,8 1,7 
  						
  							8
  SUOMI FI
  1 SYMBOLIT, KATSO KUVA 1
  Raivaussahassa käytetään seuraavia symboleita, joiden 
  tarkoitus on muistuttaa laitteen käsittelyn edellyttämästä 
  varovaisuudesta ja tarkkaavaisuudesta. Jos jokin symboli 
  puuttuu, vahingoittuu tai on lukukelvoton, se on vaihdettava 
  uuteen symboliin. 
  Symbolien merkitys:
  1. Varoitus! Raivaussaha voi olla vaarallinen. Sahan 
  virheellinen käyttö on hengenvaarallista.
  2. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen raivaussahan 
  käyttöä.
  3. Käytä aina suojakypärää ja kuulonsuojaimia käyttäessäsi 
  raivaussahaa. Suojaa myös silmäsi.
  4. Varo raivaussahan terästä lentäviä esineitä ja 
  kimmokkeita.
  5. Raivaussahan käytön aikana sivullisia ei saa olla 15 
  metrin säteellä laitteesta.
  6. Kylmäkäynnistin.
  7. Polttoainepainike.
  8. Leikkaussuunnan osoittava nuoli.
  9. Ei saa käyttää sahaterän kanssa.
  2 TURVALLISUUSTOIMENPITEET
  2.1 YLEISTÄ
   Lue tämä käyttöohje erittäin huolellisesti ennen käyttöä 
  ja varmista, että olet ymmärtänyt sen sisällön.
   Pidä tämä ohje aina saatavilla ja lue se aina ennen laitteen 
  käyttöä.
   Laitetta saavat käyttää ainoastaan fyysisesti hyvässä 
  kunnossa olevat aikuiset, jotka osaavat käyttää laitetta. 
  Älä käytä konetta, jos et ole fyysisesti hyvässä kunnossa.
   Laitteen saa luovuttaa ainoastaan henkilöille, jotka 
  osaavat käyttää sitä. Tämä käyttöopas on annettava aina 
  laitteen mukana.
   Laitteeseen saa asentaa ainoastaan siihen tarkoitettuja 
  varusteita ja lisälaitteita.
   Laitetta käytettäessä ensisidettä on aina oltava saatavilla.
   Laitetta saa käyttää ainoastaan raivaussahana ja ruohon 
  leikkaamiseen.
   Laitetta ei saa käyttää, jos se on vahingoittunut, korjattu 
  virheellisesti tai jos sitä on muutettu.
   Turvalaitteita ei saa irrottaa, vahingoittaa tai poistaa 
  käytöstä.
   Kuljetussuojusta on aina käytettävä kuljetuksen aikana 
  sekä säilytettäessä laitetta terän ollessa kiinni. Älä yritä tehdä muita kuin laitteen tavalliseen huoltoon 
  kuuluvia korjauksia ja muita toimia. Jos tarvitset 
  ammattitasoista apua, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään.
   Kun poistat laitteen käytöstä, vie se jälleenmyyjälle, joka 
  huolehtii laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä.
   Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tehdä tärkeitä 
  toimenpiteitä, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään.
   Laitetta ei saa antaa käyttöön lapsille tai henkilöille, jotka 
  eivät ole tutustuneet käyttöohjeeseen. 
   Raivaussaha on valmistettu nykyisin voimassa olevien 
  standardien mukaisesti, eikä sen rakennetta saa muuttaa.
   Raivaussahassa olevat symbolit on pidettävä kunnossa.
   Käyttäjä on vastuussa raivaussahan käytöstä muille 
  aiheutuneista vahingoista.
   Sammuta moottori ennen laitteen kuljettamista.
  2.2. VALMISTELU
   Varmista, että valjaiden lukko toimii ja että sen voi 
  aukaista nopeasti.
   Varmista päivittäin raivaussahan ja sen turvalaitteiden 
  oikea toiminta.
  Varoitus! Bensiini on erittäin tulenarkaa. Ota huo-
  mioon seuraavat seikat:
   Bensiini on säilytettävä bensiinin säilytykseen 
  tarkoitetussa astiassa.
   Laite on tankattava ulkona. Anna moottorin jäähtyä 
  joitakin minuutteja ennen tankkausta.
   Tankkauksen aikana ei saa tupakoida.
   Bensiinin lähellä ei saa olla avotulta tai muita 
  lämmönlähteitä.
   Moottoria ei saa käynnistää, jos sille on läikkynyt 
  bensiiniä.
   Läikkynyt bensiini on aina kuivattava.
   Vaihda vaatteet, jos niille on läikkynyt bensiiniä.
   Siirrä laite vähintään 3 metrin päähän tankkauspaikasta 
  ennen sen käynnistämistä.
   Kiinnitä bensiinisäiliön korkki huolellisesti tankkauksen 
  jälkeen.
   Varmista ennen raivaussahan käyttöä, että laite on 
  moitteettomassa kunnossa.
   Varmista mutterien ja ruuvien kireys.
  2.3 KÄYTTÖ
   Laitetta saa käyttää ainoastaan, kun voit seistä tukevasti.
   Laitetta ei saa käyttää, jos terän suojus on vahingoittunut 
  tai se puuttuu.
   Moottoria ei saa käynnistää, jos varsi ei ole kiinnitetty.
   Kiviin ja muihin vastaaviin osumisen välttämiseksi älä 
  työskentele liian lähellä maanpintaa. 
  						
  All Stiga manuals Comments (0)

  Related Manuals for Brush Cutter Stiga SB 28 SB 30 SB 40 SB 44 SB 52 8219 3220 02 Instructions Manual